• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   我的姨外婆

   五年級日記:我的姨外婆
   日記字數:357
   作者:liyuchen
  1.  
  2.  
  3. xiàng
  4. xìn
  5. měi
  6. rén
  7. zài
  8. shēng
  9. huó
  10. zhōng
  11. dōu
  12. huì
  13. dào
  14. kùn
  15. nán
  16.  我相信每個人在生活中都會遇到困難
  17.  
  18. de
  19. wài
  20. jiù
  21. wéi
  22. shēng
  23. huó
  24. ér
  25. bēn
  26.  
  27. ,我的姨外婆就為生活而奔波。
  28.  
  29.  
  30. wài
  31. yǒu
  32. shí
  33. duō
  34. suì
  35.  
  36. méi
  37. shí
  38. me
  39. wén
  40. huà
  41.  
  42.  姨外婆有四十多歲,沒什么文化,也
  43. méi
  44. shí
  45. me
  46. shù
  47.  
  48. cóng
  49. nóng
  50. cūn
  51. qiān
  52. dào
  53. chéng
  54. lái
  55. shēng
  56. huó
  57.  
  58. zhī
  59. 沒什么技術,從農村遷到城區來生活,只
  60. yǒu
  61. kào
  62. de
  63. shuāng
  64. shǒu
  65. lái
  66. yǎng
  67. jiā
  68. kǒu
  69.  
  70. 有靠自己的雙手來養家糊口。
  71.  
  72.  
  73. yǒu
  74.  
  75.  
  76. jiào
  77. wài
  78. guò
  79. lái
  80. chī
  81.  有 一次,我爸爸叫姨外婆過來吃午
  82. fàn
  83.  
  84. wài
  85. shuō
  86. méi
  87. kōng
  88.  
  89. yào
  90. bié
  91. rén
  92. jiā
  93. sǎo
  94. wèi
  95. shēng
  96. 飯。姨外婆說沒空,要去別人家打掃衛生
  97.  
  98. zuò
  99. zhōng
  100. diǎn
  101. gōng
  102.  
  103. zuàn
  104. diǎn
  105. shēng
  106. huó
  107. fèi
  108.  
  109. tiē
  110. jiā
  111. yòng
  112.  
  113. ,做鐘點工,賺點生活費,補貼家用。
  114.  
  115.  
  116. èr
  117.  
  118. yòu
  119. qǐng
  120. wài
  121. lái
  122. chī
  123. fàn
  124.  
  125.  第二次,我爸爸又請姨外婆來吃飯。
  126. wài
  127. zài
  128. diàn
  129. huà
  130. chuǎn
  131. shuō
  132.  
  133.  
  134. jīn
  135. tiān
  136. méi
  137. 姨外婆在電話里氣喘吁吁地說:“今天沒
  138. kōng
  139.  
  140. xīng
  141. tiān
  142. lái
  143.  
  144.  
  145. zhèng
  146. zài
  147. cān
  148. guǎn
  149. cài
  150.  
  151. wǎn
  152. 空,星期天來!”她正在餐館洗菜,洗碗
  153.  
  154. zhōng
  155. shì
  156. zuì
  157. máng
  158. de
  159. shí
  160. hòu
  161.  
  162. 。中午也是她最忙的時候。
  163.  
  164.  
  165. xīng
  166. tiān
  167.  
  168. yòu
  169. le
  170. diàn
  171. huà
  172.  
  173. jiào
  174.  星期天,爸爸又打了一次電話,叫姨
  175. wài
  176. lái
  177. wán
  178.  
  179. wài
  180. zhōng
  181. lái
  182. le
  183.  
  184. men
  185. chī
  186. wán
  187. fàn
  188. 外婆來玩,姨外婆終于來了。我們吃完飯
  189.  
  190. wèn
  191. wài
  192.  
  193.  
  194. zěn
  195. me
  196. lǎo
  197. shì
  198. méi
  199. kōng
  200. lái
  201. wán
  202. ya
  203. ,我問姨外婆:“你怎么老是沒空來玩呀
  204.  
  205.  
  206. wài
  207. shuō
  208.  
  209.  
  210. méi
  211. bàn
  212.  
  213. zhī
  214. yǒu
  215. xīng
  216. tiān
  217. xià
  218. !”姨外婆說:“沒辦法,只有星期天下
  219. yǒu
  220. kōng
  221.  
  222. shuō
  223. wán
  224. le
  225. ma
  226.  
  227. zuò
  228. shì
  229. le
  230.  
  231.  
  232. 午有空。你說完了嗎?我得去做事了。”
  233.  
  234.  
  235. wài
  236. měi
  237. tiān
  238. dōu
  239. zhè
  240. me
  241. máng
  242. zhe
  243.  
  244. xiǎng
  245.  
  246.  外婆每天都這么忙碌著,我想:我以
  247. hòu
  248. yào
  249. xué
  250. hǎo
  251. wén
  252. huà
  253. xué
  254. zhī
  255. shí
  256.  
  257. yòng
  258. de
  259. shù
  260. 后要學好文化科學知識,用自己的技術和
  261. néng
  262. lái
  263. zuàn
  264. qián
  265.  
  266. ér
  267. yào
  268. xiàng
  269. wài
  270. me
  271. xīn
  272.  
  273. 能力來賺錢,而不要像姨外婆那么辛苦。
  274.  
  275.  
  276.  
  277.  
  278. 
    
   無注音版:
    
     我相信每個人在生活中都會遇到困難,我的姨外婆就為生活而奔波。
     姨外婆有四十多歲,沒什么文化,也沒什么技術,從農村遷到城區來生活,只有靠自己的雙手來養家糊口。
     有 一次,我爸爸叫姨外婆過來吃午飯。姨外婆說沒空,要去別人家打掃衛生,做鐘點工,賺點生活費,補貼家用。
     第二次,我爸爸又請姨外婆來吃飯。姨外婆在電話里氣喘吁吁地說:“今天沒空,星期天來!”她正在餐館洗菜,洗碗。中午也是她最忙的時候。
     星期天,爸爸又打了一次電話,叫姨外婆來玩,姨外婆終于來了。我們吃完飯,我問姨外婆:“你怎么老是沒空來玩呀!”姨外婆說:“沒辦法,只有星期天下午有空。你說完了嗎?我得去做事了。”
     外婆每天都這么忙碌著,我想:我以后要學好文化科學知識,用自己的技術和能力來賺錢,而不要像姨外婆那么辛苦。
    
     

    我的心事

    小學生日記586字
    作者:清清
   • de
   • xīn
   • shì
   • 我的心事
   •  
   •  
   • měi
   • rén
   • de
   • xīn
   • zhōng
   • dōu
   • yǒu
   • xiǎo
   • zǒng
   • shǐ
   •  每個人的心中都有一個小秘密它總使
   • fán
   • nǎo
   • zǒng
   • jiào
   • shēng
   • huó
   • cóng
   • shí
   • biàn
   • àn
   • dàn
   • guāng
   • 我煩惱我總覺得生活從那時變得暗淡無光
   • 閱讀全文

    我的第一篇周記

    小學生日記199字
    作者:祁佳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   • xià
   •  
   •  
   •    928日下午,我和爸爸、媽媽
   • hǎo
   • péng
   • yǒu
   • yáng
   • yáng
   • jiā
   • zhè
   • jiāng
   • ān
   • jiāo
   • yóu
   •  
   • wǎn
   • 以及好朋友洋洋一家去浙江安吉郊游,晚
   • shàng
   • men
   • zhù
   • zài
   • nóng
   • jiā
   •  
   • 上我們住在農家樂。
   • 閱讀全文

    我愛我的親人

    小學生日記235字
    作者:心玉
   •  
   • ài
   • de
   • qīn
   • rén
   •  
   • men
   • tóng
   • shí
   • ài
   •  
   • dàn
   • 我愛我的親人,他們也同時愛我,但他
   • men
   • de
   • xīn
   • zhuàng
   • kuàng
   • zǒng
   • shì
   • qīng
   • chǔ
   •  
   • yǒu
   • jiā
   • 們的心里狀況我總是不清楚。我有一個家
   • rén
   • ya
   •  
   • zhěng
   • tiān
   • ài
   • shuō
   • huà
   •  
   • zhè
   •  
   • ràng
   • 人呀,她整天不愛說話,這不,我也讓她
   • 閱讀全文

    我的小狗生病了

    小學生日記268字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   •  
   • chūn
   • tiān
   • dào
   • le
   • zài
   • wēn
   • nuǎn
   •   “小學” 春天到了我在溫暖
   • de
   • yáng
   • guāng
   • xià
   • gěi
   • jiā
   • de
   • xiǎo
   • gǒu
   • zǎo
   •  
   • zhe
   • zhe
   •  
   • 的陽光下給家里的小狗洗澡。洗著洗著,
   • rán
   •  
   • xiàn
   • liǎn
   • pén
   • piāo
   • zhe
   • duō
   • duō
   • de
   • gōu
   • 我忽然,發現臉盆里漂浮著許許多多的溝
   • 閱讀全文

    我的桂花情緣

    小學生日記362字
    作者:王怡
   • de
   • guì
   • ?g
   • qíng
   • yuán
   •  
   • 我的桂花情緣 
   •  
   •  
   • yuè
   • dào
   • le
   •  
   • ài
   • de
   • guì
   • ?g
   • shēng
   • de
   • kāi
   • fàng
   •  八月到了,我喜愛的桂花無聲的開放
   • le
   •  
   • 了。
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記161字
    作者:大海日出
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  2009227日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   • de
   •  我的媽媽
   •  
   •  
   •  
   • de
   • shì
   • jiā
   • tíng
   • zhǔ
   •  
   • zài
   • jiā
   •  我的媽媽是一個家庭主婦,在家里
   • 閱讀全文

    我的小發明

    小學生日記352字
    作者:朱熹后代…
   •  
   • de
   • xiǎo
   • míng
   • 我的小發明
   •  
   •  
   • shì
   • tiān
   • shēng
   • ài
   • dòng
   • shǒu
   • de
   • hái
   • zài
   • jiā
   • zǒng
   •  我是一個天生愛動手的孩子在家里總
   • ài
   • kàn
   • xiē
   • guān
   • míng
   • zhī
   • lèi
   • de
   • shū
   • diàn
   • shì
   • zhè
   • zài
   • 愛看一些關于發明之類的書籍和電視這在
   • 閱讀全文

    我的可愛小妹

    小學生日記434字
    作者:禹佳寧
   •  
   • suí
   • zhe
   • zhèn
   • zhèn
   • bào
   • zhú
   • shēng
   • xiǎng
   •  
   • zhèng
   • yuè
   • chū
   • sān
   •  
   • de
   • 隨著一陣陣爆竹聲響,正月初三,我的
   • ài
   • xiǎo
   • mèi
   • chū
   • shēng
   • le
   •  
   • 可愛小妹出生了。
   •  
   •  
   • dào
   • jīn
   • tiān
   •  
   • de
   • ài
   • xiǎo
   • mèi
   • chū
   • shēng
   • jiāng
   • jìn
   • sān
   •  到今天,我的可愛小妹出生將近三個
   • 閱讀全文

    我的家

    小學生日記480字
    作者:張靜
   •  
   • ?
   • guó
   •       
   • zhōu
   • nián
   • de
   • guó
   • qìng
   • jiē
   • yòu
   • lái
   • dào
   • le
   •  
   • jiā
   • de
   • zhōu
   • 建國59周年的國慶節又來到了,我家的周
   • wéi
   • de
   • biàn
   • huà
   • le
   •  
   • xiǎo
   • mén
   • kǒu
   • guà
   • shàng
   • le
   • xīng
   • 圍的變化可大了,如小區門口掛上了五星
   • hóng
   •  
   • zài
   • měi
   • zhōu
   • yào
   • háng
   • shēng
   • shì
   •  
   • jiǎn
   • 紅旗,在每周一要舉行一個升旗儀式;撿
   • 閱讀全文

    我的外號升級了

    小學生日記352字
    作者:受傷的蝴…
   •  
   •  
   • de
   • wài
   • hào
   • shēng
   • le
   •  
   •  
   •  
   •  我的外號升級了  
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   •  
   • ǒu
   • zhǎng
   • zhǎng
   • tóu
   • jiǎn
   • chéng
   • nán
   • shēng
   • tóu
   • le
   •  暑假,偶滴長長滴頭發剪成男生頭了
   •  
   •  
   • lián
   • de
   • zhǎng
   • tóu
   • jiù
   • zhè
   • yàng
   • kāi
   • ,嗚嗚嗚,我那可憐的長頭發就這樣離開
   • 閱讀全文

    誰動了我的日記

    小學生日記253字
    作者:張天樂
   • shuí
   • dòng
   • le
   • de
   •  
   • 誰動了我的日記 
   •  
   • 
   •  
   •  
   • yòu
   • zài
   • tōu
   • kàn
   • de
   •  
   • lǎo
   • shì
   • píng
   •  媽媽又在偷看我的日記,她老是批評
   • 閱讀全文

    我的同學

    小學生日記620字
    作者:何菲
   • zhōu
   • xiàng
   • zhèn
   • zhōng
   • xīn
   • xiǎo
   • xué
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   •  
   • wāng
   • jīn
   • shuǐ
   •  
   •  
   • 周巷鎮中心小學五(2)班 汪金水 
   •  
   •  
   • nián
   • cōng
   • cōng
   • guò
   • le
   •  
   • men
   • yòu
   • yíng
   • lái
   • le
   • xīn
   •  四年級匆匆過去了,我們又迎來了新
   • de
   • xué
   •  
   • yīn
   •  
   • rèn
   • shí
   • le
   • xīn
   • tóng
   • zhuō
   •  
   •  
   •  
   • 的學期,因此,我認識了新同桌。 
   • 閱讀全文

    我的打字速度進步了

    小學生日記407字
    作者:z23
   • de
   • jìn
   • le
   •  
   •  
   • 我的打字速度進步了 
   •  
   •  
   • de
   • jiàn
   • jiàn
   • zài
   • chéng
   • zhǎng
   • zhī
   • zhōng
   •  
   • cóng
   •  我的打字速度漸漸在成長之中,我從
   • kāi
   • xué
   • lái
   • de
   • cái
   •       
   • dào
   •       
   • fèn
   • zuǒ
   • yòu
   •  
   • xiàn
   • zài
   • 開學以來我的打字速度才2324分左右,現在
   • 閱讀全文

    一張不屬于我的獎狀

    小學生日記568字
    作者:喬牡
   •  
   •  
   • kàn
   • zhe
   • shū
   • zhuō
   • shàng
   • jìng
   • jìng
   • duì
   • de
   •  
   • wēi
   • xiào
   •  
   • de
   •  看著書桌上靜靜地對我的“微笑”的
   • zhāng
   • jiǎng
   • zhuàng
   •  
   • kàn
   • zhe
   • jiǎng
   • zhuàng
   • shàng
   • yǎn
   • de
   • sān
   •  
   • 那張獎狀,看著那獎狀上刺眼的三個字—
   •  
   • zhāng
   • fèng
   • jun1
   •  
   • gǎn
   • jiào
   • dào
   • xīn
   •  
   • zhāng
   • běn
   • gāi
   • shǔ
   • —張鳳君。我感覺到心虛,那張本該屬于
   • 閱讀全文

    我的同桌

    小學生日記474字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dào
   • de
   • tóng
   •   來 源   一提到我的同
   • zhuō
   •  
   • jiù
   • xiǎng
   • dào
   • yàn
   •  
   • cán
   • dòu
   • kāi
   • ?g
   •  
   •  
   • hēi
   • 桌,我就想到一句諺語“蠶豆開花——黑
   • xīn
   •  
   • guǒ
   • tán
   • dào
   • chǎo
   •  
   • shì
   • tiān
   • tiān
   • yǒu
   •  
   • guǒ
   • tán
   • dào
   • 心”如果談到吵,那是天天有,如果談到
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記386字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • jīn
   • nián
   • sān
   •   站長 。  我的媽媽今年三
   • shí
   • duō
   • suì
   •  
   • suàn
   • gāo
   •  
   • hēi
   • hēi
   • de
   •  
   • nóng
   • nóng
   • 十多歲,個子不算高,黑黑的皮膚,濃濃
   • de
   • méi
   • máo
   • xià
   • zhǎng
   • zhe
   • shuāng
   • jiǒng
   • jiǒng
   • yǒu
   • shén
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   •  
   • 的眉毛下長著一雙炯炯有神的大眼睛。 
   • 閱讀全文

    我的考試成績

    小學生日記208字
    作者:劉嫣然
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • fǎn
   • xiào
   •  
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • men
   • jiù
   • shì
   •  今天是返校日,一開始,我們就是
   • sǎo
   • chú
   •  
   • hēi
   • hēi
   •  
   • bān
   • de
   • hǎo
   • péng
   • yǒu
   • jiù
   •  
   • 掃除。嘿嘿,我和班里的四個好朋友就“
   • 閱讀全文

    我的同桌

    小學生日記474字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dào
   • de
   • tóng
   •   來 源   一提到我的同
   • zhuō
   •  
   • jiù
   • xiǎng
   • dào
   • yàn
   •  
   • cán
   • dòu
   • kāi
   • ?g
   •  
   •  
   • hēi
   • 桌,我就想到一句諺語“蠶豆開花——黑
   • xīn
   •  
   • guǒ
   • tán
   • dào
   • chǎo
   •  
   • shì
   • tiān
   • tiān
   • yǒu
   •  
   • guǒ
   • tán
   • dào
   • 心”如果談到吵,那是天天有,如果談到
   • 閱讀全文

    我的媽媽

    小學生日記386字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • jīn
   • nián
   • sān
   •   站長 。  我的媽媽今年三
   • shí
   • duō
   • suì
   •  
   • suàn
   • gāo
   •  
   • hēi
   • hēi
   • de
   •  
   • nóng
   • nóng
   • 十多歲,個子不算高,黑黑的皮膚,濃濃
   • de
   • méi
   • máo
   • xià
   • zhǎng
   • zhe
   • shuāng
   • jiǒng
   • jiǒng
   • yǒu
   • shén
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   •  
   • 的眉毛下長著一雙炯炯有神的大眼睛。 
   • 閱讀全文

    我的大熊熊

    小學生日記231字
    作者:楊帆
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • hǎo
   • gāo
   • xìng
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • shí
   •    今天我好高興,今天是十
   •  
   • yǒu
   • le
   • hǎo
   • hǎo
   • de
   • xióng
   •  
   •  
   • hái
   • 四,我有了一個好大好大的熊!!比我還
   • yào
   • ne
   •  
   •  
   • jiào
   •    
   • bǎo
   • bèi
   •  
   • suī
   • rán
   • shì
   • wán
   • xióng
   •  
   • 要大呢!!我叫它Q寶貝,雖然是玩具熊,
   • 閱讀全文

    我的課余生活

    小學生日記494字
    作者:徐方舟
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   •    記住了嗎?  我的課余
   • shēng
   • huó
   • nèi
   • róng
   • hěn
   • fēng
   •  
   •  
   • pǎo
   •  
   • tiào
   • yuǎn
   •  
   • 生活內容很豐富,例如:跑步,跳遠,騎
   • háng
   • chē
   •  
   • huá
   • bǎn
   •  
   • kàn
   • shū
   •  
   • wán
   • diàn
   • nǎo
   •  
   •  
   • zhōng
   • 自行車,滑板,看書,玩電腦……其中我
   • 閱讀全文

    我的壞毛病——睡懶覺

    小學生日記323字
    作者:付偉欣
   •  
   • yǒu
   •  
   • ài
   • hǎo
   •  
   • shì
   • shuì
   • jiào
   •  
   • suī
   • rán
   • shuì
   • jiào
   • bìng
   • 我有一個“愛好”是睡覺,雖然睡覺并
   • shì
   • shí
   • me
   • huài
   • shì
   • qíng
   •  
   • dàn
   • dào
   •  
   • 不是什么壞事情,但他一到我 
   •  
   • shēn
   • shàng
   • jiù
   • chéng
   • le
   • huài
   • máo
   • bìng
   • le
   •  
   • 身上就成了一個壞毛病了。
   • 閱讀全文

    去外婆家了

    小學生日記547字
    作者:々雪☆純…
   •  
   • ?li>shí
   • huáng
   • jīn
   • zhōu
   •  
   • shì
   • xiū
   • xián
   • jiǎ
   •  
   • zài
   • zhè
   • 〃十一黃金周”是一個休閑假期,在這
   • jiǎ
   •  
   • měi
   • rén
   • dōu
   • yǒu
   • de
   • ān
   • pái
   •  
   • yǒu
   • 個假期里,每個人都有自己的安排,有去
   • shàng
   • hǎi
   • de
   •  
   • yǒu
   • běi
   • jīng
   • de
   •  
   • hái
   • yǒu
   • míng
   • shèng
   • de
   • 上海的,有去北京的,還有去名勝古跡的
   • 閱讀全文

    我的小烏龜病了

    小學生日記182字
    作者:小怪熊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   • de
   • xiǎo
   • guī
   • bìng
   • le
   •   小學作文 我的小烏龜病了
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • gěi
   • de
   • xiǎo
   • guī
   • huàn
   • shuǐ
   • de
   • shí
   • hòu
   • rán
   •  今天我給我的小烏龜換水的時候忽然
   • xiàn
   • bèi
   • bèi
   • shuāng
   • yǎn
   • zhí
   • zhēng
   • kāi
   • gěi
   • huàn
   • le
   • shuǐ
   • hòu
   • 發現貝貝雙眼一直不睜開我給它換了水后
   • 閱讀全文

    我的存錢罐

    小學生日記239字
    作者:幻紫蘇姬
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • gěi
   • mǎi
   • le
   • zhī
   •   。 昨天爸爸給我買了一只
   • fěn
   • hóng
   • de
   •  
   • xiǎo
   • zhū
   •  
   •  
   • zhè
   • shì
   • zhēn
   • de
   • xiǎo
   • zhū
   •  
   • 粉紅色的“小豬”,這可不是真的小豬,
   • zhī
   • shì
   • cún
   • qián
   • guàn
   •  
   •  
   • zhè
   • zhī
   • xiǎo
   • zhū
   • yǒu
   • zhe
   • fěn
   • hóng
   • 它只是一個存錢罐。 這只小豬有著粉紅
   • 閱讀全文

    我的老師

    小學生日記402字
    作者:幻紫蘇姬
   •  
   • jiāo
   • guò
   • de
   • lǎo
   • shī
   • suàn
   • lái
   • yǒu
   • sān
   • shí
   • duō
   • wèi
   • le
   •  
   • ràng
   • 教過我的老師算起來有三十多位了,讓
   • yìn
   • xiàng
   • zuì
   • shēn
   • de
   • jiù
   • shì
   • shàng
   • xué
   • qián
   • bān
   • shí
   • lǎo
   • shī
   •  
   • 我印象最深的就是我上學前班時何老師,
   • yīn
   • wéi
   • lùn
   • shí
   • me
   • shí
   • hòu
   • dōu
   • xiàng
   • jiě
   • jiě
   • yàng
   • jiāo
   • dǎo
   • 因為無論什么時候她都像大姐姐一樣教導
   • 閱讀全文

    我的班集體

    小學生日記660字
    作者:藍心怡
   •  
   • de
   • bān
   • 我的班集體
   •  
   •  
   • tài
   • bàng
   • le
   • zhōng
   • kāi
   • xué
   • le
   • suī
   • rán
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • kāi
   • xué
   •  太棒了終于開學了雖然今天不是開學
   • tiān
   •  
   • dàn
   • shì
   • shí
   • zài
   • tài
   • gāo
   • xìng
   • le
   • xīn
   • qíng
   • fēi
   • cháng
   • 第一天,但是我實在太高興了心情也非常
   • 閱讀全文

    我的小寵物---小綠龜

    小學生日記363字
    作者:廖仁杰
   •       
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • duō
   • yún
   •  
   •  
   • 081026日 星期日 天氣:多云 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • xīng
   • tiān
   •  
   • zhǔn
   • bèi
   • guàng
   • jiē
   •  今天是星期天,我和媽媽準備去逛街
   • le
   •  
   • jīng
   • guò
   • jiā
   • xiǎo
   • chǒng
   • zhuān
   • mài
   • diàn
   • shí
   •  
   • qiú
   • 了。經過一家小寵物專賣店時,我乞求媽
   • 閱讀全文

    我的壞毛病

    小學生日記340字
    作者:托婭
   • de
   • huài
   • máo
   • bìng
   • 我的壞毛病
   •  
   •  
   • yǒu
   • huài
   • máo
   • bìng
   •  
   • jiù
   • shì
   • màn
   •  
   • guǎn
   • gàn
   •  我有一個壞毛病,就是慢。我不管干
   • shí
   • me
   • zǒng
   • shì
   • màn
   • yōu
   • yōu
   • de
   •  
   • chī
   • fàn
   • màn
   •  
   • chuān
   • màn
   •  
   • 什么總是慢悠悠的,吃飯慢,穿衣服慢、
   • 閱讀全文

    裝扮我的“摩爾小屋”

    小學生日記648字
    作者:廖仁杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • qíng
   •    20081214日 星期日 天氣晴
   •  
   • 
   •  
   • 
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.newhavenph.com:亳州市| www.medicalhealthblog.com:南雄市| www.kartvizitturkiyem.com:邛崃市| www.cp6990.com:五华县| www.biaomeiqiyue.com:金寨县| www.ng335.com:沧州市| www.com51job.com:兴安县| www.foodtechnologys.com:广东省| www.chuanweimuye.com:阜阳市| www.stokistgreenworld.com:淮北市| www.sxpak.com:赤水市| www.sandersfieldtrees.org:阿城市| www.lzmlh.com:凌云县| www.dghuayao.com:开远市| www.practicalitstrategy.com:宁都县| www.napareuli.com:平凉市| www.hg84678.com:博乐市| www.bungalowsvicksol.com:蕉岭县| www.itsagreed.com:盱眙县| www.kingbcw.com:颍上县| www.comapt.com:涿鹿县| www.votextile.com:濮阳市| www.webz-international.com:隆回县| www.rush-it.com:南乐县| www.gazisozluk.org:缙云县| www.ddplw.cn:苍南县| www.linkflys.com:玛沁县| www.wqqnw.com:衡阳市| www.pornofilmid.net:台中县| www.cpyuce.com:灌南县| www.devrealem.com:论坛| www.anfibiorecords.com:登封市| www.hjzrw.cn:玉树县| www.freetrafficx.com:金山区| www.mathtuition.org:获嘉县| www.binggankong.com:南岸区| www.elegooo.com:察哈| www.dizdiva.com:双江| www.the-youngers.org:富蕴县| www.bjhztl.com:石柱| www.r7678.com:长顺县| www.shguwanpm.com:昆明市| www.gythe.cn:赤水市| www.re-cyclers.com:镇雄县| www.himanidalmia.com:许昌市| www.papigotravel.com:南靖县| www.todoslosdiaz.com:巨野县| www.anotherspace2.com:平山县| www.damnkidbrand.org:江津市| www.marcusminge.com:宿州市| www.debbiesellsredding.com:五台县| www.jackrabbitcreative.com:汶川县| www.checkisautobody.com:马鞍山市| www.briandrummond.com:家居| www.beautifulhealthyliving.com:孝昌县| www.cmwr-xvi.org:若尔盖县| www.offthechartslive.com:南京市| www.booksgratis.com:宁乡县| www.atiehnews.com:昭觉县| www.sjssxj.com:合江县| www.i-vv8.com:富民县| www.cp7375.com:澄迈县| www.bajukerenku.com:湟源县| www.dasantrola.com:东方市| www.black-butler.com:惠安县| www.rerrt.com:张掖市| www.alao333.com:沈丘县| www.cp8595.com:丹阳市| www.pj12379.com:高阳县| www.schmitzfinefood.com:荥经县| www.ikanbawal.com:综艺| www.leicestercityjersey.com:兰坪| www.wwwhg3633.com:长岛县| www.jdlzy.com:涪陵区| www.hikatiescarlett.com:铁岭县| www.mfbcg.com:大关县| www.ffdan.com:二连浩特市| www.ycmhw.com:湛江市| www.547291.com:子洲县| www.uniquemicrofinance.com:田阳县| www.3dimensions-tv.com:普兰县| www.flzco.com:凤庆县| www.mjdxxss.com:霞浦县| www.52adi.com:招远市|