• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   珍惜時間2

   小學生日記175字
   作者:緞瑋
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9. hái
  10. yǒu
  11. shí
  12. tiān
  13. jiù
  14. yào
  15. kāi
  16.     還有十幾天我就要離開
  17. jiāo
  18. liù
  19. nián
  20. de
  21. xiào
  22.  
  23. huì
  24. tóng
  25. xué
  26. guò
  27. 教育我六年的母校,我會記得與同學度過
  28. de
  29. měi
  30. hǎo
  31. shí
  32. guāng
  33.  
  34. huān
  35. shēng
  36. xiào
  37.  
  38. tóng
  39. xué
  40. men
  41. zài
  42. qiú
  43. chǎng
  44. 的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場
  45. shuǎng
  46. de
  47. yīng
  48.  
  49. xiào
  50. de
  51. cǎo
  52.  
  53. tóng
  54. xué
  55. men
  56. de
  57. 颯爽的英姿,母校的一草一木,同學們的
  58. dòng
  59.  
  60. lǎo
  61. shī
  62. de
  63. yán
  64.  
  65. yàn
  66. le
  67.  
  68. 一舉一動,老師的一言一語;燕子去了,
  69. yǒu
  70. zài
  71. lái
  72. de
  73. shí
  74. hòu
  75.  
  76. yáng
  77. liǔ
  78. le
  79.  
  80. yǒu
  81. zài
  82. shēng
  83. de
  84. shí
  85. hòu
  86. 有在來的時候;楊柳枯了,有再生的時候
  87.  
  88. táo
  89. ?g
  90. xiè
  91. le
  92.  
  93. yǒu
  94. zài
  95. kāi
  96. de
  97. shí
  98. hòu
  99.  
  100. men
  101. de
  102. ;桃花謝了,有在開的時候。我們的日子
  103. wéi
  104. shí
  105. me
  106. fǎn
  107.  
  108. 為什么一去不復返。
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115.  
  116.  
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.  
  133.    
    
   無注音版:
    
    
    
    
     還有十幾天我就要離開教育我六年的母校,我會記得與同學度過的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場颯爽的英姿,母校的一草一木,同學們的一舉一動,老師的一言一語;燕子去了,有在來的時候;楊柳枯了,有再生的時候;桃花謝了,有在開的時候。我們的日子為什么一去不復返。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    時間流逝

    小學生日記495字
    作者:葉翼
   •  
   •  
   •                               
   •  
   •  2009-01-11 
   •  
   •  
   •       
   •  
   • xīng
   •  27 星期四
   •  
   •  
   • ā
   •  
   • hǎo
   • jiǔ
   • méi
   • yǒu
   • pèng
   • le
   •  
   • qīn
   • ài
   • de
   • ān
   • jìng
   • de
   •  啊,好久沒有碰你了,親愛的安靜的
   • 閱讀全文

    珍惜

    小學生日記1294字
    作者:潘曉天
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • méi
   • yǒu
   • shuí
   • cuò
   • méi
   • yǒu
   • shuí
   • duì
   • yǒu
   • de
   •    愛沒有誰錯沒有誰對有的
   • zhī
   • shì
   • bāo
   • róng
   • jiě
   • zhēn
   • zhèng
   • ài
   • de
   • rén
   • suī
   • rán
   • huì
   • shuō
   • 只是包容和理解真正愛你的人雖然不會說
   • duō
   • ài
   • huà
   • què
   • huì
   • zuò
   • hěn
   • duō
   • ài
   • de
   • shì
   • qíng
   • suī
   • rán
   • méi
   • 許多愛你話卻會做很多愛你的事情雖然沒
   • 閱讀全文

    珍惜時間

    小學生日記162字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   • liù
   • nián
   • de
   • xiǎo
   • xué
   • shēng
   • huó
   • jiù
   •    1 2  六年的小學生活就
   • zhè
   • yàng
   • guò
   • le
   •  
   • guò
   • céng
   • jīng
   • guò
   • shǎo
   • shí
   • jiān
   • 這樣過去了,過去我曾經虛度過不少時間
   •  
   • xiàn
   • zài
   • xiǎng
   • huí
   • guò
   • tóng
   • nián
   • měi
   • hǎo
   • shí
   • guāng
   •  
   • jīng
   • 。現在想回過童年那美好時光,已經不可
   • 閱讀全文

    珍惜時間2

    小學生日記175字
    作者:緞瑋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • hái
   • yǒu
   • shí
   • tiān
   • jiù
   • yào
   • kāi
   •     還有十幾天我就要離開
   • jiāo
   • liù
   • nián
   • de
   • xiào
   •  
   • huì
   • tóng
   • xué
   • guò
   • 教育我六年的母校,我會記得與同學度過
   • de
   • měi
   • hǎo
   • shí
   • guāng
   •  
   • huān
   • shēng
   • xiào
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   • zài
   • qiú
   • chǎng
   • 的美好時光,和歡聲笑語。同學們在球場
   • 閱讀全文

    時間

    小學生日記689字
    作者:趙方正
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  324日 星期一 天氣晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yǒu
   • měi
   • shù
   •  
   • píng
   • cháng
   • xiàng
   • huān
   • shàng
   • měi
   •  今天,有美術課,平常一向喜歡上美
   • shù
   • de
   • què
   • yǒu
   • xiē
   • shàng
   • měi
   • shù
   •  
   • yīn
   • wéi
   • jīn
   • tiān
   • yào
   • jiāo
   • de
   • 術的我卻有些怕上美術,因為今天要交的
   • 閱讀全文

    我的壞習慣:沒有時間觀念

    小學生日記997字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •   來 源   閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我們的自由時間

    小學生日記291字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • men
   • de
   • yóu
   • shí
   • jiān
   •  
   •  
   •   我們的自由時間 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009611日 星期四 晴 
   •  
   •  
   •  
   • gāng
   • xià
   • èr
   • jiē
   •  
   • xià
   •  
   • quán
   • tóng
   • xué
   •  剛下第二節課,一下子,全體同學
   • 閱讀全文

    珍惜生命

    小學生日記229字
    作者:徐子惟
   •  
   •  
   •  
   •                            
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • yīn
   •  2009-5-12 星期二 陰
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   •  
   •       
   •  
   • wèn
   • ?
   • zhèn
   • zhōu
   • nián
   • de
   •  今天是“12”汶川大地震一周年的日子
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • háng
   • le
   • dào
   • niàn
   • huó
   • dòng
   •  
   • xià
   •       
   • diǎn
   •       
   • fèn
   •  
   • ,我們學校舉行了悼念活動,下午1428分,
   • 閱讀全文

    玩網絡游戲簡直是浪費時間

    五年級日記:玩網絡游戲簡直是浪費時間
    日記字數:174
    作者:刁澄珊
   •  
   •  
   • wán
   • wǎng
   • luò
   • yóu
   • jiǎn
   • zhí
   • shì
   • làng
   • fèi
   • shí
   • jiān
   •  玩網絡游戲簡直是浪費時間
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • nián
   • dào
   • nián
   • xué
   •  
   • hěn
   • huān
   •  四年級到五年級第一學期,我很喜歡
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.cp6335.com:云龙县| www.valentine1china.com:宾阳县| www.lettresamontaigne.net:古蔺县| www.melgog.com:彭阳县| www.tengbo688.com:阿荣旗| www.damnkidbrand.org:南投县| www.ypiasby.com:清苑县| www.lacettiid.com:遂宁市| www.ladyrss.com:溧水县| www.s9893.com:酒泉市| www.sufeautolights.com:隆尧县| www.cp6167.com:宾川县| www.germanincubator.net:广东省| www.xwnkw.cn:阜新市| www.agaogluexport.com:廉江市| www.gd5156.com:汕头市| www.akaeno.com:洛川县| www.shanghailondoncab.com:赤城县| www.mizu16.com:阿拉善右旗| www.firmware-drivers.com:舞阳县| www.51peiyi.com:资兴市| www.philjohannes.com:滨海县| www.spotcoolstuff.net:安吉县| www.zhengbojx.com:尼勒克县| www.sxshangle.com:洛隆县| www.lavicardesigne.com:柳江县| www.monkeyresorts.com:蓝山县| www.autocity-curacao.com:濮阳市| www.sofiamarket.net:沙河市| www.m2992.com:象州县| www.china-fzfsw.com:余干县| www.hokhauhanoi24h.com:青龙| www.mmn2015.org:襄汾县| www.grandgreen-energy.com:当雄县| www.569397.com:山西省| www.2828anime.com:河南省| www.supernakliye.com:凤庆县| www.aircompressorhose.org:鲁山县| www.mz733.com:弥渡县| www.airuite0553.com:城步| www.sanxinghr.com:洛扎县| www.value-jp.com:华亭县| www.blueflagfarm.com:八宿县| www.votextile.com:秭归县| www.satext.com:沛县| www.paletteblog.com:汽车| www.jinshayule53.com:海南省| www.abdulkafi.com:扎鲁特旗| www.curso-endodoncia.com:策勒县| www.anotherspace2.com:剑阁县| www.apartment-gdansk.com:甘南县| www.ladypaservices.com:洱源县| www.weiyanwangluo.com:宁武县| www.2nbe.com:双城市| www.flamwoodvideo.com:临沧市| www.lgmedicine.com:肥城市| www.3182114.com:太湖县| www.hnhuidasw.com:麻江县| www.cp0255.com:大厂| www.687090.com:西乌珠穆沁旗| www.shahidhashmi.net:抚州市| www.doulasconciencia.com:林周县| www.allsmsfree.com:保山市| www.hunantailift.com:扶风县| www.99069hh.com:洛扎县| www.impresacreative.com:龙里县| www.dachodesign.com:武隆县| www.dow98.com:浙江省| www.yuanjinfu8.com:巍山| www.pf677.com:钟山县| www.bebeksekeri-tr.com:延津县| www.simonsapartments.com:隆尧县| www.zshxyl.com:天门市| www.farmaboti.com:资中县| www.zgqtq.com:长武县| www.cp3989.com:五原县| www.meilesou.com:来宾市| www.itao321.com:名山县| www.wenledu.com:交口县| www.stephanielajoie.com:钟祥市| www.foxconn371.com:贺州市| www.qingshushanzhuang.com:清原| www.lizsalmon.com:大渡口区| www.shermantheband.com:邵阳县|