• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   中秋節日記

   小學生日記165字
   作者:楊云迪
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. jīn
  6. tiān
  7. shì
  8. zhōng
  9. qiū
  10. jiā
  11. jiē
  12.  
  13. měi
  14. dāng
  15. zhè
  16.   今天是中秋佳節。每當這個日子
  17. lái
  18. lín
  19. de
  20. shí
  21. hòu
  22.  
  23. yuè
  24. liàng
  25. zǒng
  26. shì
  27. yuán
  28. liū
  29. liū
  30. de
  31.  
  32. běi
  33. fāng
  34. de
  35. 來臨的時候,月亮總是圓溜溜的。北方的
  36. xiǎo
  37. péng
  38. yǒu
  39. men
  40. wǎn
  41. shàng
  42. jiù
  43. huì
  44. zhe
  45. kuài
  46. yuè
  47. bǐng
  48. chū
  49.  
  50. chī
  51. 小朋友們晚上就會拿著一塊月餅出去,吃
  52. kǒu
  53. yuè
  54. bǐng
  55. kàn
  56. yǎn
  57. yuè
  58. liàng
  59.  
  60. 一口月餅看一眼月亮。
  61.  
  62.  
  63. wǎn
  64. shàng
  65.  
  66. chū
  67. sàn
  68.  
  69. tái
  70. tóu
  71. yǎng
  72.  晚上,我和媽媽出去散步,我抬頭仰
  73. wàng
  74. tiān
  75. kōng
  76.  
  77. kàn
  78. dào
  79. yuán
  80. yuán
  81. de
  82. yuè
  83. liàng
  84.  
  85. shuō
  86.  
  87.  
  88. jīn
  89. tiān
  90. de
  91. 望天空,看到圓圓的月亮,說:“今天的
  92. yuè
  93. liàng
  94. yòu
  95. yuán
  96. yòu
  97.  
  98.  
  99. gào
  100.  
  101. yuán
  102. yuán
  103. de
  104. yuè
  105. 月亮又圓又大。”媽媽告訴我,圓圓的月
  106. liàng
  107. dài
  108. biǎo
  109. měi
  110. jiā
  111. tíng
  112. tuán
  113. tuán
  114. yuán
  115. yuán
  116.  
  117. měi
  118. měi
  119.  
  120. 亮代表每個家庭團團圓圓,和和美美。我
  121. xiǎng
  122.  
  123. zhè
  124. zhēn
  125. shì
  126. měi
  127. hǎo
  128. de
  129. ya
  130.  
  131. 想,這真是個美好的日子呀!
  132.  
  133.  
  134.  
  135.  
  136.  
  137.  
  138.  
  139.  
  140.  
  141.  
  142.  
  143.  
  144.  
  145.   
    
   無注音版:
    
    
     今天是中秋佳節。每當這個日子來臨的時候,月亮總是圓溜溜的。北方的小朋友們晚上就會拿著一塊月餅出去,吃一口月餅看一眼月亮。
     晚上,我和媽媽出去散步,我抬頭仰望天空,看到圓圓的月亮,說:“今天的月亮又圓又大。”媽媽告訴我,圓圓的月亮代表每個家庭團團圓圓,和和美美。我想,這真是個美好的日子呀!
    
    
    
    
    
    
    

    寫數學日記

    小學生日記324字
    作者:維珍莉婭
   •  
   •  
   • xiě
   • shù
   • xué
   •  
   •  
   •  寫數學 
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   • hào
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  76號 星期一 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • àn
   • zhào
   • ràng
   • xiě
   • de
   •  
   •  今天上午,我按照爸爸讓我寫的“
   • 閱讀全文

    寫日記的方法

    小學生日記536字
    作者:天使的渴…
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • hǎo
   • xiàng
   • méi
   • shēng
   • shí
   • me
   • shì
   • qíng
   • ma
   •  
   • gāi
   • zěn
   • me
   •  今天好像沒發生什么事情嘛!該怎么
   • xiě
   • ne
   •  
   •  
   • shuō
   •  
   • xiě
   • jīn
   • tiān
   • zuò
   • fàn
   • 寫日記呢? 媽媽說:可以寫我今天做飯
   • de
   • shì
   •  
   • shì
   • xiě
   • guò
   • hěn
   • duō
   • zhè
   • lèi
   • de
   • wén
   • zhāng
   • le
   •  
   • 的事,可是我寫過很多這一類的文章了,
   • 閱讀全文

    日記的寫法

    小學生日記7037字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • de
   • diǎn
   • 一、日記的特點
   •  
   • shì
   • rén
   • men
   • yīng
   • yòng
   • zuì
   • guǎng
   • de
   • zhǒng
   • wén
   •  
   • rén
   • men
   • 日記是人們應用最廣的一種文體。人們
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記356字
    作者:李若溪
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  日記
   •  
   •             
   • nián
   •  
   • shí
   • yuè
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   • 2008年 十月一日 星期三 天氣:晴
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    談談小學生日記寫法(word文件)

    小學生日記66字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiě
   • ?
   •             
   • wén
   • jiàn
   •    日記寫法word文件
   •  
   • qǐng
   • tóng
   • xué
   • men
   • diǎn
   • xià
   • zǎi
   •  
   • 請同學們點擊下載。
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    英文日記

    小學生日記110字
    作者:嚴冰沁
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •    
   •  
   •          
   •  
   •             
   •  
   •   m so o you know 
   •  
   •                   
   •  
   •                         
   •  
   •       
   •  
   •             
   •  
   •                
   •  
   •       
   •  
   •          
   •  
   •                
   •  
   • ecause tomorrow we will going to the plant 
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •    
   •  
   •          
   •  
   • m so o you 
   • 閱讀全文

    連載日記:發水痘

    小學生日記433字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   • qián
   • yán
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • de
   • shēn
   • shàng
   • chū
   • xiàn
   • le
   • duō
   •  前言:前幾天,我的身上出現了許多
   • míng
   • hóng
   • bān
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • le
   • zhěn
   • suǒ
   • zhī
   • hòu
   •  
   • 不明紅斑。星期三,去了盧毅診所之后…
   •  
   •  
   •  
   • … 
   • 閱讀全文

    連載日記:發水痘

    小學生日記433字
    作者:smhuyan
   •  
   •  
   • qián
   • yán
   •  
   • qián
   • tiān
   •  
   • de
   • shēn
   • shàng
   • chū
   • xiàn
   • le
   • duō
   •  前言:前幾天,我的身上出現了許多
   • míng
   • hóng
   • bān
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • le
   • zhěn
   • suǒ
   • zhī
   • hòu
   •  
   • 不明紅斑。星期三,去了盧毅診所之后…
   •  
   •  
   •  
   • … 
   • 閱讀全文

    觀察日記

    小學生日記710字
    作者:張舒淇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •   來 源  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  917日 ,星期四 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • lǎo
   • shī
   • ràng
   • men
   • guān
   • chá
   • yàng
   • dōng
   •  
   •  今天,老師讓我們觀察一樣東西。我
   • 閱讀全文

    日記(3月26日)

    小學生日記314字
    作者:姚名秀
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wàn
   • suì
   •     萬歲
   •  
   •  
   •  
   • yòu
   • shì
   • xīng
   •  
   •  又是一個星期五!
   •  
   •  
   •  
   • zài
   • zhè
   • shuāng
   • xiū
   • jiǎ
   •  
   • ?
   • yào
   • tòng
   • tòng
   • kuài
   •  在這次雙休假期里,一定要痛痛快
   • 閱讀全文

    小學生暑假7篇日記

    小學生日記2386字
    作者:沈亦漪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • tiān
   •  
   • yīn
   •  
   • xīng
   •    201021日 天氣:陰 星期
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zhèng
   • kāi
   • kāi
   • xīn
   • xīn
   • jiě
   • jiě
   • jiā
   • yào
   • liù
   • nián
   •  今天,我正開開心心去姐姐家要六年
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記343字
    作者:zhaodanl…
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • duō
   • yún
   • yǒu
   • xiǎo
   • 2008731日 星期四 多云有小雨
   •  
   •  
   • zǎo
   • chén
   • tài
   • yáng
   • chū
   • měi
   • de
   • xiào
   • liǎn
   •  
   • dào
   • le
   •  早晨太陽露出她那美麗的笑臉,到了
   • zhōng
   •  
   • zhī
   • dào
   • shuí
   • le
   •  
   • jiù
   •  
   •  
   • 中午,也不知道誰惹她了。她就‘嗚嗚’
   • 閱讀全文

    觀察日記:螞蟻

    小學生日記240字
    作者:大波
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • guān
   • chá
   • le
   • zhōng
   • de
   •  
   • 今天中午,我觀察了一個中午的螞蟻。
   • xiān
   • shì
   • fàn
   • yǐn
   • zhe
   •  
   • xiān
   • shì
   • liǎng
   • 我先是拿一粒米飯吸引著螞蟻,先是兩字
   • zhī
   •  
   • pǎo
   • le
   • guò
   • lái
   • kàn
   • men
   • de
   • yàng
   • hǎo
   • xiàng
   • shì
   • 只螞蟻,跑了過來我看他們的樣子好像是
   • 閱讀全文

    周末日記

    小學生日記775字
    作者:周璨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhōu
   •   周末日記
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   • 2008921日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    誰動了我的日記

    小學生日記253字
    作者:張天樂
   • shuí
   • dòng
   • le
   • de
   •  
   • 誰動了我的日記 
   •  
   • 
   •  
   •  
   • yòu
   • zài
   • tōu
   • kàn
   • de
   •  
   • lǎo
   • shì
   • píng
   •  媽媽又在偷看我的日記,她老是批評
   • 閱讀全文

    小學生成長日記

    小學生日記4469字
    作者:周奇兵
   •  
   •  
   • zhēn
   •  
   • niú
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  他真“牛”  
   •  
   •  
   • zhè
   • xué
   •  
   • zài
   • sòng
   • lǎo
   • shī
   • jiā
   • rèn
   • shí
   • le
   • xīn
   •  這學期,我在宋老師家認識了一個新
   • tóng
   • xué
   •  
   • zhēn
   •  
   • niú
   •  
   •  
   •  
   •  
   • 同學,他可真“牛”。 
   • 閱讀全文

    小學生成長日記

    小學生日記2265字
    作者:陳林偉
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ?
   •  
   •  
   •  
   •  日記: (一) 
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  星期三 晴 
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • tóu
   • tiān
   •  
   •  
   •  開學頭一天 
   • 閱讀全文

    韓澤偉的《成長日記》

    小學生日記6836字
    作者:韓澤偉
   •  
   •  
   • lín
   • zhèn
   • xiǎo
   •          
   • bān
   •  
   •  
   •  臨浦鎮小607班 
   •  
   •  
   • hán
   • wěi
   • de
   •  
   • chéng
   • zhǎng
   • de
   •  
   •  
   •  
   •  韓澤偉的《成長的日記》 
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  星期三 天氣晴 
   • 閱讀全文

    暑假日記

    小學生日記275字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • 
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • yào
   • jié
   • shù
   • le
   •  
   • yǒu
   • le
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • dāng
   • rán
   • jiù
   • yǒu
   •  暑假要結束了。有了開始,當然就有
   • 閱讀全文

    暑假日記(自寫后續)

    小學生日記3175字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • de
   • tiān
   •  
   • zài
   •  
   • de
   • péi
   • tóng
   • xià
   •  暑假的一天,在爸爸、媽媽的陪同下
   •  
   • zǒu
   • jìn
   • guǎn
   • de
   • mén
   •  
   • fǎng
   • zhì
   • shēn
   • ,我走進體育館的大門,我仿佛置身于一
   • 閱讀全文

    暑假日記(自寫后續)

    小學生日記1345字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • chī
   • kěn
   • le
   •  
   • jìn
   •  
   • men
   •  今天去吃肯德基了。一進去,我們一
   • jiā
   • sān
   • kǒu
   • fèn
   • le
   • gōng
   •  
   • dìng
   • cān
   •  
   • 家三口立即分了工,爸爸去訂餐,我和媽
   • 閱讀全文

    暑假日記(自寫后續)

    小學生日記1033字
    作者:xxx111
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yán
   • de
   • xià
   • wǎng
   • wǎng
   • shì
   • kǎo
   • yàn
   • rén
   • de
   • shí
   • hòu
   •  炎熱的夏季往往是考驗人毅力的時候
   •  
   • měi
   • rén
   • de
   • tóng
   •  
   • dàn
   • qiú
   • zhī
   • de
   • mén
   • yǒng
   • yuǎn
   • ,每個人的毅力不同,但求知的大門永遠
   • 閱讀全文

    療養日記

    小學生日記1425字
    作者:施時栩
   •  
   •  
   • chǎng
   • bìng
   • hòu
   • de
   • xīn
   •  
   •  
   •  一場病后的心得……
   •  
   •  
   • shí
   • yàn
   • xiǎo
   • xué
   • liù
   • bān
   •  
   • shī
   • shí
   •  
   •  
   •  實驗小學六班 施時栩 
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   • shǐ
   • de
   • yuàn
   • wàng
   •  一. 天使的愿望
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記656字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  20081012日 天氣晴 星期日 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • yuē
   •    
   •  
   •       
   • fèn
   •  
   • zǎo
   • zhuāng
   • shì
   • jiè
   • yùn
   •  今天下午約230分,棗莊市第七界運
   • dòng
   • huì
   • kāi
   • shì
   •  
   • yǒu
   • xíng
   • cāo
   • de
   • biǎo
   • yǎn
   •  
   • jiù
   • 動會開幕式,有大型體操的表演,我就與
   • 閱讀全文

    小學生日記三則

    小學生日記873字
    作者:羅子真
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •     89日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • dào
   • xiǎo
   • pēn
   • quán
   • páng
   • wán
   •  今天上午,我和弟弟到小區噴泉旁玩
   • 閱讀全文

    打羽毛球日記一則

    小學生日記615字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    日記一則 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009103日 星期六 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • tiān
   • fēi
   • cháng
   • de
   • hǎo
   •  
   • lóu
   • xià
   • de
   • jiā
   • yuē
   •  今天天氣非常的好,樓下的李佳約
   • 閱讀全文

    日記一則

    小學生日記339字
    作者:楊一龍
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • è
   • de
   • wèi
   • bìng
   • hái
   • méi
   • hǎo
   •  
   • gāi
   •    可惡的胃病還沒好,該死
   • de
   • gǎn
   • mào
   • yòu
   • lái
   • le
   •  
   •  
   • 的感冒又來了。 
   •  
   •  
   • qián
   • tiān
   • chī
   • xuě
   • gāo
   • chī
   • huài
   • le
   •  
   • zhè
   • tiān
   • xià
   •  前幾天吃雪糕吃壞了肚子,這幾天下
   • 閱讀全文

    小學生日記三則

    小學生日記873字
    作者:羅子真
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •     89日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • dào
   • xiǎo
   • pēn
   • quán
   • páng
   • wán
   •  今天上午,我和弟弟到小區噴泉旁玩
   • 閱讀全文

    打羽毛球日記一則

    小學生日記615字
    作者:陳曉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    日記一則 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009103日 星期六 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • tiān
   • fēi
   • cháng
   • de
   • hǎo
   •  
   • lóu
   • xià
   • de
   • jiā
   • yuē
   •  今天天氣非常的好,樓下的李佳約
   • 閱讀全文

    日語日記

    小學生日記387字
    作者:沈亦漪
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   •     201028日 星期一 天氣
   •  
   • qíng
   •  
   • shěn
   • :晴 沈亦漪
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   •  
   • cháo
   •  
   •  
   •  
   • zuò
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  今日の朝に、私は座っていて何で
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.ssxnsy.com:凉城县| www.ao-to-ao.com:大渡口区| www.michel-berger.net:宝鸡市| www.asiannet21.org:汶上县| www.yjkj1588.com:乳源| www.ehbermanlaw.com:区。| www.lan-tour.com:天峻县| www.523962.com:大方县| www.societyofweddingplanners.com:城固县| www.higlobee.com:祁阳县| www.scrusquash.com:兴国县| www.lucky-sevens.com:长海县| www.hg15345.com:平顺县| www.beldonseattle.com:卢湾区| www.s6lt.com:林州市| www.mcmhonmono.com:广河县| www.bbn365.com:昌乐县| www.amnestyforanimals.org:界首市| www.dongfanghuojia.com:丽江市| www.gordon-hippo.com:中卫市| www.yr597.com:定日县| www.toto-ya.com:宁城县| www.foldagamechanger.com:镇江市| www.ldc-ci.com:建阳市| www.xnkdaiviet.com:牙克石市| www.365zhy.com:遂昌县| www.usfluence.com:包头市| www.jrjhl.com.cn:贡嘎县| www.thatspread.com:五华县| www.eegeu.com:湘潭市| www.supplementstestosterone.com:璧山县| www.qyjmgg.com:太和县| www.modemize.com:乐业县| www.ipslo.com:额尔古纳市| www.utahsbusinessdirectory.com:兰坪| www.r3989.com:临漳县| www.tente-igloo-gonflable.com:星座| www.plasticsconsultancy.com:茶陵县| www.raymondtubb.com:双柏县| www.z9862.com:宁南县| www.lyhszp.com:中宁县| www.zajstone.com:乌审旗| www.bestfoodsrecipe.com:泰州市| www.youchenfood.com:永丰县| www.3654388.com:三河市| www.qdnlmw.com:佛冈县| www.wwwhg8194.com:绥芬河市| www.shstlawyer.com:卢湾区| www.premium-bux.com:太白县| www.kdtlw.cn:石门县| www.yarnundyedusa.com:青岛市| www.xinyuezuche.com:宁城县| www.guitar-building.com:拉孜县| www.xlcoms.com:吕梁市| www.zctqw.cn:无锡市| www.baina-edu.com:清丰县| www.hg50345.com:云阳县| www.la-esperanca.com:延庆县| www.raymondtubb.com:阿拉善左旗| www.chinese-india.com:湘阴县| www.pixiankong.com:筠连县| www.isi-stone.com:灌云县| www.cdkemu.com:行唐县| www.kusenet.com:台中市| www.casualtyofdesign.com:凉城县| www.idleclickinggames.com:天镇县| www.faprobot.com:伽师县| www.dianpuyu.com:高州市| www.jysese.com:右玉县| www.pme01.com:青川县| www.dareskins.com:三河市| www.f3n3.com:岳阳县| www.qyjmgg.com:林甸县| www.zumbafarnorthcoast.com:英超| www.mesutaydin.com:宜昌市| www.932316.com:曲麻莱县| www.pyweitong.com:淮安市| www.markbienes.com:百色市| www.litianaudio.com:库伦旗| www.amnestyforanimals.org:雷波县| www.123zph.com:东乌| www.la-esperanca.com:海兴县| www.505love.com:永德县| www.g3676.com:财经|