• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   學會自我保護

   小學生日記714字
   作者:陳珊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. xué
  7.  
  8. huì
  9.  
  10.  
  11.  
  12. bǎo
  13.  
  14.  
  15.  
  16.   學 會 自 我 保 護 
  17.  
  18.  
  19.  
  20. jīn
  21. tiān
  22. kuài
  23. fàng
  24. xué
  25. shí
  26.  
  27. wáng
  28. lǎo
  29. shī
  30. fàng
  31. le
  32. yǒu
  33.  今天快放學時,王老師放了一個有
  34. guān
  35. bǎo
  36. de
  37. piàn
  38.  
  39.  
  40.  
  41. 關自我保護的片子。 
  42.  
  43.  
  44.  
  45. yǒu
  46. tiān
  47.  
  48. zhī
  49. xiǎo
  50. hóng
  51. dài
  52. shǔ
  53. zài
  54. jiā
  55.  
  56.  有一天,一只小紅袋鼠獨自在家,
  57. dōu
  58. chū
  59. le
  60.  
  61. xiǎo
  62. hóng
  63. dài
  64. shǔ
  65. jiù
  66. diàn
  67. huà
  68. gěi
  69. 爸爸媽媽都出去了。小紅袋鼠就打電話給
  70. péng
  71. yǒu
  72.  
  73. gào
  74. men
  75. jiā
  76. ān
  77. zhuāng
  78. diàn
  79. huà
  80. le
  81.  
  82. 朋友,告訴他們自己家安裝電話了。他撥
  83. diàn
  84. huà
  85. yǒu
  86. jìn
  87. le
  88.  
  89. huì
  90. ér
  91. gěi
  92. qīng
  93. shū
  94. shēng
  95. 電話可有勁了,一會兒打給青蛙大叔大聲
  96. jiào
  97. ?
  98. méi
  99. tīng
  100. qīng
  101. chǔ
  102. zài
  103. jiào
  104. shí
  105. me
  106.  
  107.  
  108. huì
  109. ér
  110. gěi
  111. gōng
  112. 叫(沒聽清楚在叫什么),一會兒打給公
  113. shěn
  114.  
  115. tiào
  116. zhe
  117.  
  118. hǎn
  119. zhe
  120.  
  121. dòu
  122. men
  123. xiào
  124. qián
  125. yǎng
  126. 雞大嬸,跳著、喊著,逗得我們笑得前仰
  127. hòu
  128.  
  129. rán
  130.  
  131. xiǎo
  132. hóng
  133. dài
  134. shǔ
  135. jiā
  136. de
  137. diàn
  138. huà
  139. xiǎng
  140. le
  141.  
  142. 后合。突然,小紅袋鼠家的電話響了,他
  143. qīng
  144. qīng
  145. jiē
  146. diàn
  147. huà
  148.  
  149. bīn
  150. bīn
  151. yǒu
  152. shuō
  153.  
  154. qǐng
  155. wèn
  156. nín
  157. 輕輕地接起電話,彬彬有禮地說“請問您
  158. zhǎo
  159. shuí
  160.  
  161.  
  162. huī
  163. láng
  164. yòng
  165. de
  166. sǎng
  167. yīn
  168. shuō
  169.  
  170.  
  171. zhǎo
  172. 找誰?”大灰狼用粗粗的嗓音說:“不找
  173. shuí
  174.  
  175. shì
  176. sòng
  177. kuài
  178. cān
  179. de
  180.  
  181.  
  182. xiǎo
  183. hóng
  184. dài
  185. shǔ
  186. bàn
  187. xìn
  188. bàn
  189. 誰,我是送快餐的。”小紅袋鼠半信半疑
  190.  
  191. xiǎng
  192. le
  193. duì
  194. shuō
  195. de
  196. huà
  197.  
  198. shì
  199.  
  200. ,似乎想起了爸爸對他說的話,于是,他
  201. jiù
  202. diàn
  203. huà
  204. gěi
  205.  
  206. shuō
  207.  
  208.  
  209. qiān
  210. wàn
  211. yào
  212. gěi
  213. 就打電話給爸爸。爸爸說:“千萬不要給
  214. shēng
  215. rén
  216. kāi
  217. mén
  218.  
  219.  
  220. xiǎo
  221. hóng
  222. dài
  223. shǔ
  224. tīng
  225. le
  226. de
  227. huà
  228.  
  229. 陌生人開門。”小紅袋鼠聽了爸爸的話,
  230. gǎn
  231. jǐn
  232. bān
  233. lái
  234. zhāng
  235. zhuō
  236. mén
  237. zhù
  238.  
  239. zhè
  240. shí
  241.  
  242. mén
  243. 趕緊搬來一張大桌子把門堵住。這時,門
  244. bèi
  245. huī
  246. láng
  247. dōng
  248. dōng
  249. zhí
  250. xiǎng
  251.  
  252. xiǎo
  253. hóng
  254. dài
  255. shǔ
  256. yòu
  257. lái
  258. 被大灰狼踢得咚咚直響。小紅袋鼠又拿來
  259. rùn
  260. huá
  261. yóu
  262.  
  263. cóng
  264. mén
  265. féng
  266. dǎo
  267. le
  268. chū
  269.  
  270. huī
  271. láng
  272. cóng
  273. róu
  274. 潤滑油,從門縫里倒了出去。大灰狼從柔
  275. ruǎn
  276. de
  277. cǎo
  278. píng
  279. pǎo
  280. dào
  281. lóu
  282. shàng
  283.  
  284.  
  285. pēng
  286.  
  287.  
  288. huī
  289. láng
  290. 軟的草坪里跑到樓梯上,“砰”,大灰狼
  291. huá
  292. le
  293. xià
  294.  
  295. tóu
  296. shàng
  297. dùn
  298. shí
  299. le
  300. sān
  301. bāo
  302. 一骨碌滑了下去,頭上頓時起了三個大包
  303.  
  304. xiōng
  305. hěn
  306. de
  307. huī
  308. láng
  309. réng
  310. kěn
  311. xiū
  312.  
  313. chù
  314. zhāng
  315. wàng
  316.  
  317. 。兇狠的大灰狼仍不肯罷休,四處張望。
  318. rán
  319.  
  320. xiàn
  321. dǐng
  322. yǒu
  323. yān
  324. cōng
  325.  
  326. jiù
  327. le
  328. huài
  329. 突然,他發現屋頂有個煙囪,就打了個壞
  330. zhǔ
  331.  
  332.  
  333. cóng
  334. yān
  335. cōng
  336. xià
  337. zhuā
  338. hóng
  339. dài
  340. shǔ
  341.  
  342. zhè
  343. 主意——從煙囪里爬下去抓紅袋鼠。這個
  344. móu
  345. bèi
  346. cōng
  347. míng
  348. de
  349. xiǎo
  350. hóng
  351. dài
  352. shǔ
  353. shí
  354. le
  355.  
  356. máng
  357. 計謀被聰明的小紅袋鼠識破了,他急忙拿
  358. gēn
  359. huǒ
  360. chái
  361.  
  362. diǎn
  363. zhe
  364. le
  365. yān
  366. cōng
  367. xià
  368. miàn
  369. suǒ
  370. yǒu
  371. de
  372. huǒ
  373. chái
  374. 起一根火柴,點著了煙囪下面所有的火柴
  375.  
  376. huī
  377. láng
  378. bèi
  379. shāo
  380. áo
  381. áo
  382. zhí
  383. jiào
  384.  
  385. jīng
  386. dòng
  387. le
  388. zhōu
  389. wéi
  390. de
  391. ,大灰狼被燒得嗷嗷直叫,驚動了周圍的
  392. lín
  393.  
  394. zhī
  395. jiàn
  396. qīng
  397. shū
  398. gōng
  399. shěn
  400. bèi
  401. zhe
  402. fēng
  403. 鄰居。只見青蛙大叔和公雞大嬸背著鋒利
  404. de
  405. dāo
  406. chā
  407. duì
  408. huī
  409. láng
  410. jǐn
  411. zhuī
  412. shě
  413.  
  414. xià
  415. huī
  416. láng
  417. 的刀叉對大灰狼緊追不舍,嚇得大灰狼四
  418. chù
  419. táo
  420. cuàn
  421.  
  422. rán
  423.  
  424. xiàng
  425. píng
  426. guō
  427. de
  428. dōng
  429. zhòng
  430. zhòng
  431. 處逃竄。突然,一個像平底鍋的東西重重
  432. zhōng
  433. le
  434. de
  435.  
  436. dòu
  437. men
  438. quán
  439. bān
  440. yòu
  441. shì
  442. 地打中了它的鼻子,逗得我們全班又是一
  443. zhèn
  444. bào
  445. xiào
  446.  
  447. xiǎo
  448. hóng
  449. dài
  450. shǔ
  451. de
  452. zhè
  453. shí
  454. huí
  455. lái
  456. le
  457.  
  458. 陣爆笑。小紅袋鼠的爸爸這時也回來了,
  459. lián
  460. lián
  461. kuā
  462. xiǎo
  463. hóng
  464. dài
  465. shǔ
  466. shì
  467. cōng
  468. míng
  469. yǒng
  470. gǎn
  471. de
  472. hái
  473.  
  474. 連連夸小紅袋鼠是一個聰明勇敢的孩子。
  475.  
  476.  
  477.  
  478.  
  479.  
  480.  
  481. piàn
  482. fàng
  483. wán
  484.  
  485. jiāo
  486. shì
  487. dùn
  488. shí
  489. xiǎng
  490. zhèn
  491.  片子一放完,教室里頓時響起一陣
  492. léi
  493. míng
  494. bān
  495. de
  496. zhǎng
  497. shēng
  498.  
  499. huó
  500. ài
  501. de
  502. xiǎo
  503. hóng
  504. dài
  505. shǔ
  506. yòng
  507. 雷鳴般的掌聲。活潑可愛的小紅袋鼠用自
  508. de
  509. zhì
  510. yǒng
  511. gǎn
  512. zhàn
  513. shèng
  514. huī
  515. láng
  516.  
  517. zuì
  518. zhōng
  519. bǎo
  520. le
  521. 己的機智勇敢地戰勝大灰狼,最終保護了
  522.  
  523. zhè
  524. yíng
  525. le
  526. suǒ
  527. yǒu
  528. rén
  529. de
  530. zàn
  531. shǎng
  532.  
  533. gèng
  534. zhòng
  535. yào
  536. de
  537. 自己,這贏得了所有人的贊賞。更重要的
  538. shì
  539.  
  540. men
  541. cóng
  542. zhōng
  543. shòu
  544. dào
  545. le
  546. hěn
  547.  
  548. cháng
  549. shēng
  550. huó
  551. 是,我們從中受到了很大啟發,日常生活
  552. zhōng
  553.  
  554. men
  555. yīng
  556. gāi
  557. yào
  558. xué
  559. huì
  560. bǎo
  561.  
  562.  
  563.  
  564. 中,我們也應該要學會自我保護。 
  565.  
  566.  
  567.  
  568. chén
  569.  
  570. shān
  571.  
  572.  
  573.  陳 珊 
  574.  
  575.  
  576.  
  577.  
  578.   
    
   無注音版:
    
    
    
    學 會 自 我 保 護
    
    
    今天快放學時,王老師放了一個有關自我保護的片子。
    
    
    有一天,一只小紅袋鼠獨自在家,爸爸媽媽都出去了。小紅袋鼠就打電話給朋友,告訴他們自己家安裝電話了。他撥電話可有勁了,一會兒打給青蛙大叔大聲叫(沒聽清楚在叫什么),一會兒打給公雞大嬸,跳著、喊著,逗得我們笑得前仰后合。突然,小紅袋鼠家的電話響了,他輕輕地接起電話,彬彬有禮地說“請問您找誰?”大灰狼用粗粗的嗓音說:“不找誰,我是送快餐的。”小紅袋鼠半信半疑,似乎想起了爸爸對他說的話,于是,他就打電話給爸爸。爸爸說:“千萬不要給陌生人開門。”小紅袋鼠聽了爸爸的話,趕緊搬來一張大桌子把門堵住。這時,門被大灰狼踢得咚咚直響。小紅袋鼠又拿來潤滑油,從門縫里倒了出去。大灰狼從柔軟的草坪里跑到樓梯上,“砰”,大灰狼一骨碌滑了下去,頭上頓時起了三個大包。兇狠的大灰狼仍不肯罷休,四處張望。突然,他發現屋頂有個煙囪,就打了個壞主意——從煙囪里爬下去抓紅袋鼠。這個計謀被聰明的小紅袋鼠識破了,他急忙拿起一根火柴,點著了煙囪下面所有的火柴,大灰狼被燒得嗷嗷直叫,驚動了周圍的鄰居。只見青蛙大叔和公雞大嬸背著鋒利的刀叉對大灰狼緊追不舍,嚇得大灰狼四處逃竄。突然,一個像平底鍋的東西重重地打中了它的鼻子,逗得我們全班又是一陣爆笑。小紅袋鼠的爸爸這時也回來了,連連夸小紅袋鼠是一個聰明勇敢的孩子。
    
    
     片子一放完,教室里頓時響起一陣雷鳴般的掌聲。活潑可愛的小紅袋鼠用自己的機智勇敢地戰勝大灰狼,最終保護了自己,這贏得了所有人的贊賞。更重要的是,我們從中受到了很大啟發,日常生活中,我們也應該要學會自我保護。
    
    
    陳 珊
    
    
     

    自我介紹

    小學生日記259字
    作者:陳思穎
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •    x i a o x u e 1 2 3  
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • hǎo
   •  
   • shì
   • kuài
   • de
   • xiǎo
   • hái
   •  
   •  大家好,我是一個快樂的小女孩,
   • 閱讀全文

    戰勝自我

    小學生日記437字
    作者:吳思佳
   •  
   •  
   •  
   • zhōng
   • shàng
   • cóng
   • shǒu
   • yán
   • de
   •  “我終于把上課從不積極舉手發言的
   • huài
   • guàn
   • gǎi
   • zhèng
   • le
   •  
   • tài
   • hǎo
   • le
   •  
   •  
   • zhī
   • dào
   • shì
   • zěn
   • me
   • 壞習慣改正了,太好了!”你知道是怎么
   • huí
   • shì
   • ma
   •  
   • ràng
   • lái
   • gào
   • ba
   •  
   • 回事嗎,讓我來告訴你吧。
   • 閱讀全文

    自我介紹

    小學生日記172字
    作者:張子潔
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yōu
   • xiù
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •   優秀作文 
   •  
   •  
   •  
   •                
   •  
   • jiào
   • zhāng
   • jié
   •  
   • shēng
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • shì
   •  hello!我叫張子潔,生于1999523日,我是
   • huó
   • ài
   • yǒu
   • xiǎng
   • xiàng
   • de
   • xiǎo
   • niáng
   •  
   • běn
   • rén
   • 一個活潑可愛富有想象力的小姑娘。本人
   • 閱讀全文

    自我介紹

    小學生日記158字
    作者:黃媛媛
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • huáng
   • yuán
   • yuán
   •   記住了嗎?  我是黃媛媛
   •  
   • chū
   • shēng
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • shì
   • huó
   • ài
   • de
   • xiǎo
   • ,出生于1998619日,我是一個活潑可愛的小
   • niáng
   •    
   • kèn
   • hán
   • qiàn
   • piǎn
   • huái
   • wèi
   • chuī
   • jiē
   • sūn
   •  
   •  
   • zāi
   • sūn
   • 姑娘/裉焓塹諞淮衛吹秸飧齟蠹彝ィ?哉飧
   • 閱讀全文

    自我介紹

    小學生日記646字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • hǎo
   •  
   • jiào
   • zhōu
   • xiáng
   •  
   • jīn
   • nián
   • shí
   • suì
   •  
   •  大家好!我叫周達祥,今年十一歲,
   • shì
   • ài
   • de
   • xiǎo
   • nán
   • hái
   •  
   • zài
   • jiā
   • ào
   • xiǎo
   • xué
   • 是個可愛的小男孩,在何家坳小學體育路
   • 閱讀全文

    自我介紹

    小學生日記262字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   • jiè
   • shào
   •  自我介紹
   •  
   •  
   • zhàn
   • zài
   • jìng
   • qián
   •  
   • kàn
   • dào
   • jìng
   • chū
   • xiàn
   • le
   •  我站在鏡子前,看到鏡子里出現了一
   •  
   •    
   • de
   •  
   • shū
   • zhe
   • ěr
   • de
   • duǎn
   •  
   • hēi
   • 個:3米的個子,梳著齊耳的短發,烏黑發
   • 閱讀全文

    自我介紹

    小學生日記224字
    作者:靳雙馨
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  2009130日 星期四 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jiè
   •  
   • shào
   •  
   •  自 我 介 紹 
   •  
   •  
   • shì
   • míng
   • xiǎo
   • xué
   • shēng
   •  
   • jīng
   • shàng
   • èr
   • nián
   • le
   •  
   •  我是一名小學生,已經上二年級了。
   • 閱讀全文

    學會自我保護

    小學生日記714字
    作者:陳珊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xué
   •  
   • huì
   •  
   •  
   •  
   • bǎo
   •  
   •  
   •  
   •   學 會 自 我 保 護 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • kuài
   • fàng
   • xué
   • shí
   •  
   • wáng
   • lǎo
   • shī
   • fàng
   • le
   • yǒu
   •  今天快放學時,王老師放了一個有
   • guān
   • bǎo
   • de
   • piàn
   •  
   •  
   •  
   • 關自我保護的片子。 
   • 閱讀全文

    自我介紹

    小學生日記67字
    作者:楊彥杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • hǎo
   •  
   • jiào
   • yáng
   • yàn
   • jié
   •  
   • jīn
   • nián
   •    
   • suì
   • le
   •  
   •  大家好,我叫楊彥杰,今年8歲了,
   • zài
   • tóng
   • yóu
   • xiǎo
   • xué
   • èr
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   • shū
   •  
   • shì
   • diào
   • de
   • 在童游小學二(3)班讀書。我是個調皮的
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.twiceisniceshop.org:辽宁省| www.taki100.net:沐川县| www.paknts.com:长兴县| www.cdkemu.com:新余市| www.ppdownloader.com:理塘县| www.kk43kk.com:南溪县| www.565783.com:叙永县| www.bjbthj.com:云和县| www.znlkw.cn:六盘水市| www.mabel-gray.com:闸北区| www.d0ob.com:莎车县| www.sunfar001.com:禹州市| www.atramusic.com:勃利县| www.xmldzyls.com:新田县| www.lumpyslist.com:乌拉特中旗| www.omegastresser.com:灌阳县| www.opomart.com:衡水市| www.ridgwaytowing.com:鄂州市| www.yz-tygy.com:西宁市| www.lodhaamara.org:收藏| www.024wanlikt.com:山东省| www.vfrsballooning.org:东方市| www.kfuyn.cn:揭东县| www.papigotravel.com:防城港市| www.henerhq.com:德惠市| www.xlcoms.com:东丽区| www.charlescountytoday.com:台东市| www.appstoremarketingpro.com:本溪| www.pnindustry.com:汉源县| www.celineverlant.com:兴山县| www.640206.com:丹东市| www.jd-lx.com:腾冲县| www.fo-sante.com:木兰县| www.stephanielajoie.com:遵义县| www.princewayindustry.com:醴陵市| www.cp5583.com:合江县| www.bkhlwy.com:应用必备| www.drjcdua.com:灯塔市| www.raycorodriguez.com:茶陵县| www.motoclubprimeur.org:阳信县| www.mingyunjiaoxiangqu.com:元阳县| www.youjjez.com:清新县| www.tianhaoyule.com:若尔盖县| www.globalryb.com:新竹市| www.outaohui.com:开阳县| www.biosourcepharm.com:西畴县| www.dlm-music.com:武宣县| www.xipica.com:土默特右旗| www.ywijx.com:澄城县| www.levelnsquare.com:恩施市| www.49website.com:城市| www.kecsd.com:溧阳市| www.zblrw.cn:灵宝市| www.gjbnc.cn:呼图壁县| www.jswenzhuomjg.com:巴塘县| www.cp6220.com:明星| www.ylahl.com:靖江市| www.shkef.com:胶南市| www.likelierthings.com:泸定县| www.corsetcollege.com:湟中县| www.tridentmed.org:西青区| www.gx-gad.com:宜君县| www.hzmdprint.com:正定县| www.np755.com:明星| www.gluguru.org:盐津县| www.ab-mc.com:商丘市| www.tanyacha.com:通许县| www.am9911.com:巴彦淖尔市| www.ahmeterozenci.com:扎兰屯市| www.cosmosofsweden.com:苗栗市| www.bagit2go.com:昭通市| www.qdchaoqun88.com:淳安县| www.alternateexpressions.com:巨鹿县| www.surridgesmusiccentre.com:咸阳市| www.zjyrjy.com:灌云县| www.932361.com:迁安市| www.seocontest2008.com:玛曲县| www.doulasconciencia.com:黄石市| www.69k96.com:荔波县| www.votegregwalker.com:吉安县| www.glassfart.com:兰考县| www.cp3309.com:金堂县| www.booksgratis.com:武鸣县| www.gzkequ.com:威海市|