• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   今天,我終于戰勝了自己

   小學生日記762字
   作者:曾伊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. yuè
  7. shì
  8.  
  9.  
  10.    
  11.  
  12. hēi
  13. fèn
  14. wéi
  15. céng
  16. de
  17. 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
  18. yuán
  19. shēng
  20. tài
  21. wén
  22.  
  23. 原生態文字;
  24.  
  25.    
  26.  
  27. ?
  28. ?
  29. hào
  30. miàn
  31. wén
  32.  
  33. shì
  34. bèi
  35. shān
  36. diào
  37. de
  38. céng
  39. yuán
  40. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  41. gǎo
  42. wén
  43.  
  44. 稿文字;
  45.  
  46.    
  47.  
  48. hóng
  49. wén
  50. wéi
  51. xiū
  52. gǎi
  53. zēng
  54. jiā
  55. de
  56. wén
  57. huò
  58. biāo
  59. diǎn
  60.  
  61. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
  62.  
  63.  
  64. gèng
  65. duō
  66. qǐng
  67. dēng
  68. céng
  69. xīn
  70. làng
  71.  
  72.  
  73.          
  74.  
  75.  更多日記請登陸曾伊新浪博客 001 
  76.  
  77. 
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82. jīn
  83. tiān
  84.  
  85. zhōng
  86. ?
  87. le
  88. kùn
  89. nán
  90.  
  91. zhàn
  92. shèng
  93. le
  94. 今天,我終于(克服了困難)戰勝了自
  95.  
  96.             
  97. nián
  98.    
  99. yuè
  100.       
  101.  
  102.  
  103. xīng
  104.  
  105.  
  106. yīn
  107. 2008214日 星期四 陰
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115. zài
  116. xīn
  117. zhōng
  118.  
  119. yǒng
  120. yuǎn
  121. yǒu
  122. jiàn
  123. gǎn
  124. zuò
  125. de
  126. shì
  127.  
  128. jiù
  129. 在我心中,永遠有件不敢做的事,那就
  130. shì
  131. diàn
  132. huà
  133. le
  134.  
  135. xiàn
  136. zài
  137.    
  138. suì
  139. duō
  140. le
  141.  
  142. shì
  143. hái
  144. 是打電話了。我現在8歲多了,是個大孩子
  145. le
  146.  
  147. dàn
  148. shǐ
  149. zhōng
  150. méi
  151. duì
  152. bié
  153. rén
  154. guò
  155. diàn
  156. huà
  157.  
  158. zhèng
  159. 了,但我始終沒對別人打過一次電話。正
  160. yīn
  161. wéi
  162. zhè
  163. yàng
  164.  
  165. zǒng
  166. shì
  167. píng
  168.  
  169.  
  170. 因為這樣,爸爸媽媽總是批評我。“你已
  171. jīng
  172. shí
  173. lái
  174. suì
  175. de
  176. hái
  177. le
  178.  
  179. zěn
  180. me
  181. lián
  182. diàn
  183. huà
  184. dōu
  185. 經十來歲的大孩子了,怎么連個電話都打
  186. le
  187.  
  188.  
  189.  
  190. wéi
  191. hái
  192. xiǎo
  193.  
  194. lán
  195. lán
  196. jiě
  197. jiě
  198. zài
  199. sān
  200. 不了?”“你以為你還小,蘭蘭姐姐在三
  201. suì
  202. shí
  203. dōu
  204. guò
  205. diàn
  206. huà
  207.  
  208. rén
  209. jiā
  210. guāi
  211. qiǎo
  212.  
  213. kàn
  214.  
  215. dāi
  216. bǎn
  217. 歲時都打過電話,人家乖巧,看你,呆板
  218. le
  219.  
  220.  
  221. dào
  222. diàn
  223. huà
  224.  
  225. jiù
  226. wàng
  227. le
  228. fěng
  229. 死了!”一提到打電話,媽媽就忘不了諷
  230. liǎng
  231.  
  232. nán
  233. dào
  234. zhēn
  235. de
  236. huì
  237. ma
  238.  
  239. diàn
  240. huà
  241. ?
  242. zhè
  243. 刺我兩句。難道我真的不會嗎?電話(這
  244.  
  245. shì
  246. zuì
  247. běn
  248. de
  249. ?
  250. xué
  251. jiāo
  252. liú
  253. de
  254. jīng
  255. zhī
  256. )可是最基本的(我學習交流的必經之路
  257.  
  258. zhǎng
  259. hòu
  260. zěn
  261. me
  262. jiàn
  263. rén
  264.  
  265.  
  266. jiāo
  267. liú
  268. gōng
  269.  
  270. dàn
  271. shì
  272. zhè
  273. !長大后怎么見人!)交流工具,但是這
  274. nǎo
  275. zhí
  276. dōu
  277. xiāo
  278. chú
  279. le
  280.  
  281. wàng
  282.  
  283.  
  284. yǒu
  285. 個苦惱一直都消除不了,我希望……有一
  286. tiān
  287.  
  288. néng
  289. zǒu
  290. chū
  291. kùn
  292. nán
  293.  
  294. shì
  295. zhí
  296. dōu
  297. méi
  298. huì
  299.    
  300. kèn
  301. 天,我能走出困難。可是一直都沒機會/
  302.  
  303. zhǎo
  304. zhuó
  305. jun4
  306. shuō
  307. piǎn
  308. huái
  309. jiàn
  310. 歟?抑沼諑醭雋說諞徊健
  311.  
  312. jīn
  313. tiān
  314. shàng
  315.  
  316. zài
  317. zuò
  318. fàn
  319.  
  320. rán
  321. shēng
  322. shǒu
  323. 今天上午,媽媽在做飯,忽然一聲手機
  324. líng
  325. xiǎng
  326.  
  327. jiē
  328.  
  329. shì
  330. jiāng
  331. lǎo
  332. shī
  333. lái
  334. de
  335.  
  336. 鈴響,爸爸一接,是江老師打來的,爸爸
  337. jiāng
  338. lǎo
  339. shī
  340. liáo
  341. le
  342. huì
  343.  
  344. ?
  345. rán
  346. hòu
  347.  
  348. rán
  349.  
  350. 和江老師聊了一會,(然后)突然,爸爸
  351. shǒu
  352. gěi
  353.  
  354. chī
  355. le
  356. jīng
  357.  
  358. dàn
  359. yòu
  360. hǎo
  361. tuī
  362. yán
  363. shí
  364. 把手機給我,我吃了驚,但又不好推延時
  365. jiān
  366.  
  367. shí
  368. jiān
  369. tài
  370. jiǔ
  371.  
  372. lǎo
  373. shī
  374. huì
  375. shēng
  376.  
  377. hěn
  378. jǐn
  379. zhāng
  380. 間,時間太久,怕老師會生氣。我很緊張
  381.  
  382. shēng
  383. jiǎng
  384. hǎo
  385.  
  386. běn
  387. lái
  388. xiǎng
  389. shuō
  390.  
  391.  
  392. lǎo
  393. shī
  394.  
  395. ,生怕講不好,我本來想說:“老師,你
  396. xīn
  397. nián
  398. hǎo
  399.  
  400.  
  401. shí
  402. le
  403.  
  404. shuō
  405. chéng
  406. le
  407.  
  408. lǎo
  409. shī
  410. hǎo
  411. 新年好!”一時急了,說成了“老師你好
  412.  
  413.  
  414. zěn
  415. me
  416. hǎo
  417. xiàng
  418. méi
  419. yǒu
  420. mào
  421. de
  422. yàng
  423. ne
  424.  
  425. tīng
  426. jiàn
  427. jiāng
  428. !”怎么好像沒有禮貌的樣呢?我聽見江
  429. lǎo
  430. shī
  431. shuō
  432.  
  433.  
  434. jìn
  435. yǒu
  436. xué
  437. shēng
  438. yào
  439. dào
  440. men
  441. zhè
  442. ér
  443. lái
  444. 老師說:“附近有學生要到我們這兒來讀
  445. shū
  446. ma
  447.  
  448.  
  449. shuō
  450.  
  451.  
  452. zàn
  453. shí
  454. hái
  455. méi
  456. yǒu
  457. ō
  458.  
  459.  
  460. lǎo
  461. shī
  462. 書嗎?”我說:“暫時還沒有噢!”老師
  463.  
  464.  
  465. xiào
  466. le
  467. zhèn
  468. hòu
  469.  
  470. yòu
  471. wèn
  472.  
  473. hán
  474. jiǎ
  475. zuò
  476. wán
  477. “呵呵”笑了一陣后,又問“寒假作業完
  478. chéng
  479. zěn
  480. me
  481. yàng
  482.  
  483.  
  484. gāo
  485. xìng
  486. shuō
  487. dào
  488.  
  489.  
  490. zǎo
  491. jiù
  492. xiě
  493. 成得怎么樣?”我高興地說道:“早就寫
  494. hǎo
  495. le
  496. ne
  497.  
  498.  
  499. lǎo
  500. shī
  501. kuā
  502. zhēn
  503. bàng
  504.  
  505. xià
  506.  
  507. ?
  508. 好了呢!”老師夸我真棒!一下子,(紫
  509.  
  510. jǐn
  511. zhāng
  512. de
  513. ?
  514. qíng
  515.  
  516. xīn
  517. qíng
  518. xià
  519. fēi
  520. dào
  521. jiǔ
  522. xiāo
  523. yún
  524. )緊張的(情緒)心情一下子飛到九霄云
  525. wài
  526.  
  527. jiāng
  528. lǎo
  529. shī
  530. tán
  531. shí
  532. fèn
  533. shùn
  534.  
  535. hòu
  536. lái
  537.  
  538. 外,我和江老師談得十分順利。后來,媽
  539. shuō
  540.  
  541.  
  542. zěn
  543. me
  544. shuō
  545. xīn
  546. nián
  547. hǎo
  548. ne
  549.  
  550. dǒng
  551. mào
  552.  
  553. 媽說:“怎么不說新年好呢!不懂禮貌!
  554.  
  555. gǎn
  556. dào
  557. hǎo
  558. le
  559.  
  560. xià
  561. huì
  562. gèng
  563. jiā
  564. ”我也感到不好意思了。下次我會更加努
  565.  
  566. 力!
  567.  
  568. xiǎng
  569.  
  570. jiǎ
  571. jiàn
  572. shì
  573.  
  574. shì
  575. zhe
  576. zuò
  577. 我想:假如你怕一件事,你不去試著做
  578.  
  579. jiù
  580. yǒng
  581. yuǎn
  582.  
  583. kàn
  584. lái
  585.  
  586. rèn
  587. shì
  588. qíng
  589. zhī
  590. yào
  591. ,你就永遠怕它!看來,任何事情只要去
  592.  
  593. ?
  594. néng
  595. gòu
  596. zuò
  597. hǎo
  598.  
  599. 努力,一定能夠做好!
  600.  
  601.  
  602.  
  603.  
  604.  
  605.  
  606.  
  607.   
    
   無注音版:
    
    
    
    閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
    3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
     更多日記請登陸曾伊新浪博客
    001
    
    
    
    今天,我終于(克服了困難)戰勝了自己
    2008年2月14日
    星期四
    陰
    
    
    
    在我心中,永遠有件不敢做的事,那就是打電話了。我現在8歲多了,是個大孩子了,但我始終沒對別人打過一次電話。正因為這樣,爸爸媽媽總是批評我。“你已經十來歲的大孩子了,怎么連個電話都打不了?”“你以為你還小,蘭蘭姐姐在三歲時都打過電話,人家乖巧,看你,呆板死了!”一提到打電話,媽媽就忘不了諷刺我兩句。難道我真的不會嗎?電話(這)可是最基本的(我學習交流的必經之路!長大后怎么見人!)交流工具,但是這個苦惱一直都消除不了,我希望……有一天,我能走出困難。可是一直都沒機會/裉歟?抑沼諑醭雋說諞徊健
    今天上午,媽媽在做飯,忽然一聲手機鈴響,爸爸一接,是江老師打來的,爸爸和江老師聊了一會,(然后)突然,爸爸把手機給我,我吃了驚,但又不好推延時間,時間太久,怕老師會生氣。我很緊張,生怕講不好,我本來想說:“老師,你新年好!”一時急了,說成了“老師你好!”怎么好像沒有禮貌的樣呢?我聽見江老師說:“附近有學生要到我們這兒來讀書嗎?”我說:“暫時還沒有噢!”老師“呵呵”笑了一陣后,又問“寒假作業完成得怎么樣?”我高興地說道:“早就寫好了呢!”老師夸我真棒!一下子,(紫)緊張的(情緒)心情一下子飛到九霄云外,我和江老師談得十分順利。后來,媽媽說:“怎么不說新年好呢!不懂禮貌!”我也感到不好意思了。下次我會更加努力!
    我想:假如你怕一件事,你不去試著做,你就永遠怕它!看來,任何事情只要去努力,一定能夠做好!
    
    
    
    

    我戰勝了自己

    小學生日記1057字
    作者:李哲鑫
   •  
   •  
   • zhàn
   • shèng
   • le
   •  
   •  
   •  我戰勝了自己 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • qīng
   • míng
   • jiē
   •  
   • men
   • háng
   •  今天是清明節,我們例行去爺爺那
   • ér
   • sǎo
   •  
   •  
   •  
   • 兒掃墓。 
   • 閱讀全文

    我戰勝了自己

    小學生日記478字
    作者:張玲睿
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • shèng
   • le
   •    我戰勝了自己
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • cáng
   • shàng
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   •  
   •  
   • méi
   • yǒu
   • dài
   •  今天下午藏語課上老師說:“沒有帶
   • liàn
   • běn
   • de
   • tóng
   • xué
   • qǐng
   • jiào
   • zhàn
   • lái
   •  
   •  
   • wāi
   • zhe
   • tóu
   • 練習本的同學請自覺站起來。”我歪著頭
   • 閱讀全文

    我戰勝了自己

    小學生日記478字
    作者:張玲睿
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • shèng
   • le
   •    我戰勝了自己
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • cáng
   • shàng
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   •  
   •  
   • méi
   • yǒu
   • dài
   •  今天下午藏語課上老師說:“沒有帶
   • liàn
   • běn
   • de
   • tóng
   • xué
   • qǐng
   • jiào
   • zhàn
   • lái
   •  
   •  
   • wāi
   • zhe
   • tóu
   • 練習本的同學請自覺站起來。”我歪著頭
   • 閱讀全文

    今天,我終于戰勝了自己

    小學生日記762字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 原生態文字;
   • 閱讀全文

    摔倒了自己爬起來

    一年級日記:摔倒了自己爬起來
    日記字數:387
    作者:武家瑤
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • de
   • wén
   • shì
   • zhī
   • kǎo
   • le
   •       
   • fèn
   •  
   • píng
   • shí
   •  今天,我的語文測試只考了83分,平時
   • méi
   • yǒu
   •       
   • fèn
   • de
   • zěn
   • me
   • xiàng
   • jiāo
   • dài
   •  
   • hài
   • 沒有低于90分的我可怎么向父母交代?我害
   • le
   •  
   • hài
   • qīn
   • de
   • xùn
   • chì
   •  
   • hài
   • qīn
   • de
   • 怕極了,害怕父親的訓斥,害怕母親的批
   • 閱讀全文

    摔倒了自己爬起來

    一年級日記:摔倒了自己爬起來
    日記字數:384
    作者:石旭宏
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • de
   • wén
   • shì
   • zhī
   • kǎo
   • le
   •       
   • fèn
   •  
   • píng
   • shí
   •  今天,我的語文測試只考了83分,平時
   • méi
   • yǒu
   •       
   • fèn
   • de
   • zěn
   • me
   • xiàng
   • jiāo
   • dài
   •  
   • hài
   • 沒有低于90分的我可怎么向父母交代?我害
   • le
   •  
   • hài
   • qīn
   • de
   • xùn
   • chì
   •  
   • hài
   • qīn
   • de
   • 怕極了,害怕父親的訓斥,害怕母親的批
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.chcdistribution.com:蓬莱市| www.encore-codastore.com:岑溪市| www.firmware-drivers.com:同心县| www.apofraxeis-athina.com:慈利县| www.chenxuan88.com:平阴县| www.ccwomen.org:宜兰市| www.payapal-biz.com:万宁市| www.bebeksekeri-tr.com:株洲市| www.zshxyl.com:花莲市| www.massage-prague.net:九龙坡区| www.miguelduhamel.com:扎囊县| www.cn733.com:白城市| www.supernakliye.com:澜沧| www.gumur.com:新巴尔虎右旗| www.singaku-antenna.com:敦煌市| www.gongweb.com:双牌县| www.49yf.com:仙游县| www.hongshunpuyi.com:沐川县| www.nwpglobal.com:东兴市| www.bkentertainments.com:河池市| www.4455hn.com:玛纳斯县| www.dedicationcompilation.com:卢湾区| www.ikemax.com:武安市| www.wingsofsong.org:甘肃省| www.gw336.com:会宁县| www.qdxzk.com:信宜市| www.peregrinereads.org:获嘉县| www.hg20345.com:崇礼县| www.friendsshelter.com:吴江市| www.dchsci.com:札达县| www.qdsej.com:彰武县| www.myspaceproxyace.com:通海县| www.798666x.com:太仓市| www.noseutube.com:娄底市| www.motoclubprimeur.org:西藏| www.digsharepoint.com:鄂尔多斯市| www.cbrpw.cn:黄石市| www.cafeconsolas.com:洛川县| www.sallytarr.com:泊头市| www.polperrocornwall.com:外汇| www.dictionarios.com:静安区| www.dibangjiaju.com:滨海县| www.aomei1.com:邯郸市| www.cp3552.com:青川县| www.936729.com:泌阳县| www.ohhiyo.com:青田县| www.pboworks.com:霍邱县| www.penghancurbatuempedu.com:黔南| www.elipalteco.com:常宁市| www.n6989.com:深州市| www.aluminumcane.com:华坪县| www.624761.com:舒兰市| www.bkentertainments.com:桑日县| www.ourmanufacturers.com:上高县| www.pj88852.com:梧州市| www.99069ll.com:伊吾县| www.anastronaut.com:大化| www.jatemweb.com:临洮县| www.bebeksekeri-tr.com:出国| www.lumuse.com:贡嘎县| www.valsogtc.com:大足县| www.kitchentechnique.net:达日县| www.cp7990.com:福海县| www.jettersite.com:九龙城区| www.guitarquest.net:太保市| www.jinlanwanmuye.com:舟曲县| www.apartemenkuningancity.com:航空| www.changinglivesdayspa.com:鄂温| www.magic-ts.com:安丘市| www.relationshipbreakp.com:兴宁市| www.586652.com:滦南县| www.wynlyn.com:六枝特区| www.yungtsai.com:盘山县| www.goldenliongames.com:水富县| www.9e-9e.com:平山县| www.yyqmvip6.com:旬邑县| www.3d-chain.com:鸡西市| www.mercadotecniaglobal.com:贵定县| www.allsmsfree.com:佛坪县| www.myqxw.com:安多县| www.easterlingtribe.com:海原县| www.ym559.com:柞水县| www.channel369.com:南城县| www.zb677.com:高碑店市|