• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   第一次學騎自行車

   小學生日記687字
   作者:梁芷雅
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. chū
  6. chù
  7.    
  8.  
  9.    
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14. jīn
  15. tiān
  16.  
  17. huí
  18. le
  19.   出處1 2  今天,我回去了
  20. nǎi
  21. nǎi
  22. jiā
  23.  
  24. nǎi
  25. nǎi
  26. zài
  27. jiā
  28.  
  29. jiě
  30. jiě
  31. zài
  32. jiā
  33.  
  34.  
  35.  
  36. 奶奶家。奶奶在家,姐姐也在家。 
  37.  
  38.  
  39. rán
  40. xiàn
  41. nǎi
  42. nǎi
  43. jiě
  44. jiě
  45. mǎi
  46. le
  47. xīn
  48. chē
  49.  
  50. nǎi
  51.  我突然發現奶奶和姐姐買了新車。奶
  52. nǎi
  53. de
  54. shì
  55. sān
  56. lún
  57. chē
  58.  
  59. jiě
  60. jiě
  61. de
  62. shì
  63. háng
  64. chē
  65.  
  66.  
  67.  
  68. 奶的是三輪車,姐姐的是自行車。 
  69.  
  70.  
  71. jiě
  72. jiě
  73. jiàn
  74. huí
  75. lái
  76. hòu
  77.  
  78. jiào
  79.  
  80.  
  81. āi
  82.  
  83. liáng
  84. zhǐ
  85.  姐姐見我回來后,叫我:“哎!梁芷
  86.  
  87. men
  88. háng
  89. chē
  90. ba
  91.  
  92.  
  93.  
  94.  
  95. 雅。我們去騎自行車吧!”“我不去,你
  96. yòu
  97. shì
  98. zhī
  99. dào
  100. huì
  101. háng
  102. chē
  103.  
  104.  
  105. chā
  106. zhe
  107. 又不是不知道我不會騎自行車!”我叉著
  108. yāo
  109. shuō
  110.  
  111.  
  112.  
  113. huì
  114. jiù
  115. yào
  116. xué
  117.  
  118. xué
  119. le
  120. cái
  121. huì
  122. 腰說。“雅雅,你不會就要學,學了才會
  123. ma
  124.  
  125. rán
  126. hòu
  127. jiù
  128. gèng
  129. nán
  130. xué
  131. le
  132.  
  133.  
  134. zuò
  135. zài
  136. páng
  137. kàn
  138. 嘛!不然以后就更難學了。”坐在一旁看
  139. diàn
  140. shì
  141. de
  142. shuō
  143. dào
  144.  
  145.  
  146. zhēn
  147. de
  148. shì
  149.  
  150. gǎn
  151. miàn
  152. zhàng
  153. chuī
  154. 電視的媽媽說道。“我真的是‘搟面杖吹
  155. huǒ
  156.  
  157.  
  158. qiào
  159. tōng
  160.  
  161.    
  162.  
  163.  
  164. shuō
  165.  
  166.  
  167.  
  168. 火——一竅不通’S!”我說。 
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.  
  175.  …… 
  176.  
  177.  
  178. jīng
  179. guò
  180. le
  181. jiě
  182. jiě
  183. de
  184. fān
  185. huà
  186. hòu
  187.  
  188. zhōng
  189.  經過了媽媽和姐姐的一番話后,我終
  190. bèi
  191. shuō
  192. le
  193.  
  194. jiě
  195. jiě
  196. háng
  197. chē
  198.  
  199.  
  200.  
  201. 于被說服了,和姐姐去騎自行車。 
  202.  
  203.  
  204.  
  205. xiān
  206. ba
  207.  
  208. děng
  209. xià
  210. zài
  211. xué
  212.  
  213.  
  214.  “你先騎吧!我等一下再學。”我無
  215. nài
  216. de
  217. shuō
  218.    
  219. yòu
  220. ōu
  221. jǐng
  222. qiáo
  223. tuī
  224. è
  225. xiàn
  226. yùn
  227. xié
  228. dān
  229.  
  230. sháo
  231. zāi
  232. jié
  233. 奈的說/幼漚憬憔推鍔獻孕諧擔?雜勺栽詰
  234. juān
  235. shù
  236.  
  237. miǎo
  238. nài
  239. huáng
  240. huái
  241. yóu
  242. zhēn
  243.  
  244. ān
  245.  
  246. jiàn
  247.  
  248. pān
  249. láo
  250. 鈉鐫讀恕B杪柰蝗懷魷幀!鞍パ劍∠潘牢
  251.  
  252. cuì
  253. huáng
  254. qiè
  255. jiàn
  256. shà
  257. chán
  258. chuī
  259. yǒng
  260. kēng
  261. cōng
  262. chǔn
  263. 依玻∧悴皇竊諫廈嬋吹縭勇穡吭趺聰呂蠢
  264. jun4
  265. béng
  266. miǎo
  267. méng
  268. zhǒng
  269. gāng
  270. gāng
  271. ōu
  272. jǐng
  273. dān
  274. hái
  275. ào
  276. chōng
  277. chún
  278. jǐng
  279. 玻俊甭杪櫨檬種鋼缸漚憬闥擔骸澳憧唇憬
  280. yán
  281. jiǎn
  282. méi
  283. qín
  284. máng
  285.  
  286. xīn
  287. chāng
  288.  
  289. shuǎ
  290.  
  291. hóng
  292. chuáng
  293. huǎng
  294.  
  295.  
  296. 閆锏枚嗪茫?緹徒心閶Я耍?閎床謊А!
  297. báo
  298. zhí
  299. huáng
  300. qiǎn
  301. huǎng
  302. zuò
  303.  
  304.  
  305. huáng
  306. qiào
  307.  
  308. huàn
  309. sōng
  310. zhēng
  311.  
  312. 薄拔矣植皇遣幌胙В?皇俏已Р換崧錚 
  313. jiē
  314. pāo
  315. mèn
  316. dài
  317.  
  318.  
  319. 蔽亦階拋燜怠! 
  320.  
  321.  
  322. fèn
  323. zhōng
  324. hòu
  325.  
  326. jiě
  327. jiě
  328. huí
  329. lái
  330. le
  331.  
  332. xià
  333. le
  334.  幾分鐘以后,姐姐騎回來了。她下了
  335. chē
  336.  
  337. ràng
  338. zuò
  339. shàng
  340.  
  341.  
  342.  
  343. 車,讓我坐上去。 
  344.  
  345.  
  346. xué
  347. zhe
  348. jiě
  349. jiě
  350. yàng
  351. shàng
  352. chē
  353.  
  354. zhe
  355. chē
  356.  我學著姐姐那樣騎上車,媽媽扶著車
  357.  
  358. ràng
  359. cǎi
  360. jiǎo
  361.  
  362. shì
  363. dào
  364. le
  365. sōng
  366. shǒu
  367. de
  368. shí
  369. hòu
  370. ,讓我踩腳踏。可是到了媽媽松手的時候
  371.  
  372. què
  373. zhǎo
  374. dào
  375. píng
  376. héng
  377.  
  378.  
  379. hōng
  380.  
  381. de
  382. shēng
  383. shuāi
  384. le
  385. ,我卻找不到平衡力,“轟”的一聲摔了
  386. xià
  387. lái
  388.  
  389.  
  390.  
  391. 下來。 
  392.  
  393.  
  394.  
  395. āi
  396.  
  397. de
  398. jiǎo
  399.  
  400.  
  401. bào
  402. zhe
  403. de
  404. jiǎo
  405. shuō
  406.  “哎喲!我的腳!”我抱著我的腳說
  407.  
  408.  
  409. méi
  410. yǒu
  411. shuāi
  412. shāng
  413. ba
  414.  
  415.  
  416. jiě
  417. jiě
  418. qīn
  419. qiē
  420. de
  421. wèn
  422.  
  423.  
  424. méi
  425. 。“沒有摔傷吧?”姐姐親切的問。“沒
  426. yǒu
  427.  
  428. yòng
  429.  
  430. zài
  431. lái
  432.  
  433.  
  434. dǎo
  435. zài
  436. xià
  437. de
  438. 有,不用怕!再來!”我扶起倒在地下的
  439. háng
  440. chē
  441.  
  442. yòu
  443. le
  444. shàng
  445.  
  446. yòu
  447. zhù
  448. háng
  449. chē
  450. 自行車,又騎了上去。媽媽又扶住自行車
  451.  
  452. zài
  453. fàng
  454. shǒu
  455.  
  456. yòu
  457. shuāi
  458. jiāo
  459.  
  460.  
  461.  
  462.  
  463. ,再放手。我又摔跤…… 
  464.  
  465.  
  466. zhòng
  467. le
  468. hǎo
  469. duō
  470. zhè
  471. yàng
  472. de
  473. xùn
  474. liàn
  475. hòu
  476.  
  477. kāi
  478. shǐ
  479.  重復了好多次這樣的訓練后,我開始
  480. yǒu
  481. diǎn
  482. qiào
  483. mén
  484. le
  485.  
  486. màn
  487. màn
  488. de
  489. xiǎo
  490. le
  491. 有點竅門了。我可以慢慢的騎一小步路了
  492.  
  493. shì
  494. lǎo
  495. zhǎo
  496. dào
  497. píng
  498. héng
  499.  
  500. diǎn
  501. jiù
  502. yào
  503. tíng
  504. ,可是我老找不到平衡,騎一點路就要停
  505. xià
  506.  
  507.  
  508.  
  509. 一下。 
  510.  
  511.  
  512. shì
  513. jīng
  514. le
  515. xià
  516. le
  517.  
  518. jīng
  519. hàn
  520.  可是我已經騎了一個下午了,已經汗
  521. liú
  522. jiā
  523. bèi
  524. le
  525.  
  526. kuàng
  527. qiě
  528. tiān
  529. jiù
  530. yào
  531. hēi
  532. le
  533.  
  534. zhī
  535. hǎo
  536. ràng
  537. 流浹背了,況且天就要黑了。媽媽只好讓
  538. xiū
  539.  
  540. ràng
  541. míng
  542. tiān
  543. xué
  544.  
  545.  
  546.  
  547.  
  548. chū
  549. chù
  550.    
  551.  
  552. 我休息,讓我明天繼續學。  出處1 
  553.    
  554.  
  555.  
  556.  
  557.  
  558. 2  
    
   無注音版:
    
    
     出處1 2
    
    今天,我回去了奶奶家。奶奶在家,姐姐也在家。
    
     我突然發現奶奶和姐姐買了新車。奶奶的是三輪車,姐姐的是自行車。
    
     姐姐見我回來后,叫我:“哎!梁芷雅。我們去騎自行車吧!”“我不去,你又不是不知道我不會騎自行車!”我叉著腰說。“雅雅,你不會就要學,學了才會嘛!不然以后就更難學了。”坐在一旁看電視的媽媽說道。“我真的是‘搟面杖吹火——一竅不通’S!”我說。
    
     ……
    
     經過了媽媽和姐姐的一番話后,我終于被說服了,和姐姐去騎自行車。
    
     “你先騎吧!我等一下再學。”我無奈的說/幼漚憬憔推鍔獻孕諧擔?雜勺栽詰鈉鐫讀恕B杪柰蝗懷魷幀!鞍パ劍∠潘牢依玻∧悴皇竊諫廈嬋吹縭勇穡吭趺聰呂蠢玻俊甭杪櫨檬種鋼缸漚憬闥擔骸澳憧唇憬閆锏枚嗪茫?緹徒心閶Я耍?閎床謊А!薄拔矣植皇遣幌胙В?皇俏已Р換崧錚 蔽亦階拋燜怠!
    
    幾分鐘以后,姐姐騎回來了。她下了車,讓我坐上去。
    
     我學著姐姐那樣騎上車,媽媽扶著車,讓我踩腳踏。可是到了媽媽松手的時候,我卻找不到平衡力,“轟”的一聲摔了下來。
    
     “哎喲!我的腳!”我抱著我的腳說。“沒有摔傷吧?”姐姐親切的問。“沒有,不用怕!再來!”我扶起倒在地下的自行車,又騎了上去。媽媽又扶住自行車,再放手。我又摔跤……
    
     重復了好多次這樣的訓練后,我開始有點竅門了。我可以慢慢的騎一小步路了,可是我老找不到平衡,騎一點路就要停一下。
    
     可是我已經騎了一個下午了,已經汗流浹背了,況且天就要黑了。媽媽只好讓我休息,讓我明天繼續學。
     出處1 2
    
    

    記一次勞動

    小學生日記450字
    作者:宋鶴
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   • 2008930日 星期六 晴
   •  
   • 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • men
   • yào
   • gàn
   • huó
   •  
   •  今天上午,媽媽她們要去地里干活。
   • 閱讀全文

    第一次迷路

    小學生日記322字
    作者:吳益缽
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    第一次迷路
   •  
   •  
   • zhè
   • zhēn
   • shì
   • de
   • jīng
   •  
   •  這真是我的一次經歷!
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • péng
   • yǒu
   • diàn
   • huà
   • lái
   •  
   • yāo
   • wán
   •  晚上,朋友打電話來,邀我一起去玩
   • 閱讀全文

    一次最高興的游泳

    小學生日記404字
    作者:鄧根雄
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • le
   • yóu
   • yǒng
   •  
   • zhe
   • de
   • péng
   •  今天下午,我去了游泳。和著我的朋
   • yǒu
   •  
   •  
   • niè
   • shèng
   •  
   • lín
   • zhì
   • bīn
   •  
   •  
   • 友——聶子圣、林志斌一起去。 
   •  
   •  
   • dào
   • le
   • biān
   •  
   • men
   • shí
   • fèn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • zuì
   • xiān
   • xià
   •  到了河邊,我們十分高興,我最先下
   • 閱讀全文

    一次“應聘”

    小學生日記743字
    作者:謝文靜
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • 1019日 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zhè
   • jiē
   • tóng
   • xué
   • men
   • dōu
   •  
   • xiǎn
   • shēn
   •  今天,這節課同學們都可以“大顯身
   • shǒu
   •  
   • le
   •  
   • 手”了!
   • 閱讀全文

    第一次坐飛機

    小學生日記518字
    作者:張伯寅
   • zuò
   • fēi
   • 第一次坐飛機
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • jiù
   • yào
   • zuò
   • shàng
   • fēi
   • hǎi
   • nán
   •  今天我和我爸爸就要坐上飛機去海南
   • le
   •  
   • hěn
   • dòng
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhè
   • shì
   • zuò
   • fēi
   • 了,我很激動,因為這是我第一次坐飛機
   • 閱讀全文

    第一次看到的

    小學生日記212字
    作者:劉亭芳
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • qíng
   •  29日 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • yuán
   • xiāo
   • jiē
   •  
   • hǎo
   • kāi
   • xīn
   • ā
   •  
   • dào
   • chù
   •  今天是元宵節,我好開心啊!到處
   • dōu
   • shì
   • yóu
   • diào
   • dēng
   • ér
   • yǐn
   • de
   • pào
   • shēng
   •  
   • dàn
   • shì
   •  
   • hái
   • shì
   • wǎn
   • 都是由吊燈而引起的炮聲,但是,還是晚
   • 閱讀全文

    第一次穿雨披上學

    小學生日記767字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  
   •  328日 星期五 雨 
   •  
   •  
   • chuān
   • shàng
   • xué
   •  
   •  
   •  第一次穿雨披上學 
   •  
   •  
   •  
   • huá
   •  
   • huá
   •  
   •  
   •  
   • ér
   • zài
   • chuāng
   • wài
   •  “嘩啦啦,嘩啦啦……”雨兒在窗外
   • 閱讀全文

    第一次上素描課

    小學生日記839字
    作者:覃銘雪
   •  
   •  
   • shàng
   • shǔ
   • jiǎ
   •  
   • chèn
   • zhe
   • shǔ
   • jiǎ
   • de
   • kōng
   • shí
   • jiān
   •  
   •  上個暑假,我趁著暑假的空余時間,
   • yòu
   • duō
   • xué
   • le
   • mén
   • xìng
   • bān
   •  
   •  
   • píng
   • shí
   • méi
   • shí
   • jiān
   • xué
   • de
   • 又多學了一門興趣班——平時沒時間學的
   • huì
   • huà
   •  
   • yòu
   • cóng
   • zhòng
   • duō
   • de
   • huì
   • huà
   • ?
   • zhōng
   • xuǎn
   • le
   • 繪畫。我又從眾多的繪畫技法中選擇了素
   • 閱讀全文

    一次難忘的演講

    小學生日記738字
    作者:靜靜
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •   X  
   •  
   •  
   • wàng
   • zhe
   • chuāng
   • wài
   • de
   • liǔ
   • shù
   •  
   •  
   • zài
   • hán
   • fēng
   • zhōng
   • zhù
   •  望著窗外的柳樹,它,在寒風中佇立
   • zhe
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • shì
   • jīng
   • le
   • nán
   • ne
   • 著,我,今天是不是也經歷了一次磨難呢
   • 閱讀全文

    一次有意義的上網

    小學生日記228字
    作者:侯澤霖
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhí
   • lái
   • zǒng
   • shì
   • zài
   • diàn
   • nǎo
   • shàng
   • wán
   •    我一直以來總是在電腦上玩
   • yóu
   •  
   • dàn
   • shì
   • jīn
   • tiān
   • gào
   • wǎng
   • zhàn
   •       
   • xiǎo
   • xué
   • 游戲,但是今天媽媽告訴我一個網站--小學
   • shēng
   • yōu
   • xiù
   •  
   • kāi
   • zhè
   • wǎng
   • zhàn
   • kàn
   •  
   • tài
   • hǎo
   • le
   •  
   • 生優秀。我打開這個網站一看,太好了!
   • 閱讀全文

    讓人害怕的一次經歷

    小學生日記670字
    作者:靜靜的
   •  
   • zuó
   • tiān
   •  
   • shēng
   • le
   •  
   • xiǎng
   • gēn
   • dào
   • 昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道
   • qiàn
   •  
   • yòu
   • jiào
   • hǎo
   •  
   • zǒu
   • zài
   • màn
   • zhǎng
   • de
   • xiǎo
   • 歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小
   • xiàng
   •  
   • xiǎng
   • zhe
   • gāi
   • zěn
   • me
   • gēn
   • dào
   • qiàn
   • de
   • shì
   •  
   • 巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
   • 閱讀全文

    第一次自己回家

    小學生日記509字
    作者:張天樂
   • yīn
   • wéi
   • lǎo
   • shēng
   • bìng
   • zhù
   • yuàn
   • méi
   • yǒu
   • shí
   • jiān
   • guǎn
   • 因為姥爺生病住院媽媽沒有時間管我
   •  
   •  
   • ya
   • jīn
   • tiān
   • miàn
   • lín
   • shǐ
   • qián
   • zuì
   • de
   • kǎo
   • yàn
   •  我呀今天面臨史前最大的考驗獨自一
   • rén
   • zuò
   • gōng
   • jiāo
   • chē
   • huí
   • jiā
   •    
   • chē
   • bìng
   • hǎo
   • děng
   • děng
   • xīn
   • fán
   • 人坐公交車回家3路車并不好等等得我心煩
   • 閱讀全文

    又一次的鍛煉

    小學生日記499字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  200938
   •  
   •  
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhè
   • tiān
   • lián
   • de
   • xià
   •  
   • hài
   • zhè
   •  因為這幾天連續的下雨,害得這次
   • yíng
   • huó
   • dòng
   • diào
   • dòng
   • le
   • hǎo
   •  
   • jīn
   • wǎn
   • tīng
   • 去綠色營地活動調動了好幾次,今晚我聽
   • 閱讀全文

    一次實踐

    小學生日記472字
    作者:陳諾
   •  
   •  
   • shí
   • jiàn
   •  一次實踐
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • mǎi
   • le
   • jīn
   • luó
   •  
   • xiān
   •  今天,媽媽買了五斤螺絲,我先把
   • luó
   • gàn
   • jìng
   •  
   • zài
   • fàng
   • jìn
   • gāng
   •  
   • dǎo
   • bàn
   • gāng
   • 螺絲洗干凈,再放進大缸子里,倒半缸子
   • 閱讀全文

    學騎自行車

    小學生日記839字
    作者:周璐璐
   •  
   •  
   • xué
   • háng
   • chē
   •  
   •  
   •  學騎自行車 
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • kàn
   • jiàn
   •  
   • jiě
   • jiě
   • zài
   • yōu
   • rán
   •  每當我看見哥哥、姐姐在悠然自得地
   • zhe
   • háng
   • chē
   • shí
   •  
   • xiàn
   • zhī
   •  
   • duō
   • me
   • xiǎng
   • yōng
   • 騎著自行車時,我羨慕之極。我多么想擁
   • 閱讀全文

    練習騎自行車

    小學生日記403字
    作者:梁芷雅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xué
   •   x  今天,我繼續學騎自
   • háng
   • chē
   •  
   • guò
   • jīn
   • tiān
   • de
   • biǎo
   • xiàn
   • hǎo
   • xiē
   •  
   • xià
   • jiù
   • 行車。不過今天的表現好一些,一下子就
   • néng
   • yuǎn
   • duō
   • le
   •  
   • zhè
   • kuáng
   • liàn
   • zhuǎn
   • wān
   • kāi
   • tóu
   •  
   • 能騎遠許多了。這次我狂練轉彎和開頭,
   • 閱讀全文

    第一次學騎自行車

    小學生日記687字
    作者:梁芷雅
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • huí
   • le
   •   出處1 2  今天,我回去了
   • nǎi
   • nǎi
   • jiā
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • zài
   • jiā
   •  
   • jiě
   • jiě
   • zài
   • jiā
   •  
   •  
   •  
   • 奶奶家。奶奶在家,姐姐也在家。 
   •  
   •  
   • rán
   • xiàn
   • nǎi
   • nǎi
   • jiě
   • jiě
   • mǎi
   • le
   • xīn
   • chē
   •  
   • nǎi
   •  我突然發現奶奶和姐姐買了新車。奶
   • 閱讀全文

    學自行車

    小學生日記708字
    作者:hkfkg
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xué
   • háng
   • chē
   •  
   •   :  學自行車 
   •  
   •  
   • kàn
   • dào
   • de
   • háng
   • chē
   •  
   • jiù
   • xiǎng
   • le
   • xué
   •  我一看到我的自行車,就想起了我學
   • háng
   • chē
   • shí
   • de
   •  
   • 自行車時的苦和樂。
   • 閱讀全文

    第一次學自行車

    小學生日記519字
    作者:宋若鳴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   •       今天是星期
   • tiān
   •  
   • jiā
   • wán
   •  
   • dào
   • le
   • 天,我和媽媽一起去伯伯家玩。到了伯伯
   • jiā
   •  
   • yǎn
   • jiù
   • kàn
   • dào
   • le
   • jiě
   • jiě
   • liàng
   • fěn
   • hóng
   • de
   • 家,我一眼就看到了姐姐那輛粉紅色的自
   • 閱讀全文

    我第一次投稿

    小學生日記275字
    作者:陳潔
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •    今天是我第一次投稿,我
   • xīn
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  
   • tóu
   • gǎo
   •  
   • jìng
   • duì
   • nóng
   • cūn
   • de
   • xiǎo
   • hái
   • 心里很高興。‘投稿’畢竟對農村的小孩
   • lái
   • shuō
   • shì
   • jiàn
   • hěn
   • xīn
   • xiān
   • de
   • shì
   •  
   • 來說是一件很新鮮的事。
   • 閱讀全文

    第一次到醫院看病

    小學生日記663字
    作者:秦梓菁
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dào
   • yuàn
   • kàn
   • bìng
   •   x  第一次到醫院看病
   •  
   •  
   • men
   • bān
   • shàng
   • yǒu
   • duō
   • rén
   • dōu
   • shāo
   • le
   •  
   • men
   • bān
   •  我們班上有許多人都發燒了,我們班
   • gòng
   • yǒu
   •       
   • rén
   •  
   • shāo
   • de
   • jiù
   • yǒu
   •       
   • rén
   •  
   • zhè
   • yòu
   • lún
   • dào
   • le
   • 共有47人,發燒的就有15人。這次又輪到我了
   • 閱讀全文

    我第一次采訪體會

    小學生日記1097字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • cǎi
   • fǎng
   • huì
   •  
   •    我第一次采訪體會 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  2010215日 星期一 雨
   •  
   •  
   • shì
   • míng
   • yùn
   • xiǎo
   • zhě
   •  
   • shàng
   • dòng
   • yuán
   •  我是一名亞運小記者,上次動物園和
   • 閱讀全文

    騎自行車帶來的悲哀

    小學生日記374字
    作者:尹思源
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   • zuó
   • tiān
   •  
   • ǎn
   • jiě
   • zhe
   • háng
   • chē
   • dào
   • guǎn
   • wán
   • 昨天,我和俺姐騎著自行車到體育館玩
   •  
   • jié
   • guǒ
   • zài
   • huí
   • lái
   • de
   • shàng
   • men
   • shuāi
   • dǎo
   • le
   •  
   • yóu
   • shì
   • ,結果在回來的路上我們摔倒了。由于是
   • 閱讀全文

    一次借書的經歷

    小學生日記768字
    作者:鄭建文
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shū
   • shì
   • zhī
   • shí
   • de
   • hǎi
   • yáng
   •  
   • shū
   • shì
   • rén
   • lèi
   • jìn
   •   書是知識的海洋,書是人類進
   • de
   • jiē
   •  
   • shū
   • zhōng
   • yǒu
   • huáng
   • jīn
   •  
   • shū
   • zhōng
   • yǒu
   • yán
   • 步的階梯,書中自有黃金屋,書中自有顏
   •  
   • shū
   • shǐ
   • rén
   • kuài
   •  
   • shǐ
   • rén
   • táo
   • zuì
   •  
   • rán
   • ér
   • jiè
   • 如玉。讀書使人愉快、使人陶醉,然而借
   • 閱讀全文

    第一次送賀卡給老師

    小學生日記1049字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   出處1 2    閱讀提
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   • 示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文
   •  
   • 字;
   • 閱讀全文

    第一次騎單車

    小學生日記859字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   小學作文    閱讀
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
   • wén
   •  
   • 文字;
   • 閱讀全文

    第一次單獨坐車

    小學生日記1598字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •      
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 原生態文字;
   • 閱讀全文

    有趣的一次觀察

    小學生日記674字
    作者:謝悅洋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •    928日 星期日 
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • guān
   • chá
   •  
   •  
   •  有趣的一次觀察 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yáng
   • guāng
   • càn
   • làn
   •  
   • tiān
   • qíng
   • lǎng
   •  
   • shì
   •  今天,陽光燦爛、天氣晴朗,是一個
   • 閱讀全文

    記一次跳蚤市場

    小學生日記277字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •   200938日 星期日
   •  
   •  
   •  
   • qīng
   • chǔ
   • de
   • sān
   • nián
   • tiào
   • zǎo
   • shì
   • chǎng
   •  我清楚的記得三年級那次跳蚤市場
   •  
   • shì
   • qíng
   • lǎng
   • de
   • xià
   •  
   • men
   • ān
   • jìng
   • de
   • zuò
   • zài
   • ,那是一個晴朗的下午。我們安靜的坐在
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.cncddc.com:伽师县| www.qfaqs.com:潮州市| www.njaoyang.com:平阳县| www.aboutren.com:永仁县| www.balchdercymru.com:海门市| www.mfnck.com:岗巴县| www.copperkidsolo.com:清水县| www.joomlaku.com:新营市| www.19-2.com:扬州市| www.thejoyryders.com:亚东县| www.tasdy7700.com:大同县| www.italianfashionllc.com:绵竹市| www.gvionlinetraining.com:大化| www.zzxccz.com:芦溪县| www.kjjdyp.com:潼南县| www.ddlfantasy.org:武山县| www.qj-metallicyarn.com:津市市| www.inside-economics.com:甘肃省| www.4008557888.com:棋牌| www.akaeno.com:房山区| www.gxdingyang.cn:平湖市| www.compassionhealing.com:韶关市| www.m8556.com:武鸣县| www.zgskx.com:莎车县| www.thuebannhadat.net:额敏县| www.cp3929.com:乌鲁木齐县| www.fionarr.com:渭南市| www.raysofeducation.org:綦江县| www.ahtydzs.com:惠东县| www.leetbar.com:宁安市| www.findadetoxnow.com:宜川县| www.g3553.com:温州市| www.024baiban.com:渭南市| www.faplo.com:青冈县| www.akaeno.com:济宁市| www.blackindianmusic.com:朝阳区| www.peacpainting.com:敦化市| www.jiechangjs.com:太白县| www.cnbpl.com:阿克苏市| www.187296.com:石柱| www.tswtchkviii.net:滦南县| www.truemonism.com:牡丹江市| www.hugoli.com:东丽区| www.higlobee.com:山丹县| www.freeportluxembourg.com:乌恰县| www.ordynacka.com:远安县| www.zjmsjt.com:香港| www.harbourpointcoa.com:盐源县| www.royaltyaffairs.com:綦江县| www.carrington-place.com:淮阳县| www.dcgrill18st.com:虹口区| www.juanchinchoncha.com:文安县| www.bebeksekeri-tr.com:长白| www.thechamplife.com:岱山县| www.desertridgesuperblock7north.com:晋城| www.iforoz.com:辽源市| www.la-gold.com:宜良县| www.reward-risk.com:嘉兴市| www.kangyuehuanbao.com:湘潭县| www.suliaopingpi.com:当雄县| www.fzjiaolun.com:伊金霍洛旗| www.ljf21sj.com:谷城县| www.clonazepamsecurebuy.com:收藏| www.thisisbookshelf.com:侯马市| www.wrenandlark.net:津南区| www.ledwallwasher.org:武宁县| www.yeahw.com:丰原市| www.huthug.com:小金县| www.bytejs.com:金坛市| www.oranjebastion.org:鹤岗市| www.carrentalhurghada.com:石林| www.ypymw.cn:莲花县| www.aluminumcane.com:平泉县| www.chansamabut.com:鄄城县| www.earmaps.com:上思县| www.shhupai.com:苏州市| www.f5767.com:贺州市| www.celiacosviajeros.com:东城区| www.jinda109.com:阿巴嘎旗| www.thomasinjune.com:惠来县| www.goldenliongames.com:南江县| www.906765.com:惠州市| www.dlm-music.com:玉林市| www.dx557.com:应城市|