• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   未來的機器人

   小學生日記291字
   作者:劉辰飛
  1.  
  2.  
  3.  
  4.             
  5. nián
  6.       
  7. yuè
  8.       
  9. zuò
  10.  20100123日作業
  11.  
  12.  
  13.  
  14. wèi
  15. lái
  16. yǒu
  17. duō
  18. rén
  19.  
  20. jiā
  21. tíng
  22. rén
  23.  
  24.  未來有許多機器人,家庭機器人、
  25. yǒu
  26. hǎi
  27. rén
  28.  
  29. yǒu
  30. shòu
  31. piào
  32. rén
  33.  
  34. yǒu
  35. gōng
  36. chǎng
  37. 有海底機器人、有售票機器人、有工廠機
  38. rén
  39. zhè
  40. xiē
  41. rén
  42. dōu
  43. shì
  44. bāng
  45. zhù
  46. rén
  47. men
  48. bàn
  49. shì
  50. de
  51.  
  52. xiàng
  53. 器人這些機器人都是幫助人們辦事的,像
  54. zhè
  55. yàng
  56. de
  57. rén
  58. měi
  59. guó
  60. yǒu
  61.          
  62. jià
  63.  
  64. běn
  65. yǒu
  66.          
  67. jià
  68.  
  69. é
  70. luó
  71. 這樣的機器人美國有300架,日本有200架,俄羅
  72. yǒu
  73.          
  74. jià
  75. 斯有500
  76.  
  77.  
  78.  
  79. yǒu
  80. le
  81. zhè
  82. xiē
  83. rén
  84. de
  85. rén
  86. men
  87.  
  88. jiù
  89.  有了這些機器人的人們,就可以無
  90. qiān
  91. guà
  92. de
  93. wài
  94. chū
  95. háng
  96.  
  97. jiā
  98. de
  99. shì
  100. qíng
  101. jiāo
  102. gěi
  103. 牽無掛的外出旅行,家里的事情交給機器
  104. rén
  105. jiù
  106. háng
  107. le
  108.  
  109. guǒ
  110. yǒu
  111. xiǎo
  112. tōu
  113.  
  114. rén
  115. jiù
  116. huì
  117. yòng
  118. fèn
  119. 人就行了。如果有小偷,機器人就會用分
  120. shēn
  121. shù
  122. biàn
  123. chéng
  124. hǎo
  125.  
  126. zhēn
  127. zhèng
  128. de
  129. rén
  130. zài
  131. jiā
  132. gàn
  133. 身術變成好幾個,真正的機器人在家里干
  134. huó
  135.  
  136. de
  137. huàn
  138. yǐng
  139. rén
  140. guǒ
  141. xiǎo
  142. tōu
  143. zhuā
  144. zhù
  145. le
  146. 活,其他的幻影機器人如果把小偷抓住了
  147.  
  148. jiù
  149. huì
  150. xiǎo
  151. tōu
  152. sòng
  153. wǎng
  154. gōng
  155. ān
  156.  
  157. rán
  158. hòu
  159. zhēn
  160. zhèng
  161. de
  162. ,就會把小偷送往公安局,然后和真正的
  163. rén
  164. wéi
  165.  
  166. 機器人合為一體。
  167.  
  168.  
  169.  
  170. yǒu
  171. le
  172. hǎi
  173. rén
  174.  
  175. me
  176. sǎo
  177. hǎi
  178. de
  179.  有了海底機器人,那么打掃海底的
  180. gōng
  181. zuò
  182. jiù
  183. jiāo
  184. gěi
  185. rén
  186.  
  187. rén
  188. men
  189. rén
  190. men
  191. zhī
  192. guǎn
  193. zài
  194. hǎi
  195. biān
  196. 工作就交給機器人,人們人們只管在海邊
  197. kòng
  198. zhì
  199. rén
  200. jiù
  201. háng
  202. le
  203.  
  204. 控制機器人就行了。
  205.  
  206.  
  207.  
  208. hái
  209. yǒu
  210. duō
  211. rén
  212.  
  213. xiě
  214. xiě
  215. wán
  216.  
  217. shuō
  218.  還有許多機器人,寫也寫不完,說
  219. shuō
  220. wán
  221.  
  222. 也說不完。
  223.  
  224.  
  225.  
  226.  
  227.   
    
   無注音版:
    
    
    2010年01月23日作業
    
    未來有許多機器人,家庭機器人、有海底機器人、有售票機器人、有工廠機器人這些機器人都是幫助人們辦事的,像這樣的機器人美國有300架,日本有200架,俄羅斯有500架
    
    有了這些機器人的人們,就可以無牽無掛的外出旅行,家里的事情交給機器人就行了。如果有小偷,機器人就會用分身術變成好幾個,真正的機器人在家里干活,其他的幻影機器人如果把小偷抓住了,就會把小偷送往公安局,然后和真正的機器人合為一體。
    
    有了海底機器人,那么打掃海底的工作就交給機器人,人們人們只管在海邊控制機器人就行了。
    
    還有許多機器人,寫也寫不完,說也說不完。
    
     

    周末,一場突如其來的陣雨

    小學生日記271字
    作者:周璨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • duō
   • yún
   • zhuǎn
   •    2008523日 星期五 多云轉
   • zhèn
   • 陣雨
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    現在的辛苦,將來的成功

    小學生日記650字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • yuè
   • suō
   •  
   • guāng
   • yīn
   • jiàn
   •  
   • shí
   • jiān
   • fēi
   • shì
   •  
   •  日月如梭,光陰似箭,時間飛逝。一
   • zhuǎn
   • yǎn
   •  
   • shùn
   • jiān
   •  
   • jiù
   • shí
   • suì
   • shàng
   • xiǎo
   • xué
   • liù
   • nián
   • 轉眼,一瞬間,我就十一歲上小學六年級
   • 閱讀全文

    現在的辛苦,將來的成功

    小學生日記650字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • yuè
   • suō
   •  
   • guāng
   • yīn
   • jiàn
   •  
   • shí
   • jiān
   • fēi
   • shì
   •  
   •  日月如梭,光陰似箭,時間飛逝。一
   • zhuǎn
   • yǎn
   •  
   • shùn
   • jiān
   •  
   • jiù
   • shí
   • suì
   • shàng
   • xiǎo
   • xué
   • liù
   • nián
   • 轉眼,一瞬間,我就十一歲上小學六年級
   • 閱讀全文

    騎自行車帶來的悲哀

    小學生日記374字
    作者:尹思源
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   • zuó
   • tiān
   •  
   • ǎn
   • jiě
   • zhe
   • háng
   • chē
   • dào
   • guǎn
   • wán
   • 昨天,我和俺姐騎著自行車到體育館玩
   •  
   • jié
   • guǒ
   • zài
   • huí
   • lái
   • de
   • shàng
   • men
   • shuāi
   • dǎo
   • le
   •  
   • yóu
   • shì
   • ,結果在回來的路上我們摔倒了。由于是
   • 閱讀全文

    寫作文帶來的煩惱

    小學生日記194字
    作者:尹思源
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shǔ
   • jiǎ
   • dào
   • le
   • ràng
   • xiě
   • zuò
   • wén
   • fán
   •   暑假到了媽媽讓我寫作文可煩死
   • le
   • 我了
   •  
   • kàn
   • le
   • me
   • duō
   • de
   • shū
   • shēn
   • biān
   • shēng
   • le
   • shǎo
   • de
   • 我看了那么多的書身邊也發生了不少的
   • 閱讀全文

    未來的工具鞋

    小學生日記365字
    作者:王裕淮
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  2010222日 星期一 晴
   •  
   •  
   • wèi
   • lái
   • de
   • gōng
   • xié
   •  未來的工具鞋
   • 閱讀全文

    未來的機器人

    小學生日記291字
    作者:劉辰飛
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   • zuò
   •  20100123日作業
   •  
   •  
   •  
   • wèi
   • lái
   • yǒu
   • duō
   • rén
   •  
   • jiā
   • tíng
   • rén
   •  
   •  未來有許多機器人,家庭機器人、
   • yǒu
   • hǎi
   • rén
   •  
   • yǒu
   • shòu
   • piào
   • rén
   •  
   • yǒu
   • gōng
   • chǎng
   • 有海底機器人、有售票機器人、有工廠機
   • 閱讀全文

    未來的房子建在海面上

    小學生日記311字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •    200785日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wèi
   • lái
   • de
   • fáng
   • ?
   • zài
   • hǎi
   • miàn
   • shàng
   • 未來的房子建在海面上
   • 閱讀全文

    未來的房子

    小學生日記411字
    作者:吳興宇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • chī
   • wán
   • le
   • wǎn
   • fàn
   • hòu
   •  
   • kàn
   • le
   •   晚上,我吃完了晚飯后,看了
   • kàn
   • diàn
   • shì
   • jiù
   • shàng
   • chuáng
   • shuì
   • jiào
   • le
   •  
   • 看電視就上床睡覺了。
   •  
   •  
   •  
   • zhī
   • jiào
   • de
   • shuì
   • zhe
   • le
   • hòu
   •  
   • jiù
   • xiàng
   • dào
   •  我不知不覺的睡著了以后,就像到
   • 閱讀全文

    未來的我

    小學生日記322字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wèi
   • lái
   • de
   •   未來的我
   •  
   • 
   •  
   • zuó
   • tiān
   • zuò
   • le
   • mèng
   •  
   • mèng
   • dào
   • le
   • wèi
   • xiǎo
   • jiě
   • 昨天我做了一個夢,我夢到了一位小姐
   • 閱讀全文

    新來的音樂老師

    小學生日記217字
    作者:陳偉霖
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • bān
   • xīn
   • lái
   • le
   • yīn
   • lǎo
   •   今天,我們班新來了一個音樂老
   • shī
   •  
   • men
   • yuán
   • lái
   • de
   • lǎo
   • shī
   • hái
   • nián
   • qīng
   •  
   • fēi
   • 師。她比我們原來的李老師還年青,也非
   • cháng
   • měi
   •  
   • shēn
   • hái
   • zhàn
   • zhí
   •  
   • fēi
   • cháng
   • huān
   • zhè
   • 常美麗,身體還站得筆直。我非常喜歡這
   • 閱讀全文

    新來的同學

    小學生日記173字
    作者:宋鶴
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • men
   • bān
   • xīn
   • lái
   • le
   • wèi
   • tóng
   • xué
   •   今天,我們班新來了一位同學
   •  
   • de
   • míng
   • jiào
   • wáng
   • hǎi
   • tāo
   •  
   • yǒu
   • shuāng
   • yòu
   • yòu
   • liàng
   • ,他的名字叫王海濤。他有一雙又大又亮
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   • méi
   • máo
   • xiàng
   • wān
   • wān
   • de
   • yuè
   •  
   • gāng
   • lái
   • 的眼睛,眉毛像一個彎彎的月牙。他剛來
   • 閱讀全文

    未來的世界

    小學生日記298字
    作者:施時堅
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wèi
   • lái
   • de
   • shì
   • jiè
   •  
   •  
   •   12  未來的世界 
   •  
   •  
   • jìn
   • yún
   • xiàn
   •  
   • shí
   • yàn
   • xiǎo
   • xué
   •  
   • bān
   •  
   • shī
   • shí
   • jiān
   •  
   •  縉云縣 實驗小學 一班 施時堅 
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    好玩的機器寶寶

    五年級日記:好玩的機器寶寶
    日記字數:193
    作者:♂陽★揚…
   •  
   •  
   • hǎo
   • wán
   • de
   • bǎo
   • bǎo
   •  好玩的機器寶寶
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • xìng
   • chōng
   • chōng
   • dēng
   •       
   •  
   • dēng
   • shàng
   • chǒng
   •  今天中午,我興沖沖地登陸QQ,登上寵
   •  
   • dào
   • chǒng
   • shè
   • wán
   • le
   •  
   • 物,到寵物社區去玩了。
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.61e7.com:万全县| www.137170.com:汤原县| www.seatbunol.com:山阴县| www.ib118.com:秭归县| www.dlmc-0411.com:唐海县| www.leadpcba.com:财经| www.flowernames.net:博罗县| www.arab-link.com:巩留县| www.usbflex.com:新晃| www.s7765.com:婺源县| www.bentleybeacher.com:将乐县| www.cdtnjx.com:珲春市| www.felixcaneinc.com:泾阳县| www.cv62.com:库尔勒市| www.livewellfeelgood.com:明溪县| www.homeworkoutsforseniors.com:龙江县| www.jardinestrosset.com:鹤峰县| www.15590742199.com:伊吾县| www.gbdbn.cn:平顺县| www.szmm120.com:鄂州市| www.feastbookstore.com:监利县| www.mu788.com:汝阳县| www.drproductivity.com:府谷县| www.smufet.com:西充县| www.ecanvs.com:马龙县| www.playing-roulette.net:甘洛县| www.jysese.com:余庆县| www.stoppenmetrokentips.com:杂多县| www.airportlimoes.com:南木林县| www.wwwhg7825.com:灌南县| www.evbpower.com:陆丰市| www.fooool.com:镇坪县| www.maadqr-app.com:大庆市| www.hg22773.com:饶平县| www.miguelduhamel.com:句容市| www.tinytoonkidswear.com:綦江县| www.mwakazi.com:红原县| www.open82.com:民丰县| www.8a88004.com:玉龙| www.zone416.com:开远市| www.royaltyaffairs.com:日喀则市| www.bikersforbeth.com:晴隆县| www.amusementsrereko.com:榆林市| www.xuanfengling.com:大新县| www.cp9771.com:平武县| www.hbstzt.com:镇江市| www.tasdy7700.com:抚顺市| www.jingyi111.com:濮阳市| www.zfhsw.cn:伊宁县| www.unirci.com:石嘴山市| www.szpuno.com:思茅市| www.lenserver.com:新泰市| www.xdhunganh.com:诸城市| www.ypqkw.cn:富宁县| www.czzhanhai.com:肃宁县| www.jingpindj.com:青神县| www.stguolvji.com:四子王旗| www.913820.com:鄯善县| www.ffdan.com:承德县| www.uncanventional.com:大英县| www.antonkropotkinsky.com:珲春市| www.mosmedia.net:集贤县| www.streebon.com:景东| www.gamezhuan8.com:蓬溪县| www.187296.com:罗田县| www.n7992.com:富源县| www.popitaragones.com:荥经县| www.fzjiulong.com:明水县| www.cbrpw.cn:类乌齐县| www.assamnaukri.com:广东省| www.kathyleegifford.com:井冈山市| www.yeahw.com:巴楚县| www.mjdxxss.com:隆回县| www.bdyjxm.com:鹤峰县| www.fomrf.org:梓潼县| www.zttrain.com:平利县| www.amde-in-china.com:余江县| www.ipcstz-africa.org:慈利县| www.4sdzz.com:天全县| www.aashbooksplus.com:曲阳县| www.ovomasturbador.com:独山县| www.patrickcoxdna.com:山阳县| www.jsljl.com:应城市| www.cg955.com:丰县|