• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   去奶奶家

   小學生日記176字
   作者:王元奎
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11. zǎo
  12. chén
  13.  
  14. dài
  15. dào
  16. nǎi
  17. nǎi
  18. jiā
  19. wán
  20.  
  21. jìn
  22.  早晨,媽媽帶我到奶奶家玩。一進
  23. jiā
  24. mén
  25.  
  26. jiù
  27. shàng
  28. lóu
  29.  
  30. kàn
  31. jiàn
  32. xiǎo
  33. mèi
  34. mèi
  35.  
  36. jiù
  37.  
  38. jiù
  39. 家門,我就上樓,看見小妹妹、舅媽、舅
  40. jiù
  41.  
  42. zhèng
  43. hǎo
  44.  
  45. dìng
  46. bǎn
  47. dài
  48. guò
  49. lái
  50. le
  51.  
  52. 舅。正好,我把訂板帶過來了。我迫不及
  53. dài
  54. lái
  55. jiāo
  56. xiǎo
  57. mèi
  58. mèi
  59. rèn
  60. shí
  61. xíng
  62.  
  63. jiāo
  64. zhǎng
  65. fāng
  66. xíng
  67.  
  68. zhèng
  69. 待來教小妹妹認識圖形,教她長方形、正
  70. fāng
  71. xíng
  72.  
  73. biān
  74.  
  75. yuán
  76.  
  77. xué
  78. de
  79. hěn
  80. rèn
  81. zhēn
  82.  
  83. chī
  84. fàn
  85. le
  86.  
  87. 方形、邊、圓。她學的很認真。吃飯了,
  88. xiǎo
  89. mèi
  90. mèi
  91. zài
  92. wèn
  93. xià
  94. jiù
  95.  
  96. zhōng
  97.  
  98. xiǎo
  99. mèi
  100. mèi
  101. 小妹妹再問一下舅媽。中午,我和小妹妹
  102. lái
  103. dào
  104. mén
  105. qián
  106.  
  107. wán
  108. lái
  109.  
  110. xià
  111. xiǎo
  112. 來到一戶門前,玩起來泥土。下午我和小
  113. mèi
  114. mèi
  115. chē
  116.  
  117. wán
  118. fēi
  119. dié
  120.  
  121. zuì
  122. hòu
  123.  
  124. 妹妹我車子,和媽媽玩飛碟,最后,我和
  125. èr
  126. rén
  127. dào
  128. ?g
  129. yuán
  130. wán
  131.  
  132. kuài
  133. ya
  134.  
  135. 二人到花園里玩。可快樂呀。
  136.  
  137.  
  138.  
  139.  
  140.  
  141.  
  142.  
  143.  
  144.  
  145.  
  146.   
    
   無注音版:
    
    
    
    
    
     早晨,媽媽帶我到奶奶家玩。一進家門,我就上樓,看見小妹妹、舅媽、舅舅。正好,我把訂板帶過來了。我迫不及待來教小妹妹認識圖形,教她長方形、正方形、邊、圓。她學的很認真。吃飯了,小妹妹再問一下舅媽。中午,我和小妹妹來到一戶門前,玩起來泥土。下午我和小妹妹我車子,和媽媽玩飛碟,最后,我和二人到花園里玩。可快樂呀。
    
    
    
    
     

    我的奶奶

    小學生日記280字
    作者:吳思佳
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  2009530日 星期六 天氣晴
   •  
   •  
   •  
   • de
   • nǎi
   • nǎi
   • shì
   • wèi
   • qín
   • láo
   •  
   • néng
   • gàn
   • de
   • jiā
   • tíng
   •  我的奶奶是一位勤勞、能干的家庭
   • zhǔ
   •  
   • zuì
   • jìn
   •  
   • zhèng
   • shì
   • shōu
   • mài
   • de
   • jiē
   •  
   • yuán
   • běn
   • zài
   • jiā
   • 主婦。最近,正是收麥的季節。原本在家
   • 閱讀全文

    我去香港看奶奶

    小學生日記505字
    作者:馬焯霖
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • nǎi
   • nǎi
   • zhù
   • zài
   • xiāng
   • gǎng
   • zài
   •    我的爺爺奶奶住在香港在
   • zhè
   • xīng
   • nǎi
   • nǎi
   • shēng
   • bìng
   • le
   • zhù
   • yuàn
   • le
   • nǎi
   • nǎi
   • zhí
   • 這個星期一奶奶生病了她住院了奶奶一直
   • hěn
   • téng
   •  
   • hěn
   • dān
   • xīn
   • suǒ
   • qǐng
   • qiú
   • dài
   • 很疼我 我很擔心她所以請求爸爸帶我去
   • 閱讀全文

    巧手老奶奶

    小學生日記1261字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    老奶奶夸我字寫得好

    小學生日記1034字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 原生態文字;
   • 閱讀全文

    奶奶的生日

    小學生日記353字
    作者:韓澤
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   •  
   • jìng
   • jìng
   • de
   • dào
   • de
   • ěr
   •   早晨,我靜靜的爬到父母的耳
   • biān
   •  
   • méi
   • xiǎng
   • dào
   • men
   • méi
   • yǒu
   • shuì
   • jiào
   •  
   • ér
   • shì
   • zài
   • shuō
   • huà
   •  
   • 邊,沒想到他們沒有睡覺,而是在說話。
   • yòu
   • lián
   • máng
   • xiě
   • zuò
   •  
   • biān
   • xiě
   • biān
   • xiǎng
   •  
   • jīn
   • 我又連忙去寫作業,我一邊寫一邊想:今
   • 閱讀全文

    我到爺爺奶奶的新房子玩啦

    小學生日記475字
    作者:李書昊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • dào
   •   28日 星期日 晴 到
   • nǎi
   • nǎi
   • de
   • xīn
   • fáng
   • wán
   •  
   •  
   • 爺爺奶奶的新房子玩 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • hěn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • yīn
   • wéi
   •  今天,我很高興,因為我和爸爸媽
   • 閱讀全文

    給奶奶過生日

    小學生日記286字
    作者:劉澤宇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • chén
   • chuáng
   •  
   • duì
   • shuō
   •   今天早晨一起床,媽媽對我說
   •  
   •  
   • gào
   • hǎo
   • xiāo
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • nǎi
   • nǎi
   • de
   • :“告訴你一個好消息,今天是你奶奶的
   • shēng
   •  
   • wǎn
   • shàng
   • cóng
   • zhèng
   • zhōu
   • huí
   • lái
   • guò
   • shēng
   •  
   • zhǔn
   • 生日,媽媽晚上從鄭州回來過生日,你準
   • 閱讀全文

    奶奶的生日

    小學生日記170字
    作者:宋安琪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • bàng
   • wǎn
   •  
   • men
   • chī
   • fàn
   • shí
   • nǎi
   • nǎi
   • shuō
   •   今天傍晚,我們吃飯時奶奶說
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • nǎi
   • nǎi
   • de
   • shēng
   •  
   •  
   • xīn
   • xiǎng
   • rén
   • dōu
   • “今天是奶奶的生日耶”。心想大人都不
   • zěn
   • me
   • guò
   • shēng
   •  
   • zhī
   • yǒu
   • guò
   • shēng
   • wéi
   • mǎi
   • dàn
   • 怎么過生日,只有我過生日媽媽為我買蛋
   • 閱讀全文

    去奶奶家

    小學生日記176字
    作者:王元奎
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   •  
   • dài
   • dào
   • nǎi
   • nǎi
   • jiā
   • wán
   •  
   • jìn
   •  早晨,媽媽帶我到奶奶家玩。一進
   • 閱讀全文

    幫奶奶紉針

    小學生日記192字
    作者:湯浩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shí
   • yuè
   • sān
   • shí
   •  
   • qíng
   •   十月三十日 晴
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • tiān
   • hěn
   • lěng
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • ràng
   • gěi
   •  今天,天氣很冷,奶奶讓媽媽給我
   • duō
   • chuān
   • diǎn
   •  
   • zhǎo
   • chū
   • lái
   • de
   • tiáo
   • kāi
   • xiàn
   • 多穿點衣服,媽媽找出來的一條褲子開線
   • 閱讀全文

    奶奶來我家

    小學生日記173字
    作者:陳施源
   •  
   •  
   •  
   •  
   •                
   •  
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • lái
   • jiā
   •   CHINA 奶奶來我家
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  423日  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • gēn
   • zài
   • diàn
   • nǎo
   • fáng
   • kàn
   •  今天晚上,我跟爸爸在電腦房里看
   • 閱讀全文

    寫給奶奶的一封信

    四年級日記:寫給奶奶的一封信
    日記字數:266
    作者:應培鑫
   • jìng
   • ài
   • de
   • nǎi
   • nǎi
   •  
   • 敬愛的奶奶:
   •  
   •  
   • nín
   • hǎo
   •  
   •  您好!
   •  
   •  
   • shàng
   • dào
   • lǎo
   • jiā
   • kàn
   • wàng
   • nín
   •  
   • nín
   • shòu
   • le
   •  
   • nín
   • hēi
   •  上次我到老家看望您,您瘦了,您黑
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.chian-ef.com:山东省| www.weieixuan.com:孟村| www.plastic-films.com:宁远县| www.kalkschutz.org:城口县| www.wzsghm.com:华坪县| www.mmbhd.com:蓝田县| www.relacjelive.net:来宾市| www.kctkp.cn:江都市| www.pruebastf.com:海南省| www.mfnck.com:伊宁市| www.marketwus.com:华安县| www.idai777.com:绥宁县| www.tuhai023.com:资阳市| www.gb-intercorp.com:浦江县| www.karakitap.com:汝阳县| www.bulkemailonline.com:福泉市| www.jvbkv.cn:宝鸡市| www.sdwlcc.com:广河县| www.lizsalmon.com:德钦县| www.yarnundyedusa.com:长宁县| www.zydzqj.cn:昌都县| www.threecrownsracing.com:台东市| www.king1000.com:宁陕县| www.cp7173.com:临澧县| www.offerhand.com:洪洞县| www.johncusick.com:微博| www.ph337.com:砀山县| www.xianglinhe.com:大洼县| www.n9bx.com:神农架林区| www.cp1105.com:西峡县| www.py556.com:香格里拉县| www.atiehnews.com:潜山县| www.cuidighlinn.com:东源县| www.8a88004.com:孟连| www.rotaryclubstpete.com:鸡东县| www.qylvod.com:含山县| www.baidubocai.com:城口县| www.kingbcw.com:开平市| www.yz-tygy.com:湘乡市| www.spmcs.com:江川县| www.coocooconcepts.com:论坛| www.bristoldoors.net:奎屯市| www.7vwp.com:册亨县| www.gabrielmoginot.com:中宁县| www.n3969.com:麻城市| www.hooterspanama.com:福泉市| www.zbkwed.com:郯城县| www.themufflerhouse.com:大石桥市| www.tmcmotor.com:玛曲县| www.cillianmurphy.net:惠来县| www.fabkarts.com:万全县| www.gabrielmoginot.com:延边| www.fw355.com:黄浦区| www.hanse88.com:曲水县| www.852315.com:象山县| www.sijiecn.com:香格里拉县| www.598729.com:五寨县| www.alao333.com:平和县| www.dominic-paul.com:永寿县| www.jljtf.com:织金县| www.kjyzw.cn:西贡区| www.yr597.com:留坝县| www.tc-punching.com:祥云县| www.czyxjx.com:吉隆县| www.ilaoer.com:芦山县| www.mchor.org:沙坪坝区| www.azulrestaurante.com:桐梓县| www.magic-ts.com:东台市| www.pulaumandeh.com:景东| www.flksk.cn:潮安县| www.0937xt.com:东城区| www.flickneroptometry.com:仁怀市| www.szjlufe.org:女性| www.myearnedincome.com:永定县| www.diextro.com:介休市| www.547291.com:福建省| www.moutevenceras.com:和平县| www.gondex.com:比如县| www.tjgelidianqi.com:和硕县| www.ktv198.com:新乡市| www.ppmss.com:龙口市| www.j0662.com:建平县| www.chateaudumarteray.com:翁牛特旗| www.esbtrade.com:蛟河市|