• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   我心目中的小房間

   小學生日記338字
   作者:水¥晶¥…
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. nián
  7. le
  8.  
  9. yǒu
  10. de
  11. xiǎo
  12.   我讀四年級了,也有自己的小
  13. fáng
  14. jiān
  15. le
  16.  
  17. de
  18. xiǎo
  19. fáng
  20. jiān
  21. tài
  22. dān
  23. diào
  24.  
  25. xiǎng
  26. xiàng
  27. zhōng
  28. 房間了。可我的小房間太單調,我想象中
  29. de
  30. fáng
  31. jiān
  32. zhè
  33. piāo
  34. liàng
  35. duō
  36.  
  37. 的房間可比這漂亮得多。
  38.  
  39.  
  40.  
  41. xīn
  42. zhōng
  43. de
  44. xiǎo
  45. fáng
  46. jiān
  47. de
  48. qiáng
  49. shì
  50. tiān
  51. lán
  52.  我心目中的小房間的墻壁是天藍色
  53. de
  54.  
  55. qiáng
  56. shàng
  57. hái
  58. yǒu
  59.  
  60. hǎi
  61. zǎo
  62. de
  63. àn
  64.  
  65. kàn
  66. shàng
  67. 的,墻上還有魚、海藻的立體圖案,看上
  68. hǎo
  69. xiàng
  70. zài
  71. hǎi
  72. shì
  73. jiè
  74.  
  75. 去好像在海底世界。
  76.  
  77.  
  78.  
  79. bǎn
  80. shàng
  81. gài
  82. zhe
  83. céng
  84. yáng
  85. máo
  86. tǎn
  87.  
  88.  地板上覆蓋著一層羊毛毯,我可以
  89. zài
  90. yáng
  91. máo
  92. tǎn
  93. shàng
  94. jìn
  95. qíng
  96. de
  97. gǔn
  98.  
  99. qiáng
  100. shàng
  101. guà
  102. zhe
  103. tái
  104. kōng
  105. 在羊毛毯上盡情的打滾。墻上掛著一臺空
  106. diào
  107.  
  108. wéi
  109. sòng
  110. lái
  111. qīng
  112. liáng
  113. wēn
  114. nuǎn
  115.  
  116. 調,為我送來清涼和溫暖。
  117.  
  118.  
  119.  
  120. qiáng
  121. jiǎo
  122. fàng
  123. zhe
  124. de
  125. fěn
  126. hóng
  127. de
  128. shū
  129. zhuō
  130.  
  131. shū
  132. zhuō
  133.  墻角放著我的粉紅色的書桌,書桌
  134. shàng
  135. zhe
  136. tái
  137. diàn
  138. nǎo
  139.  
  140. zài
  141. diàn
  142. nǎo
  143. shàng
  144. chá
  145. yuè
  146. 上立著一臺電腦,我可以在電腦上查閱資
  147. liào
  148.  
  149. wán
  150. yóu
  151.  
  152. kàn
  153. zuò
  154. wén
  155.  
  156. shū
  157. zhuō
  158. shàng
  159. hái
  160. fàng
  161. zhe
  162. de
  163. 料、玩游戲、看作文。書桌上還放著我的
  164. xué
  165. yòng
  166. pǐn
  167.  
  168. 學習用品。
  169.  
  170.  
  171.  
  172. kào
  173. zhe
  174. shū
  175. zhuō
  176.  
  177. fàng
  178. zhe
  179. ài
  180. de
  181. xiǎo
  182. chuáng
  183.  
  184. xiǎo
  185.  靠著書桌,放著我可愛的小床,小
  186. chuáng
  187. de
  188. zhōu
  189. diào
  190. zhe
  191. měi
  192. de
  193. zhū
  194. lián
  195.  
  196. chuáng
  197. shàng
  198. fàng
  199. zhe
  200. duō
  201. 床的四周吊著美麗的珠簾。床上放著許多
  202.  
  203. 布娃娃。
  204.  
  205.  
  206.  
  207. fáng
  208. jiān
  209. hái
  210. yǒu
  211. zhāng
  212. shuǐ
  213. lán
  214. de
  215. tòu
  216. míng
  217. zhuō
  218.  
  219.  房間還有一張水藍色的透明桌子,
  220. zhuō
  221. de
  222. sān
  223. miàn
  224. wéi
  225. zhe
  226. bái
  227. de
  228. shā
  229.  
  230. duì
  231. miàn
  232. yǒu
  233. tái
  234. 桌子的三面圍著白色的沙發,對面有一臺
  235.       
  236. cùn
  237. de
  238. diàn
  239. shì
  240.  
  241. 57寸的大電視。
  242.  
  243.  
  244.  
  245. qiáng
  246. shàng
  247. hái
  248. yǒu
  249. luó
  250. lán
  251. chuāng
  252. lián
  253. de
  254. chuāng
  255.  
  256. shàng
  257.  墻上還有紫羅蘭色窗簾的窗戶,上
  258. miàn
  259. zhǒng
  260. mǎn
  261. le
  262. xiān
  263. ?g
  264.  
  265. 面種滿了鮮花。
  266.  
  267.  
  268.  
  269. kàn
  270.  
  271. xīn
  272. zhōng
  273. de
  274. fáng
  275. jiān
  276. piāo
  277. piāo
  278. liàng
  279.  
  280.  你看,我心目中的房間漂不漂亮?
  281.  
  282.  
  283.  
  284.  
  285.   
    
   無注音版:
    
    
    
    我讀四年級了,也有自己的小房間了。可我的小房間太單調,我想象中的房間可比這漂亮得多。
    
    我心目中的小房間的墻壁是天藍色的,墻上還有魚、海藻的立體圖案,看上去好像在海底世界。
    
    地板上覆蓋著一層羊毛毯,我可以在羊毛毯上盡情的打滾。墻上掛著一臺空調,為我送來清涼和溫暖。
    
    墻角放著我的粉紅色的書桌,書桌上立著一臺電腦,我可以在電腦上查閱資料、玩游戲、看作文。書桌上還放著我的學習用品。
    
    靠著書桌,放著我可愛的小床,小床的四周吊著美麗的珠簾。床上放著許多布娃娃。
    
    房間還有一張水藍色的透明桌子,桌子的三面圍著白色的沙發,對面有一臺57寸的大電視。
    
    墻上還有紫羅蘭色窗簾的窗戶,上面種滿了鮮花。
    
    你看,我心目中的房間漂不漂亮?
    
     

    我心中的那顆“星”

    小學生日記446字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  2009927日 星期日
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    我心目中的小房間

    小學生日記338字
    作者:水¥晶¥…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • nián
   • le
   •  
   • yǒu
   • de
   • xiǎo
   •   我讀四年級了,也有自己的小
   • fáng
   • jiān
   • le
   •  
   • de
   • xiǎo
   • fáng
   • jiān
   • tài
   • dān
   • diào
   •  
   • xiǎng
   • xiàng
   • zhōng
   • 房間了。可我的小房間太單調,我想象中
   • de
   • fáng
   • jiān
   • zhè
   • piāo
   • liàng
   • duō
   •  
   • 的房間可比這漂亮得多。
   • 閱讀全文

    我的房間

    小學生日記224字
    作者:程雨薇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • fáng
   • jiān
   • zhī
   • yǒu
   •       
   • píng
   • fāng
   • zuǒ
   • yòu
   •   我的房間不大只有10平方米左右一
   • jìn
   • jiù
   • shì
   • zhāng
   • kuān
   • ?
   • de
   • chuáng
   • shàng
   • miàn
   • zhe
   • tiáo
   • lán
   • 進去就是一張寬敞的大床上面鋪著一條藍
   • de
   • chuáng
   • dān
   • chuáng
   • dān
   • shàng
   • huà
   • zhe
   • shǐ
   • xiǎo
   • niǎo
   • zài
   • wǎng
   • shàng
   • 色的床單床單上畫著史努比和小鳥再往上
   • 閱讀全文

    我的房間

    小學生日記241字
    作者:王慧琳
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • fáng
   • jiān
   •    
   •  
   • nuò
   • nào
   •     我的房間不大/?諾淖
   • zhí
   • lìng
   • qiě
   • huán
   • píng
   • bān
   •  
   • juǎn
   • shàn
   • xíng
   • náng
   •  
   • tuō
   • 笫直呤且桓鲆鹿瘢?錈嬗形業囊路?脫笸
   • liào
   •  
   • sǒng
   • yuán
   • tǎi
   • tuì
   • qiào
   • nán
   •  
   • shù
   •  
   • shà
   • shàn
   • 尥蕖R鹿竦吶員呔褪俏業男〈擦恕I廈嬗
   • 閱讀全文

    我的房間

    小學生日記127字
    作者:周焱
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • fáng
   • jiān
   •  
   • liáo
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   •   我有自己的房間,無聊的時候,
   • shū
   • bǎo
   • bǎo
   • men
   • huì
   • jiǎng
   • chū
   • dòng
   • rén
   • de
   • shì
   •  
   • dāng
   • lèi
   • de
   • shí
   • 書寶寶們會講出動人的故事;當我累的時
   • hòu
   •  
   • chuáng
   • jiě
   • jiě
   • huì
   • ràng
   • xiū
   •  
   • dāng
   • shuì
   • guò
   • tóu
   • de
   • shí
   • 候,床姐姐會讓我休息;當我睡過頭的時
   • 閱讀全文

    我心愛的爆丸

    小學生日記308字
    作者:吳博睿
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • yīn
   • wéi
   • xiě
   • zuò
   • hěn
   • rèn
   • zhēn
   •   今天下午,因為我寫作業很認真
   •  
   • jiǎng
   • gěi
   • méi
   • bào
   • wán
   •  
   • de
   • míng
   • ,爸爸媽媽獎勵給我一枚爆丸,它的名字
   • jiào
   • zuò
   •  
   • 叫做拉普勒斯。
   • 閱讀全文

    日記:我的房間

    小學生日記371字
    作者:張雨彤
   •  
   •  
   •  
   •  
   •                
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • fáng
   • jiān
   •   CHINA  我的房間
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   • fáng
   • jiān
   •  
   • dài
   • zhe
   • hái
   • de
   •  我有一個自己的房間,帶著女孩子的
   • líng
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhè
   • ér
   • yǒu
   • huān
   • de
   • fěn
   • jiā
   •  
   • zài
   • 靈氣,因為這兒有我喜歡的粉色家具,再
   • 閱讀全文

    我心愛的小笨熊

    小學生日記133字
    作者:魏子怡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīn
   • ài
   • de
   • xiǎo
   • bèn
   • xióng
   •   我心愛的小笨熊
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • xiǎo
   • 20081114日 星期五 小雨
   •  
   •  
   • yǒu
   • xiǎo
   • wán
   •  
   • jiào
   • xiǎo
   • bèn
   • xióng
   •  
   • zhǎng
   •  我有一個小玩具,它叫小笨熊,它長
   • 閱讀全文

    我心愛的點讀機

    二年級日記:我心愛的點讀機
    日記字數:256
    作者:王藝丹
   •  
   •  
   • diǎn
   • shì
   • shēng
   • de
   • shí
   • hòu
   • gěi
   •  點讀機是我生日的時候爸爸媽媽給我
   • mǎi
   • de
   • shēng
   •  
   •  
   • 買的生日禮物。 
   •  
   •  
   • diǎn
   • shì
   • lán
   • de
   •  
   • páng
   • biān
   • shì
   • bái
   • de
   •  
   • zuǒ
   •  點讀機是藍色的,旁邊是白色的,左
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.nicolasbessol.com:鄂温| www.juanchinchoncha.com:德安县| www.sjdhgs.com:乳源| www.zxtyw.cn:称多县| www.toygrc.com:永靖县| www.sunandsnowkennels.com:嵊州市| www.lacettiid.com:兴城市| www.katherineboliek.com:隆德县| www.stonedz.com:金堂县| www.rphstc.com:翁源县| www.sijiecn.com:巴中市| www.gutajiao.com:昆山市| www.www2246v.com:双桥区| www.g5669.com:民县| www.n9878.com:遂宁市| www.zppcloud.com:兰州市| www.ttjm6898lsc.com:蒙城县| www.723421.com:南华县| www.katherineboliek.com:邯郸市| www.devpsy2015.com:东乌珠穆沁旗| www.178host.com:郑州市| www.raid88.com:婺源县| www.zsfulinmen.com:咸丰县| www.frenchjacuzzi.com:谷城县| www.201853.com:姜堰市| www.goldenliongames.com:登封市| www.lucastenor.com:岱山县| www.xingkai688.com:同心县| www.wagescout.com:乐安县| www.telepoisson.com:洛川县| www.guxingrun.com:永昌县| www.arkinserdigitaldesigns.com:临潭县| www.houyanjun.com:克山县| www.mmbhd.com:台东县| www.gz-goodhappy.com:宁德市| www.fomrf.org:荣昌县| www.689020.com:施秉县| www.n438.com:页游| www.dlhypc.com:SHOW| www.mugua668.com:张家口市| www.wedding-invites.net:浙江省| www.basicherbals.com:旌德县| www.saybelfld.com:湘阴县| www.99069ff.com:吉水县| www.3721waibao.com:平和县| www.cxpfx.cn:依兰县| www.bjkxxsh.com:南涧| www.bdygjt.com:兴国县| www.sxpak.com:林甸县| www.dickalerts.com:昭觉县| www.thailand-china.com:南昌市| www.awakenhaven.com:会理县| www.qlookups.com:芷江| www.12580lv.com:张北县| www.thewinconcept.com:赣州市| www.biaomeiqiyue.com:达州市| www.zckhw.cn:蕉岭县| www.gm445.com:吉首市| www.jslhmm.com:柘荣县| www.luckys-ew.com:青田县| www.acssecuritygroup.com:河北省| www.sxsz.org:奎屯市| www.parkerpeter.com:清原| www.louisgh.com:理塘县| www.yttianyufood.com:珠海市| www.5i3b.com:建始县| www.newclassicsingers.org:日照市| www.suzsx.com:山丹县| www.njkaigao.com:信阳市| www.hg79678.com:新巴尔虎左旗| www.wpudining.com:乐陵市| www.isi-stone.com:澎湖县| www.qhzxz.com:连平县| www.3iiiii.com:双辽市| www.champaignilmls.com:特克斯县| www.fjmejd.com:乐平市| www.ranwenshu.com:宕昌县| www.royaltyaffairs.com:广丰县| www.5i7du.com:洛宁县| www.originalcachemire.com:曲麻莱县| www.jinda109.com:邢台县| www.uniahes.com:阿城市| www.santiagopalacios.com:青岛市| www.newcanaantutor.com:玉环县|