• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   我愛鳳凰廣場上的人工湖

   小學生日記245字
   作者:我愛鳳凰…
  1.  
  2.  
  3.  
  4.             
  5. nián
  6.    
  7. yuè
  8.       
  9.  
  10.  
  11. xīng
  12. liù
  13.  
  14. tiān
  15. qíng
  16.  
  17.  
  18.  2009228日 星期六 天氣晴 
  19.  
  20.  
  21.  
  22. ài
  23. fèng
  24. huáng
  25. guǎng
  26. chǎng
  27. shàng
  28. de
  29. rén
  30. gōng
  31.  
  32.  
  33.  我愛鳳凰廣場上的人工湖 
  34.  
  35.  
  36.  
  37. liú
  38. jiā
  39.  
  40.  
  41.  劉嘉琪 
  42.  
  43.  
  44.  
  45. jīn
  46. tiān
  47. zǎo
  48. shàng
  49.  
  50. le
  51. zǎo
  52.  
  53. gēn
  54. zhe
  55.  今天早上,我也起了個大早,跟著
  56. dào
  57. le
  58. fèng
  59. huáng
  60. guǎng
  61. chǎng
  62.  
  63. máng
  64. zhe
  65. tiào
  66. 媽媽一起到了鳳凰廣場。媽媽忙著去跳舞
  67.  
  68. jiù
  69. dào
  70. rén
  71. gōng
  72. shàng
  73. kàn
  74. ér
  75.  
  76. xiǎo
  77. tàn
  78. chū
  79. tóu
  80. ,我就到人工湖上去看魚兒。小魚探出頭
  81. lái
  82.  
  83. hǎo
  84. xiàng
  85. duì
  86. shuō
  87. huà
  88. ne
  89.  
  90.  
  91.  
  92. 來,好像對我說話呢。 
  93.  
  94.  
  95.  
  96. dào
  97. le
  98. wǎn
  99. shàng
  100.  
  101. yòu
  102. péi
  103. lái
  104. dào
  105. le
  106. guǎng
  107. chǎng
  108.  到了晚上,我又陪媽媽來到了廣場
  109.  
  110. máng
  111. de
  112.  
  113. máng
  114. de
  115.  
  116. gǎn
  117. jǐn
  118. lái
  119. dào
  120. rén
  121. 。媽媽忙她的,我忙我的。我趕緊來到人
  122. gōng
  123. shàng
  124.  
  125. zhī
  126. jiàn
  127. shàng
  128. de
  129. gǒng
  130. xíng
  131. qiáo
  132. shàng
  133. liàng
  134. le
  135. 工湖上,只見湖上的拱形橋上亮起了各色
  136. de
  137. cǎi
  138. dēng
  139.  
  140. shǎn
  141. shǎn
  142. de
  143.  
  144. yuǎn
  145. yuǎn
  146. kàn
  147.  
  148. jiù
  149. shì
  150. tiān
  151. 的彩燈,一閃一閃的,遠遠看去,就是天
  152. kōng
  153. zhōng
  154. de
  155. cǎi
  156. hóng
  157.  
  158. yīn
  159.  
  160. rén
  161. men
  162. dōu
  163. jiào
  164.  
  165. cǎi
  166. hóng
  167. qiáo
  168. 空中的彩虹。因此,人們都叫它“彩虹橋
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173. ”。 
  174.  
  175.  
  176.  
  177. ā
  178.  
  179. fèng
  180. huáng
  181. guǎng
  182. chǎng
  183. tài
  184. měi
  185. le
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  啊,鳳凰廣場太美麗了! 
  190.  
  191.  
  192.  
  193.  
  194.  
  195.  
  196. zhǐ
  197. dǎo
  198. jiāo
  199. shī
  200.  
  201. cuī
  202. méi
  203.  
  204.  
  205.  指導教師 崔梅茹 
  206.  
  207.  
  208.  
    
   無注音版:
    
    
    2009年2月28日
    星期六 天氣晴
    
    
    我愛鳳凰廣場上的人工湖
    
    
    劉嘉琪
    
    
    今天早上,我也起了個大早,跟著媽媽一起到了鳳凰廣場。媽媽忙著去跳舞,我就到人工湖上去看魚兒。小魚探出頭來,好像對我說話呢。
    
    
    到了晚上,我又陪媽媽來到了廣場。媽媽忙她的,我忙我的。我趕緊來到人工湖上,只見湖上的拱形橋上亮起了各色的彩燈,一閃一閃的,遠遠看去,就是天空中的彩虹。因此,人們都叫它“彩虹橋”。
    
    
    啊,鳳凰廣場太美麗了!
    
    
    
     指導教師 崔梅茹
    
     

    廣場上的快樂

    小學生日記789字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2009322
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • dài
   • zhe
   • yīn
   • zēng
   • háo
   •  嘟,嘟,嘟!媽媽帶著我和殷增豪
   • zhe
   • tuō
   • chē
   • zǒu
   • zài
   • yán
   • guǎng
   • chǎng
   • de
   • shàng
   •  
   •  
   •  
   • 騎著摩托車走在去炎帝廣場的路上。 
   • 閱讀全文

    游時代廣場

    小學生日記257字
    作者:靳其睿
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   • le
   • chāng
   • de
   •   星期天,我和大姨去了許昌的
   • shí
   • dài
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • 時代廣場。
   •  
   •  
   •  
   • men
   • jìn
   • le
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • kàn
   •  
   • wa
   •  
   • zhè
   • me
   •  我們進了廣場,我一看,哇!這么
   • 閱讀全文

    游時代廣場

    小學生日記257字
    作者:靳其睿
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   • le
   • chāng
   • de
   •   星期天,我和大姨去了許昌的
   • shí
   • dài
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • 時代廣場。
   •  
   •  
   •  
   • men
   • jìn
   • le
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • kàn
   •  
   • wa
   •  
   • zhè
   • me
   •  我們進了廣場,我一看,哇!這么
   • 閱讀全文

    參觀昌江廣場

    小學生日記358字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •    2007728日 星期六 晴
   •  
   • cān
   • guān
   • chāng
   • jiāng
   • guǎng
   • chǎng
   • 參觀昌江廣場
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    我愛鳳凰廣場上的人工湖

    小學生日記245字
    作者:我愛鳳凰…
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009228日 星期六 天氣晴 
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • fèng
   • huáng
   • guǎng
   • chǎng
   • shàng
   • de
   • rén
   • gōng
   •  
   •  
   •  我愛鳳凰廣場上的人工湖 
   •  
   •  
   •  
   • liú
   • jiā
   •  
   •  
   •  劉嘉琪 
   • 閱讀全文

    美麗的昌江廣場

    小學生日記346字
    作者:qmy0002
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • jiā
   • zài
   • jǐng
   • zhèn
   •  
   • yǒu
   • zuò
   •   我的家在景德鎮,那里有一座
   • zuì
   • zuì
   • měi
   • de
   • xiū
   • xián
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • jiào
   • chāng
   • jiāng
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • 最大最美麗的休閑廣場,叫昌江廣場。
   •  
   •  
   •  
   • lái
   • dào
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • shǒu
   • xiān
   • yìng
   • yǎn
   • lián
   • de
   • shì
   •  
   • jiǔ
   •  來到廣場,首先映入眼簾的是“九
   • 閱讀全文

    天地廣場

    小學生日記105字
    作者:劉軼凡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • quán
   • jiā
   • dài
   • tiān
   •    今天我姨媽全家帶我去天
   • guǎng
   • chǎng
   • wán
   • tiān
   • guǎng
   • chǎng
   • zhēn
   • měi
   • ya
   • guǎng
   • chǎng
   • shàng
   • yǒu
   • sōng
   • shù
   •  
   • 地廣場玩天地廣場真美呀廣場上有松樹,
   • hòu
   • miàn
   • shì
   • tài
   • shān
   •  
   • tiān
   • guǎng
   • chǎng
   • shàng
   • rén
   • shān
   • rén
   • hǎi
   • de
   •  
   • 后面是泰山,天地廣場上人山人海的,熱
   • 閱讀全文

    鳳凰廣場真漂亮

    小學生日記266字
    作者:宮易飛
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • fèng
   • huáng
   • guǎng
   • chǎng
   • zhēn
   • piāo
   • liàng
   •  
   •  
   •   鳳凰廣場真漂亮 
   •  
   •  
   •  
   • gōng
   • fēi
   •  
   •  
   •  宮易飛 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • jiā
   • rén
   • fèng
   • huáng
   • guǎng
   • chǎng
   • wán
   •  
   •  今天,我們一家人去鳳凰廣場玩。
   • 閱讀全文

    水晶城廣場

    小學生日記230字
    作者:黃韞秀
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   • shuǐ
   • jīng
   • chéng
   • guǎng
   • chǎng
   • 水晶城廣場
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    夜游水晶城廣場

    小學生日記452字
    作者:黃韞彥
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   • yóu
   • shuǐ
   • jīng
   • chéng
   • guǎng
   • chǎng
   • 夜游水晶城廣場
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    羊城廣場遇劫

    五年級日記:羊城廣場遇劫
    日記字數:507
    作者:liyuchen
   •  
   •  
   • xīng
   • tiān
   • xià
   • sān
   • diǎn
   •  
   • men
   • tóng
   • xué
   • zhe
   •  星期天下午三點,我們同學四個騎著
   • háng
   • chē
   • yáng
   • chéng
   • guǎng
   • chǎng
   • wán
   •  
   • yuē
   • hǎo
   • de
   • zhōu
   • xīn
   • zài
   • 自行車去羊城廣場玩,和約好的周雨欣在
   • huì
   • le
   •  
   • jiā
   • zhèng
   • shāng
   • liàng
   • zhe
   • wán
   • de
   • shì
   • qíng
   •  
   • 那里匯合了,大家正商量著玩的事情。
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.olgirl.com:金华市| www.792642.com:泸溪县| www.michaeltrevillion.com:海南省| www.offthechartslive.com:淳安县| www.aggielandmarks.com:临夏县| www.py556.com:改则县| www.emploi-quebec-trousse.com:新河县| www.milwaukeemillennial.com:肥城市| www.926379.com:禹城市| www.sihushiping.com:凉山| www.bcsvolleyball.com:嘉峪关市| www.caigangf.com:巴青县| www.tagged-login.com:石阡县| www.kangyuehuanbao.com:临桂县| www.polperrocornwall.com:密山市| www.edunestinstitute.com:安平县| www.slooking.com:林甸县| www.coocooconcepts.com:丽水市| www.bjhbyhdx.com:治多县| www.phototuredesigns.com:徐水县| www.artearredofiorita.com:盱眙县| www.dementiaonourminds.com:东方市| www.mizu16.com:拜城县| www.spaziotrearredamenti.com:贵南县| www.shyfgy.com:延津县| www.vuaxedien.com:承德县| www.tj-mro.com:防城港市| www.gzgwg.com:航空| www.bikerzworld.com:汕尾市| www.fpzjzx.com:巴彦县| www.salon-as.com:和政县| www.jnlezuo.com:江门市| www.gamezhuan8.com:玉屏| www.chuanweimuye.com:鸡东县| www.szqishi.com:金华市| www.meujp.com:巴中市| www.abbottslandscape.com:浦东新区| www.aboutren.com:崇左市| www.jnwbb.cn:东乡族自治县| www.acmap2019.com:芮城县| www.faisal1624.com:威宁| www.usedpresses.org:昭通市| www.frmep.com:临夏市| www.truckfines.com:青川县| www.kinghgw.com:平罗县| www.globalryb.com:通海县| www.bikeleads.com:青阳县| www.wainini.com:六枝特区| www.aumetrodeslilas.com:义马市| www.lecadeauenligne.com:阳城县| www.nksl-soccer.org:荣昌县| www.wrenandlark.net:洛宁县| www.mrtentllc.com:镇远县| www.8888cngroup.com:通化市| www.pottytrainingclass.com:乌拉特前旗| www.x5china.com:西和县| www.yanhuasoft.com:新平| www.wuxihuahao.com:徐州市| www.mabel-gray.com:怀宁县| www.slrhfoundation.org:梁平县| www.dalyanpatiohotel.com:惠水县| www.nbtbf.com:临桂县| www.ds1980.com:枞阳县| www.1pshouhui.com:襄城县| www.hg10456.com:无棣县| www.s5865.com:新巴尔虎右旗| www.thecreditscholar.com:莱阳市| www.best-wpthemes.com:栖霞市| www.zzcsfs.com:多伦县| www.istanbulzemin.net:昭苏县| www.cp5581.com:夏津县| www.zgzsygw.com:土默特左旗| www.xnkdaiviet.com:大厂| www.wxyanjin.com:安岳县| www.yongchangtv.com:吉安县| www.3hjapanese.com:全南县| www.benhvienungthu.com:岑巩县| www.yuanrongxing.com:密云县| www.tjgcwy.com:兴安盟| www.bestfoodsrecipe.com:莱西市| www.tjgelidianqi.com:忻城县| www.singlemotorcycle.com:普兰县| www.360allred.com:涪陵区| www.dessertsbyrondi.com:永登县|