• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   母親節

   四年級日記:母親節
   日記字數:250
   作者:王藝璇
  1.  
  2.  
  3.    
  4. yuè
  5.    
  6.  
  7.  
  8. qīn
  9.  
  10. jiē
  11.  59日 母 親 節
  12.  
  13.  
  14. jīn
  15. tiān
  16. shì
  17. qīn
  18. jiē
  19.  
  20. suàn
  21. gěi
  22.  今天是母親節,我打算給媽媽洗一次
  23. jiǎo
  24.  
  25. xià
  26. shāo
  27. hǎo
  28. shuǐ
  29.  
  30. zhǔn
  31. bèi
  32. gěi
  33. jiǎo
  34.  
  35. 腳。下午我燒好水,準備給媽媽洗腳。我
  36. jiào
  37.  
  38. zuò
  39. zài
  40. shàng
  41.  
  42. shuō
  43.  
  44.  
  45. yào
  46. gàn
  47. 叫媽媽 坐在椅子上,媽媽說:“你要干
  48. shí
  49. me
  50. ya
  51.  
  52.  
  53.  
  54. shuō
  55.  
  56. dài
  57. huì
  58. ér
  59. jiù
  60. zhī
  61. dào
  62. le
  63.  
  64.  
  65. 什么呀?” 我說“待會兒就知道了。”
  66. téng
  67. téng
  68. de
  69. jiǎo
  70. shuǐ
  71. fàng
  72. dào
  73. miàn
  74. qián
  75.  
  76. shuō
  77. 我把熱騰騰的洗腳水放到媽媽面前,說我
  78. lái
  79. gěi
  80. jiǎo
  81.  
  82.  
  83. xiāng
  84. xiāng
  85. de
  86. méi
  87. guī
  88. huā
  89. bàn
  90. 來給你洗一次腳。”我把香香的玫瑰花瓣
  91. zài
  92. shuǐ
  93.  
  94. shuǐ
  95. dùn
  96. shí
  97. biàn
  98. de
  99. fāng
  100. xiāng
  101.  
  102. zhè
  103. shí
  104.  
  105. 灑在水里,水頓時變的芳香撲鼻。這時,
  106. ràng
  107. róu
  108. huá
  109.  
  110. de
  111. shuō
  112.  
  113.  
  114. 我讓爸爸去拿柔滑露,爸爸嫉妒的說:“
  115. kàn
  116. men
  117. niáng
  118. liǎng
  119. qīn
  120. de
  121. ba
  122.  
  123.  
  124. shuō
  125.  
  126.  
  127. jiǎo
  128. 看你們娘倆親的吧!”媽媽說:“你腳那
  129. me
  130. chòu
  131.  
  132. shuí
  133. gěi
  134. ya
  135.  
  136.  
  137. de
  138. huà
  139. xiàng
  140. jié
  141. chuān
  142. le
  143. 么臭,誰給你洗呀!”媽媽的話像截穿了
  144. yáng
  145. jìng
  146.  
  147. jiā
  148. rén
  149. dōu
  150. xiào
  151. lái
  152.  
  153.  
  154.  
  155. 西洋鏡,一家人都哈哈大笑起來。 
  156.  
  157.  
  158. jīn
  159. tiān
  160. gěi
  161. jiǎo
  162.  
  163. hěn
  164. gǎn
  165. dòng
  166.  
  167. hòu
  168.  今天給媽媽洗腳,媽媽很感動。以后
  169.  
  170. yào
  171. jīng
  172. cháng
  173. gěi
  174. jiǎo
  175.  
  176.  
  177.  
  178. ,我要經常給媽媽洗腳。 
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.  
    
   無注音版:
    
     5月9日 母 親 節
     今天是母親節,我打算給媽媽洗一次腳。下午我燒好水,準備給媽媽洗腳。我叫媽媽 坐在椅子上,媽媽說:“你要干什么呀?” 我說“待會兒就知道了。”我把熱騰騰的洗腳水放到媽媽面前,說我來給你洗一次腳。”我把香香的玫瑰花瓣灑在水里,水頓時變的芳香撲鼻。這時,我讓爸爸去拿柔滑露,爸爸嫉妒的說:“看你們娘倆親的吧!”媽媽說:“你腳那么臭,誰給你洗呀!”媽媽的話像截穿了西洋鏡,一家人都哈哈大笑起來。
    
     今天給媽媽洗腳,媽媽很感動。以后,我要經常給媽媽洗腳。
    
    
    
    

    母親節的禮物

    小學生日記236字
    作者:徐愷恒
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   •  
   • qīn
   • jiē
   •  
   •  
   • zǎo
   • shàng
   •    今天是“母親節”。早上
   •  
   • zài
   • jiā
   • bāng
   • tuō
   • bǎn
   •  
   • xiān
   • yòng
   • sǎo
   • huī
   • ,我在家幫媽媽拖地板。我先用掃把把灰
   • chén
   • sǎo
   • gàn
   • jìng
   •  
   • rán
   • hòu
   • zài
   • zhuāng
   • le
   • tǒng
   • shuǐ
   •  
   • tuō
   • yòng
   • 塵掃干凈,然后再裝了一桶水,把拖把用
   • 閱讀全文

    讓母親回復青春

    小學生日記611字
    作者:邵紫荊
   •  
   • 
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  
   •  星期五 天氣晴  
   • 閱讀全文

    我的父親節

    小學生日記551字
    作者:草莓★公…
   •  
   •  
   • de
   • qīn
   • jiē
   •  我的父親節
   •  
   •  
   • qīn
   • jiē
   • dào
   • le
   • sòng
   • shí
   • me
   • gěi
   • ne
   • shí
   • méi
   •  父親節到了送什么給爸爸呢我一時沒
   • shí
   • me
   • hǎo
   • zhǔ
   • 什么好主意
   • 閱讀全文

    讀《勇敢是母親的本能》有感

    小學生日記296字
    作者:畢萌迪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   2009328日 星期六 天氣 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒng
   • gǎn
   • shì
   • qīn
   • de
   • běn
   • néng
   •  
   • yǒu
   • gǎn
   •  
   •  
   •  讀《勇敢是母親的本能》有感 
   • 閱讀全文

    感恩母親

    小學生日記304字
    作者:lzt688
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • shī
   • dài
   • men
   • duō
   • gōng
   • néng
   • jiāo
   •   今天,老師帶我們去多功能教
   • shì
   • shàng
   •  
   • xué
   • le
   • piān
   • shí
   • fèn
   • gǎn
   • rén
   • de
   • wén
   •  
   • 室上課,學了一篇十分感人的課文。
   •  
   •  
   •  
   • zhè
   • piān
   • wén
   • zhāng
   • shì
   •  
   • lǎo
   • shī
   • yǒu
   • shēng
   • yǒu
   • de
   • jiǎng
   • zhe
   •  這篇文章是。老師有聲有色的講著
   • 閱讀全文

    今天母親節……

    小學生日記1275字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •       閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    難忘的母親節

    小學生日記813字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    閱讀提示: 1、黑色字體部
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    父親節

    小學生日記619字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •    1 2     閱讀
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
   • wén
   •  
   • 文字;
   • 閱讀全文

    母親節

    小學生日記130字
    作者:姜婉鑫
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • míng
   • tiān
   • jiù
   • shì
   • qīn
   • jiē
   • le
   •  
   • lǎo
   •   明天就是母親節了,老姑也許
   • huì
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   • ba
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhè
   • shì
   • guò
   • de
   • qīn
   • 會很高興吧!因為這是她過的第一個母親
   • jiē
   •  
   • 節!
   • 閱讀全文

    母親節想起——江老師

    小學生日記424字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   2007512日 星期日 晴
   •  
   • qīn
   • jiē
   • xiǎng
   •  
   •  
   • jiāng
   • lǎo
   • shī
   • 母親節想起——江老師
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    母親的愛

    小學生日記297字
    作者:楊云迪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   • shuō
   • shuō
   • hǎo
   •  
   • qīn
   • de
   • ài
   • xiǎo
   •  
   • liú
   •  俗說說得好:母親的愛似小河,流
   • tǎng
   • jìn
   • men
   • de
   • xīn
   •  
   • yīn
   • wéi
   • shì
   • ài
   • gěi
   • men
   • xìn
   • 淌進我們的心窩。因為是母愛給我們自信
   • 閱讀全文

    母親節

    小學生日記272字
    作者:梅康怡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • qīn
   • jiē
   •  
   • xiǎng
   • sòng
   • jiàn
   • piāo
   •   今天是母親節,我想送一件漂
   • liàng
   • de
   • gěi
   •  
   • dàn
   • zhī
   • dào
   • zuì
   • ài
   • shí
   • 亮的禮物給媽媽,但我不知道媽媽最愛什
   • me
   •  
   • shì
   • qiāo
   • qiāo
   • wèn
   •  
   • shuō
   •  
   •  
   • 么禮物,于是我悄悄問爸爸。爸爸說:“
   • 閱讀全文

    難忘的母親節

    小學生日記141字
    作者:黎挺
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • lìng
   • nán
   • wàng
   • de
   • qīn
   • jiē
   •  
   •   今天是一個令我難忘的母親節,
   • yīn
   • wéi
   • qīn
   • ài
   • de
   • wài
   • shēng
   • bìng
   • le
   •  
   • gāng
   • hǎo
   • zài
   • jīn
   • tiān
   • zuò
   • 因為我親愛的外婆生病了,剛好在今天做
   • shǒu
   • shù
   •  
   • yóu
   • wài
   • huí
   • le
   • lǎo
   • jiā
   •  
   • zuò
   • ān
   • 手術。由于外婆回了老家,媽媽坐立不安
   • 閱讀全文

    母親節

    小學生日記226字
    作者:黃欣晨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •   510日 天氣:晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • chén
   •  
   • shì
   • zuì
   • kāi
   • xīn
   • de
   • zǎo
   • chén
   •  
   •  今天早晨,是媽媽最開心的早晨,
   • lǎo
   • zǎo
   • jiù
   • chuáng
   • le
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   •  
   • qīn
   • jiē
   •                
   •  
   • ne
   • 我老早就起床了。我去準備“母親節party”呢
   • 閱讀全文

    父親節

    三年級日記:父親節
    日記字數:187
    作者:小凡29
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  2010620日 星期天 晴
   •  
   •  
   • de
   • shì
   • gāo
   • kuí
   • de
   • rén
   •  
   • duì
   •  我的爸爸是一個高大魁梧的人。他對
   • de
   • yào
   • qiú
   • hěn
   • yán
   •  
   • qián
   • yuè
   • jiā
   • mǎi
   • le
   • diàn
   • nǎo
   •  
   • 我的要求很嚴格。前幾月家里買了電腦,
   • 閱讀全文

    父親節的禮物

    一年級日記:父親節的禮物
    日記字數:97
    作者:張健坤
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • qīn
   • jiē
   • de
   •  父親節的禮物
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  2010620日 星期日 晴
   • 閱讀全文

    母親節

    四年級日記:母親節
    日記字數:250
    作者:王藝璇
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • qīn
   •  
   • jiē
   •  59日 母 親 節
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • qīn
   • jiē
   •  
   • suàn
   • gěi
   •  今天是母親節,我打算給媽媽洗一次
   • jiǎo
   •  
   • xià
   • shāo
   • hǎo
   • shuǐ
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • gěi
   • jiǎo
   •  
   • 腳。下午我燒好水,準備給媽媽洗腳。我
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.ems188.com:余干县| www.wwwhg7863.com:贵溪市| www.abstractionworks.com:许昌县| www.usedpresses.org:新营市| www.acllo.com:常州市| www.zngnw.cn:洪泽县| www.valentine1china.com:龙门县| www.bestpicsforyou.com:仁化县| www.homeworkoutsforseniors.com:甘谷县| www.hg50456.com:治多县| www.emedicalweb.com:洛隆县| www.g08488.com:泸西县| www.ledlightdiecasting.com:洪泽县| www.expressdomestic.net:涿州市| www.xhasy.com:兴海县| www.yusxaf.com:许昌市| www.bestbridalevent.com:桑日县| www.howtolookgoodtwisted.com:西宁市| www.headsickpinups.com:沐川县| www.wrennak.com:淄博市| www.dashrescue.org:漯河市| www.zjlcbj.com:卫辉市| www.15221109153ks.com:达孜县| www.airuite0553.com:嘉义市| www.ntskala.com:长丰县| www.jiahoh.com:西宁市| www.hg22773.com:三亚市| www.barcelona-taxis.com:阿图什市| www.475375.com:托克逊县| www.cash618.com:温宿县| www.fathernatureonline.com:皋兰县| www.hw8168.com:金乡县| www.truemonism.com:常德市| www.boutique-tahitienne.com:南乐县| www.n6989.com:中宁县| www.jnshengping.com:阳江市| www.woodenfences.org:嘉峪关市| www.zumbafarnorthcoast.com:蒙城县| www.l248.com:稷山县| www.giteaux5lucarnes.com:宁河县| www.lsyqsm.com:铅山县| www.directequipement.net:南康市| www.changlonggy.com:公安县| www.480378.com:陆良县| www.cwsgw.cn:南宁市| www.thewavesmalta.com:盐边县| www.bmwholding.com:思南县| www.mercadotecniaglobal.com:淳化县| www.biz2345.com:双流县| www.fgzcs.com:涿鹿县| www.template-link.com:滦平县| www.zn577.com:安顺市| www.carbonsilver.com:永安市| www.525802.com:岗巴县| www.shnanyabxg.com:沅江市| www.tykxzz.com:临西县| www.051b.com:保亭| www.domrestaurante.com:武冈市| www.ssyqyx.com:伊吾县| www.zsfulinmen.com:明水县| www.hg68345.com:马关县| www.jettersite.com:南川市| www.hongdachen.com:普宁市| www.chinese-india.com:田东县| www.mynwabulgaria.com:荆州市| www.21ahdns.com:宁武县| www.axshiye.com:达孜县| www.k7679.com:东兴市| www.romanyrestaurant.com:凤山县| www.xinya-painting.com:广昌县| www.whzxfw.com:崇文区| www.lamaihotelpatong.net:邯郸县| www.buyijiang.com:慈利县| www.365gxlvyou.com:三河市| www.shgsfwls.com:琼海市| www.dawntoner.com:太原市| www.manganetabarespoiler.com:吴堡县| www.iqhausa.com:忻州市| www.qilism.com:尉氏县| www.achetervigrxplus.com:通河县| www.dllzjt.com:兴国县| www.klccw.com:平顶山市| www.itsagreed.com:湛江市| www.abstractionworks.com:马龙县|