• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   讓老師失望的張澤濱

   小學生日記683字
   作者:曾伊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12. yuè
  13. shì
  14.  
  15.  
  16.    
  17.  
  18.      閱讀提示: 1
  19. hēi
  20. fèn
  21. wéi
  22. céng
  23. de
  24. yuán
  25. shēng
  26. tài
  27. wén
  28.  
  29. 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
  30.  
  31.    
  32.  
  33. ?
  34. ?
  35. hào
  36. miàn
  37. wén
  38.  
  39. shì
  40. bèi
  41. shān
  42. diào
  43. de
  44. céng
  45. yuán
  46. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  47. gǎo
  48. wén
  49.  
  50. 稿文字;
  51.  
  52.    
  53.  
  54. hóng
  55. wén
  56. wéi
  57. xiū
  58. gǎi
  59. zēng
  60. jiā
  61. de
  62. wén
  63. huò
  64. biāo
  65. diǎn
  66.  
  67. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87. ràng
  88. lǎo
  89. shī
  90. shī
  91. wàng
  92. de
  93. zhāng
  94. bīn
  95. 讓老師失望的張澤濱
  96.  
  97.             
  98. nián
  99.       
  100. yuè
  101.    
  102.  
  103.  
  104. xīng
  105. liù
  106.  
  107.  
  108. yīn
  109. 2008111日 星期六 陰
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114. zuó
  115. tiān
  116.  
  117. xiě
  118. le
  119. zhāng
  120. bīn
  121. jià
  122. de
  123. shì
  124.  
  125. jīn
  126. tiān
  127. 昨天,我寫了張澤濱打架的事,今天我
  128. zài
  129. shuō
  130. shuō
  131. zuó
  132. tiān
  133. de
  134. jiàn
  135. guān
  136. xué
  137. de
  138. shì
  139. qíng
  140.  
  141. 再說說昨天他的一件關于學習的事情。
  142.  
  143. tiān
  144. xià
  145.  
  146. zhāng
  147. bīn
  148. bèi
  149. wén
  150. lǎo
  151. shī
  152. jiào
  153. jìn
  154. 那天下午,我和張澤濱被語文老師叫進
  155. le
  156. bàn
  157. gōng
  158. shì
  159.  
  160. wén
  161. lǎo
  162. shī
  163. duì
  164. shuō
  165.  
  166.  
  167. hòu
  168. bié
  169. 了辦公室。語文老師對我說:“你以后別
  170. zài
  171. shōu
  172. zhāng
  173. bīn
  174. de
  175. zuò
  176. le
  177.  
  178.  
  179. hái
  180. chū
  181. de
  182.  
  183. 再收張澤濱的作業了!”她還拿出他的《
  184. jiāo
  185. xué
  186.  
  187. gěi
  188. kàn
  189.  
  190. duì
  191. shuō
  192.  
  193.  
  194. qiáo
  195.  
  196. zěn
  197. 教與學》給我看,對我說:“你瞧,他怎
  198. me
  199. zuò
  200. zuò
  201. de
  202.  
  203.  
  204. kàn
  205. le
  206.  
  207. dùn
  208. shí
  209. chī
  210. jīng
  211.  
  212. 么做作業的!”我看了,頓時大吃一驚:
  213. de
  214. zuò
  215. cuò
  216. shí
  217. fèn
  218. hài
  219.  
  220. dào
  221. chù
  222. dōu
  223. shì
  224. hóng
  225. de
  226. 他的作業錯得十分厲害,到處都是紅色的
  227. chā
  228. chā
  229.  
  230. měi
  231. de
  232. zhì
  233. shǎo
  234. cuò
  235. le
  236. sān
  237. fèn
  238. zhī
  239. 大叉叉,每一課的題目至少錯了三分之一
  240.  
  241. jīng
  242. cháng
  243.  
  244.    
  245.  
  246.  
  247. ,經常得“C”。
  248.  
  249. gèng
  250. lìng
  251. jīng
  252. de
  253. shì
  254.  
  255. zhāng
  256. bīn
  257. jìng
  258. rán
  259. zài
  260. wén
  261. lǎo
  262. 更令我驚奇的是:張澤濱竟然在語文老
  263. shī
  264. gǎi
  265. wán
  266. hòu
  267.  
  268. zuò
  269. zhǔ
  270. zhāng
  271. yòng
  272. hóng
  273. lǎo
  274. shī
  275. de
  276. píng
  277. 師改完后,自作主張地用紅筆把老師的評
  278. fèn
  279. huà
  280. diào
  281.  
  282. zài
  283. páng
  284. biān
  285. xiě
  286. shàng
  287. de
  288.  
  289.    
  290.  
  291.  
  292. 分畫掉,在旁邊寫上一個大大的“+”。我
  293. xīn
  294. xiǎng
  295.  
  296. zěn
  297. me
  298. néng
  299. zhè
  300. yàng
  301.  
  302. yǒu
  303. shí
  304. hòu
  305. ā
  306.  
  307. hái
  308. 心想:他怎么能這樣!有時候啊,他還自
  309. gěi
  310. de
  311. zuò
  312. píng
  313. fèn
  314. ne
  315.  
  316. jīng
  317. zhēng
  318. le
  319. 己給自己的作業評分呢!我驚訝地睜大了
  320. yǎn
  321. jīng
  322.  
  323. zhè
  324. shí
  325.  
  326. wén
  327. lǎo
  328. shī
  329. biān
  330. yòng
  331. shǒu
  332. diǎn
  333. zhe
  334. zhāng
  335. 眼睛。這時,語文老師一邊用手點著張澤
  336. bīn
  337. de
  338. zuò
  339.  
  340. biān
  341. duì
  342. zhāng
  343. bīn
  344. shuō
  345.  
  346.  
  347. kàn
  348. kàn
  349.  
  350. 濱的作業,一邊對張澤濱說:“看看,你
  351. de
  352. zuò
  353. chà
  354. chéng
  355. shí
  356. me
  357. yàng
  358.  
  359.  
  360. hái
  361. dèng
  362. zhe
  363. yǎn
  364.  
  365. xiǎn
  366. 的作業差成什么樣子!”還瞪著大眼,顯
  367. shí
  368. fèn
  369. shēng
  370.  
  371. kàn
  372. le
  373. kàn
  374. zhāng
  375. bīn
  376.  
  377. duǒ
  378. zài
  379. le
  380. 得十分生氣。我看了看張澤濱,他躲在了
  381. bèi
  382. hòu
  383.  
  384. jǐn
  385. quán
  386. tóu
  387.  
  388. zhe
  389. tóu
  390.  
  391. gài
  392. shì
  393. bèi
  394. 我背后,緊握拳頭,低著頭。他大概是被
  395. lǎo
  396. shī
  397. de
  398. huà
  399. le
  400.  
  401. shuí
  402. jiào
  403. ?
  404. zhè
  405. yàng
  406.  
  407. wéi
  408. shí
  409. 老師的話惹怒了,可誰叫他(這樣)為什
  410. me
  411. zhòng
  412. shì
  413. xué
  414. ne
  415.  
  416. 么不重視學習呢?
  417.  
  418. zhāng
  419. bīn
  420. ā
  421.  
  422. shì
  423. yǒu
  424. chéng
  425. jiào
  426.  
  427.  
  428. zhī
  429. cuò
  430. jiù
  431. 張澤濱啊!不是有個成語叫:“知錯就
  432. gǎi
  433.  
  434. ma
  435.  
  436. xiǎng
  437. zǎo
  438. yīng
  439. gāi
  440. zhī
  441. dào
  442. cuò
  443. le
  444.  
  445. 改”嗎?我想你早應該知道自己錯了,那
  446. wéi
  447. shí
  448. me
  449. hái
  450. gǎi
  451. zhèng
  452. ne
  453.  
  454. lǎo
  455. shī
  456. jīng
  457. xián
  458. le
  459. 為什么你還不改正呢?老師已經嫌棄你了
  460.  
  461. zěn
  462. me
  463. hái
  464. hòu
  465. huǐ
  466. ne
  467.  
  468. duì
  469. zhè
  470. yàng
  471. zhī
  472. zhī
  473. dào
  474. ,你怎么還不后悔呢?對于你這樣只知道
  475. wán
  476. de
  477. tóng
  478. xué
  479. lái
  480. shuō
  481.  
  482. ?
  483. xué
  484. bìng
  485. zhòng
  486. yào
  487.  
  488. xiàn
  489. 玩的同學來說,(學習也許并不重要)現
  490. zài
  491. méi
  492. yǒu
  493. gǎn
  494. jiào
  495.  
  496. shí
  497.  
  498. zhòng
  499. yào
  500. hěn
  501. ne
  502.  
  503. 在也許沒有感覺。其實,它重要得很呢!
  504. hòu
  505. zhǎo
  506. gōng
  507. zuò
  508.  
  509. zuàn
  510. qián
  511.  
  512. dōu
  513. yào
  514. zhī
  515. shí
  516.  
  517. quàn
  518. 以后你找工作、賺錢,都需要知識。我勸
  519. hái
  520. shì
  521. kuài
  522. kuài
  523. xǐng
  524. guò
  525. lái
  526.  
  527. hǎo
  528. hǎo
  529. xué
  530.  
  531. dāng
  532. guāi
  533. 你還是快快醒悟過來,好好學習,當個乖
  534. guāi
  535. de
  536. hǎo
  537. xué
  538. shēng
  539.  
  540. ?
  541. wén
  542. lǎo
  543. shī
  544. shuō
  545. ?
  546. hái
  547. huì
  548. huān
  549. 乖的好學生,(語文老師說不定還會喜歡
  550. ne
  551.  
  552. yào
  553. ràng
  554. lǎo
  555. shī
  556. shī
  557. wàng
  558. ā
  559.  
  560. 呢)不要讓老師失望啊!
  561.  
  562.  
  563.  
  564.  
  565.   
    
   無注音版:
    
    
    
    
    
    
    閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
    3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    讓老師失望的張澤濱
    2008年11月1日
    星期六
    陰
    
     昨天,我寫了張澤濱打架的事,今天我再說說昨天他的一件關于學習的事情。
    那天下午,我和張澤濱被語文老師叫進了辦公室。語文老師對我說:“你以后別再收張澤濱的作業了!”她還拿出他的《教與學》給我看,對我說:“你瞧,他怎么做作業的!”我看了,頓時大吃一驚:他的作業錯得十分厲害,到處都是紅色的大叉叉,每一課的題目至少錯了三分之一,經常得“C”。
    更令我驚奇的是:張澤濱竟然在語文老師改完后,自作主張地用紅筆把老師的評分畫掉,在旁邊寫上一個大大的“+”。我心想:他怎么能這樣!有時候啊,他還自己給自己的作業評分呢!我驚訝地睜大了眼睛。這時,語文老師一邊用手點著張澤濱的作業,一邊對張澤濱說:“看看,你的作業差成什么樣子!”還瞪著大眼,顯得十分生氣。我看了看張澤濱,他躲在了我背后,緊握拳頭,低著頭。他大概是被老師的話惹怒了,可誰叫他(這樣)為什么不重視學習呢?
    張澤濱啊!不是有個成語叫:“知錯就改”嗎?我想你早應該知道自己錯了,那為什么你還不改正呢?老師已經嫌棄你了,你怎么還不后悔呢?對于你這樣只知道玩的同學來說,(學習也許并不重要)現在也許沒有感覺。其實,它重要得很呢!以后你找工作、賺錢,都需要知識。我勸你還是快快醒悟過來,好好學習,當個乖乖的好學生,(語文老師說不定還會喜歡呢)不要讓老師失望啊!
    
     

    讓老師失望的張澤濱

    小學生日記683字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    可恨可惡的張澤濱

    小學生日記1145字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    羅志鵬張澤濱挨罰了

    小學生日記678字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •   :   閱讀提示: 1、黑
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    開心與失望

    小學生日記207字
    作者:孫可
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xīn
   • shī
   • wàng
   •  
   •  
   •   開心與失望 
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xiǎo
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   •  411日 小雨 星期日 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xiǎng
   • táo
   • ?g
   • dǎo
   • kàn
   • táo
   • ?g
   •  
   • hòu
   • lái
   • yīn
   • wéi
   •  今天我想去桃花島看桃花,后來因為
   • 閱讀全文

    失望的分數

    一年級日記:失望的分數
    日記字數:176
    作者:李清華
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zài
   • xué
   • xiào
   • wán
   • shuǎ
   •  
   • huì
   • ér
   •  今天,我在學校里玩耍。不一會兒
   •  
   • lǎo
   • shī
   • lái
   • le
   •  
   • kǎo
   • shì
   • de
   • chéng
   • bào
   • chū
   • lái
   • le
   • ,老師來了。把期末考試的成績報出來了
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.fmars2007.org:丰镇市| www.lunglinks.com:台东市| www.ilmulangka.com:玉树县| www.santiagopalacios.com:莆田市| www.im360b2h.com:诸暨市| www.berthonkravtsova.com:德阳市| www.autocity-curacao.com:嘉善县| www.cp2290.com:高碑店市| www.iclcsw.com:西林县| www.cjbzg.cn:延吉市| www.conet-working.com:乌拉特中旗| www.zazenint.com:连城县| www.findnewyorkclubs.com:济阳县| www.choicecityrebels.com:龙南县| www.hnbdfw.com:镇坪县| www.myspaceproxyace.com:商水县| www.zngnw.cn:日喀则市| www.livewellfeelgood.com:武穴市| www.chujiaquan0512.com:太保市| www.judaicaboutique.com:会昌县| www.217661.com:南川市| www.bagusprint.com:黔西| www.jyxjbj.com:米泉市| www.fifth-wheels.com:新巴尔虎右旗| www.marcandreboivin.com:双流县| www.georgiadebtrelief.net:建水县| www.publicjusticeforum.org:新和县| www.allfanpage.com:南丹县| www.4455ep.com:灌南县| www.apexhealthproducts.com:台东市| www.xdemachinery.com:陈巴尔虎旗| www.zcxjw.cn:靖西县| www.commandotech.com:威信县| www.arkinserdigitaldesigns.com:洱源县| www.g8767.com:高碑店市| www.yyqmvip6.com:青冈县| www.myliferec.com:汶川县| www.dachodesign.com:英超| www.amusementsrereko.com:奉化市| www.hzqbsjz.com:朝阳区| www.suqinwood.com:彭泽县| www.arcadaproductions.com:略阳县| www.wordsihate.org:永康市| www.689020.com:湖北省| www.351873.com:安乡县| www.wwwmamma.com:宜丰县| www.hzqbsjz.com:石家庄市| www.szhsmh.com:中阳县| www.dwbkp.cn:滦平县| www.no-flash.com:芷江| www.majohairbraiding.com:绿春县| www.liwreo.com:永新县| www.cash618.com:巍山| www.in2demo.com:通山县| www.solace-music.com:红桥区| www.div3rec-culture.com:岑溪市| www.carrentalhurghada.com:大丰市| www.ay-maplastik.com:射洪县| www.h20proof.com:清水县| www.bling2day.com:闽侯县| www.hanselapp.com:关岭| www.fapuc.com:静海县| www.1shoupifa.com:广汉市| www.o8o7.com:手游| www.tjshunma.com:长海县| www.ah-zszs.com:嵊州市| www.cosmosofsweden.com:永丰县| www.cqwjwz.com:鄂伦春自治旗| www.tanyoo-net.com:江山市| www.mzlfjsh.com:松潘县| www.5677k.com:莱阳市| www.lapremieredame.com:濮阳市| www.3dbasketballcamp.com:青州市| www.electmikehein.com:汪清县| www.hg15345.com:麟游县| www.surridgesmusiccentre.com:凌云县| www.doedoehuis.com:额尔古纳市| www.bjzhaoming.com:隆昌县| www.martingayford.com:青冈县| www.amirtarabarasia.com:西城区| www.tekirotools.com:舞钢市| www.alida-hisku.net:湖南省| www.zhanxun56.com:广水市| www.sortpix.com:鹿邑县|