• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   腳的拇指和手的拇指為什么差不多長?

   小學生日記650字
   作者:曾伊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12. yuè
  13. shì
  14.  
  15.  
  16.    
  17.  
  18.      閱讀提示: 1
  19. hēi
  20. fèn
  21. wéi
  22. céng
  23. de
  24. yuán
  25. shēng
  26. tài
  27. wén
  28.  
  29. 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
  30.  
  31.    
  32.  
  33. ?
  34. ?
  35. hào
  36. miàn
  37. wén
  38.  
  39. shì
  40. bèi
  41. shān
  42. diào
  43. de
  44. céng
  45. yuán
  46. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  47. gǎo
  48. wén
  49.  
  50. 稿文字;
  51.  
  52.    
  53.  
  54. hóng
  55. wén
  56. wéi
  57. xiū
  58. gǎi
  59. zēng
  60. jiā
  61. de
  62. wén
  63. huò
  64. biāo
  65. diǎn
  66.  
  67. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82. jiǎo
  83. de
  84. zhǐ
  85. shǒu
  86. de
  87. zhǐ
  88. wéi
  89. shí
  90. me
  91. chà
  92. duō
  93. ?
  94.  腳的拇指和手的拇指為什么差不多(
  95. yàng
  96.  
  97. zhǎng
  98.  
  99. 一樣)長 
  100.  
  101.             
  102. nián
  103.       
  104. yuè
  105.       
  106.  
  107.  
  108. xīng
  109.  
  110.  
  111. qíng
  112. 20081019日 星期日 晴
  113.  
  114. qián
  115.  
  116. jīng
  117. cháng
  118. hǎo
  119. yòu
  120. duō
  121. kàn
  122. shū
  123.  
  124. qián
  125. tiān
  126.  
  127. 以前,我經常去好又多看書。前幾天,
  128. kàn
  129.  
  130. shí
  131. wàn
  132. wéi
  133. shí
  134. me
  135.  
  136. de
  137. shí
  138. hòu
  139.  
  140. rán
  141. xiǎng
  142. 我看《十萬個為什么》的時候,忽然想起
  143. tiān
  144. zǎo
  145. le
  146.  
  147. gāi
  148. huí
  149. jiā
  150. le
  151.  
  152. gāng
  153. hǎo
  154. kàn
  155. dào
  156. le
  157. 天色不早了,該回家了。我剛好看到了第
  158.       
  159.  
  160. zhī
  161. kàn
  162. le
  163. yǎn
  164. jiù
  165. cōng
  166. cōng
  167. wǎng
  168. jiā
  169. pǎo
  170.  
  171. 20頁,只看了一眼題目就急匆匆往家跑。那
  172. de
  173. shì
  174.  
  175. jiǎo
  176. zhǐ
  177. wéi
  178. shí
  179. me
  180. shǒu
  181. zhǐ
  182. duǎn
  183.  
  184.  
  185. 一頁的題目是“腳指為什么比手指短?”
  186. zài
  187. jiā
  188. xiǎng
  189. le
  190. hěn
  191. jiǔ
  192.  
  193. zhí
  194. xiǎng
  195. chū
  196. zhèng
  197. què
  198. de
  199. 我在家里想了很久,可一直想不出正確的
  200. àn
  201.  
  202. 答案。
  203.  
  204. rén
  205. rèn
  206. wéi
  207.  
  208. néng
  209. rén
  210. lèi
  211. de
  212. xiān
  213. jiǎo
  214. zhǐ
  215. běn
  216. lái
  217. 我個人認為,可能人類的祖先腳指本來
  218. jiù
  219. shǒu
  220. zhǐ
  221. duǎn
  222. ?
  223.  
  224.  
  225.  
  226. suǒ
  227. xiàn
  228. zài
  229. de
  230. rén
  231. jiǎo
  232. zhǐ
  233. duǎn
  234. 就比手指短(。),所以現在的人腳指短
  235. jiù
  236. guài
  237. le
  238.  
  239. chuán
  240. ma
  241.  
  242. dàn
  243. gǎn
  244. kěn
  245. ?
  246. 就不奇怪了,遺傳嘛!但我也不敢肯定我
  247. de
  248. àn
  249. shì
  250. zhèng
  251. què
  252. de
  253.  
  254. shì
  255.  
  256. jīn
  257. tiān
  258. jiù
  259. wèn
  260. 的答案是正確的。于是,今天我就問爸爸
  261.  
  262. zhī
  263. dào
  264.  
  265. shì
  266. men
  267. jiù
  268. zhǎo
  269. diàn
  270. nǎo
  271.  
  272. 。爸爸也不知道,于是我們就去找電腦。
  273. diàn
  274. nǎo
  275. shàng
  276. shuō
  277.  
  278.  
  279. yīn
  280. wéi
  281. zǒu
  282. kào
  283. jiǎo
  284. zhǎng
  285.  
  286. jiǎo
  287. zhǐ
  288. méi
  289. yòng
  290. 電腦上說:“因為走路靠腳掌,腳指沒用
  291.  
  292. jiù
  293. tuì
  294. huà
  295. le
  296.  
  297. biàn
  298. duǎn
  299. le
  300.  
  301. shǒu
  302. zhǐ
  303. hěn
  304. yǒu
  305. yòng
  306.  
  307. zuò
  308. shí
  309. ,就退化了,變短了;手指很有用,做什
  310. me
  311. shì
  312. dōu
  313. kào
  314.  
  315. suǒ
  316. shǒu
  317. zhǐ
  318. jiù
  319. jìn
  320. huà
  321. le
  322.  
  323. biàn
  324. zhǎng
  325. le
  326. 么事都靠它,所以手指就進化了,變長了
  327.  
  328.  
  329. dāng
  330. shí
  331. duì
  332. zhè
  333. àn
  334. shēn
  335. xìn
  336.  
  337. guò
  338. le
  339. 。”我當時對這個答案深信不疑。可過了
  340. huì
  341. ér
  342.  
  343. jiào
  344. yǒu
  345. diǎn
  346. ér
  347. guài
  348.  
  349. zhè
  350. àn
  351. shì
  352. 一會兒,我覺得有點兒奇怪,這個答案是
  353. wán
  354. quán
  355. zhèng
  356. què
  357. de
  358.  
  359. 不完全正確的。
  360.  
  361. shǒu
  362. de
  363. zhǐ
  364. jiǎo
  365. de
  366. zhǐ
  367. le
  368. 我把手的大拇指和腳的大拇指比了一比
  369.  
  370. chà
  371. duō
  372. yàng
  373. zhǎng
  374.  
  375. ?
  376. de
  377. shǒu
  378. zhǐ
  379. jiù
  380. gèng
  381. yòng
  382. ,差不多一樣長,(其他的手指就更不用
  383. shuō
  384. le
  385.  
  386. wàn
  387. fèn
  388. jīng
  389.  
  390.  
  391. jiǎo
  392. de
  393. zhǐ
  394. yīn
  395. wéi
  396. méi
  397. yòng
  398. 說了。我萬分驚訝!)腳的拇指因為沒用
  399.  
  400. tuì
  401. huà
  402. chéng
  403. zhè
  404. me
  405. duǎn
  406. le
  407.  
  408. ér
  409. shǒu
  410. de
  411. zhǐ
  412. shí
  413. fèn
  414. yǒu
  415. yòng
  416. ,退化成這么短了;而手的拇指十分有用
  417.  
  418. wéi
  419. shí
  420. me
  421. jiǎo
  422. de
  423. zhǐ
  424. yàng
  425. zhǎng
  426. ne
  427.  
  428. jiǎo
  429. de
  430. zhǐ
  431. ,為什么和腳的拇指一樣長呢?腳的拇指
  432. zài
  433. tuì
  434. huà
  435.  
  436. shǒu
  437. de
  438. zhǐ
  439. zài
  440. tuì
  441. huà
  442. ma
  443.  
  444. me
  445. yǒu
  446. 在退化,手的拇指也在退化嗎?它那么有
  447. yòng
  448.  
  449. xiě
  450. ya
  451.  
  452. chī
  453. fàn
  454. kuài
  455. ya
  456.  
  457.  
  458. ?
  459. quán
  460. kào
  461. 用,寫字呀、吃飯拿筷子呀……(全靠它
  462.  
  463.  
  464. zuò
  465. yòng
  466. le
  467.  
  468. yào
  469. shì
  470. méi
  471. yǒu
  472.  
  473. rén
  474. shēng
  475. huó
  476. kěn
  477. 。)作用可大了,要是沒有它,人生活肯
  478. ?
  479. fēi
  480. cháng
  481. biàn
  482.  
  483. shǒu
  484. de
  485. zhǐ
  486. ?
  487. jué
  488.  
  489. yīng
  490. gāi
  491. shì
  492. huì
  493. 定非常不便!手的拇指(絕)應該是不會
  494. tuì
  495. huà
  496. de
  497.  
  498. zhè
  499. lìng
  500. bǎi
  501. jiě
  502.  
  503. 退化的!這令我百思不得其解。
  504.  
  505. shǒu
  506. zhǐ
  507. jiǎo
  508. zhǐ
  509. zài
  510. jìn
  511. huà
  512.  
  513. zài
  514. tuì
  515. huà
  516.  
  517. 手指和腳指一個在進化,一個在退化,
  518. wéi
  519. shí
  520. me
  521. men
  522. de
  523. zhǐ
  524. què
  525. chà
  526. duō
  527. yàng
  528. zhǎng
  529. ne
  530.  
  531. 為什么他們的拇指卻差不多一樣長呢?
  532.  
  533.  
  534.  
  535.  
    
   無注音版:
    
    
    
    
    
    
    閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
    3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    
    
    
    
    
    
     腳的拇指和手的拇指為什么差不多(一樣)長
     2008年10月19日
    星期日
    晴
    以前,我經常去好又多看書。前幾天,我看《十萬個為什么》的時候,忽然想起天色不早了,該回家了。我剛好看到了第20頁,只看了一眼題目就急匆匆往家跑。那一頁的題目是“腳指為什么比手指短?”我在家里想了很久,可一直想不出正確的答案。
    我個人認為,可能人類的祖先腳指本來就比手指短(。),所以現在的人腳指短就不奇怪了,遺傳嘛!但我也不敢肯定我的答案是正確的。于是,今天我就問爸爸。爸爸也不知道,于是我們就去找電腦。電腦上說:“因為走路靠腳掌,腳指沒用,就退化了,變短了;手指很有用,做什么事都靠它,所以手指就進化了,變長了。”我當時對這個答案深信不疑。可過了一會兒,我覺得有點兒奇怪,這個答案是不完全正確的。
    我把手的大拇指和腳的大拇指比了一比,差不多一樣長,(其他的手指就更不用說了。我萬分驚訝!)腳的拇指因為沒用,退化成這么短了;而手的拇指十分有用,為什么和腳的拇指一樣長呢?腳的拇指在退化,手的拇指也在退化嗎?它那么有用,寫字呀、吃飯拿筷子呀……(全靠它。)作用可大了,要是沒有它,人生活肯定非常不便!手的拇指(絕)應該是不會退化的!這令我百思不得其解。
    手指和腳指一個在進化,一個在退化,為什么他們的拇指卻差不多一樣長呢?
    
    

    關于我為什么想到城里讀書?

    小學生日記737字
    作者:何勤
   •  
   •  
   • guān
   • wéi
   • shí
   • me
   • xiǎng
   • dào
   • chéng
   • shū
   •  
   • shì
   • yīn
   •  關于我為什么想到城里讀書?那是因
   • wéi
   • xiǎng
   • chéng
   • shì
   • miàn
   • de
   • jiāo
   • zǒng
   • xiāng
   • cūn
   • de
   • yào
   • quán
   • 為我想城市里面的教育總比鄉村里的要全
   • miàn
   • xiē
   •  
   • xiàng
   • xìn
   • zài
   • zhè
   • zhǒng
   • quán
   • miàn
   • jiāo
   • de
   • huán
   • 面一些,我相信自己在這種全面教育的環
   • 閱讀全文

    為什么會這樣?

    小學生日記564字
    作者:曲終人散
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • bàng
   • wǎn
   •  
   • jìng
   • jìng
   •   站長 。  傍晚,我靜靜地
   • tǎng
   • zài
   • chuáng
   • shàng
   •  
   • děng
   • dài
   • zhe
   • cóng
   • zhè
   • yuàn
   • lái
   • de
   • xiāo
   •  
   • 躺在床上,等待著從浙一醫院來的消息。
   •  
   •  
   • líng
   • líng
   • líng
   •  
   • diàn
   • huà
   • xiǎng
   • le
   •  
   • chàn
   • chàn
   • de
   •  嘀鈴鈴鈴,電話響了。我顫顫的拿起
   • 閱讀全文

    為什么會這樣?

    小學生日記564字
    作者:曲終人散
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • bàng
   • wǎn
   •  
   • jìng
   • jìng
   •   站長 。  傍晚,我靜靜地
   • tǎng
   • zài
   • chuáng
   • shàng
   •  
   • děng
   • dài
   • zhe
   • cóng
   • zhè
   • yuàn
   • lái
   • de
   • xiāo
   •  
   • 躺在床上,等待著從浙一醫院來的消息。
   •  
   •  
   • líng
   • líng
   • líng
   •  
   • diàn
   • huà
   • xiǎng
   • le
   •  
   • chàn
   • chàn
   • de
   •  嘀鈴鈴鈴,電話響了。我顫顫的拿起
   • 閱讀全文

    為什么我的周一到周五都一樣?

    小學生日記177字
    作者:露芝亞
   •  
   •  
   • de
   • měi
   • zhōu
   • dào
   • zhōu
   • dōu
   • yàng
   • zhè
   • shì
   • zěn
   • me
   •  我的每個周一到周五都一樣這是怎么
   • huí
   • shì
   • ne
   • tīng
   • dào
   • lái
   • 回是呢聽我細細道來
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • dōu
   • yào
   •       
   • chuáng
   • dàn
   • shì
   • yǒu
   • shí
   • hòu
   • shì
   •  每天早上都要00起床但是有時候不是
   • 閱讀全文

    為什么

    小學生日記200字
    作者:asdfqwe
   •  
   •  
   • jīn
   • nián
   •       
   • suì
   •  
   • jīng
   • shì
   • shǎo
   • nián
   • le
   •  
   • gāi
   • zhú
   •  我今年10歲,已經是個少年了。也該逐
   • zǒu
   • xiàng
   • chéng
   • shú
   •  
   • zǒu
   • xiàng
   • le
   •  
   • 步走向成熟,走向自立了。
   •  
   •  
   •  
   • shì
   •  
   • què
   • guǎn
   • zhè
   • me
   • duō
   •  
   • zài
   • yǎn
   •  可是,媽媽卻不管這么多,在她眼
   • 閱讀全文

    腳的拇指和手的拇指為什么差不多長?

    小學生日記650字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    老師,為什么不讓我回答?

    小學生日記717字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •     閱讀提示: 1、黑色
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    為什么先看見閃電后聽見雷聲?

    小學生日記216字
    作者:王園貝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • bàng
   • wǎn
   • shí
   • fèn
   • tiān
   • kōng
   • hēi
   • de
   •  
   • zhuǎn
   • yǎn
   •   傍晚時分天空黑壓壓的,轉眼
   • jiù
   • shǎn
   • diàn
   • léi
   • míng
   •  
   • huì
   • ér
   • xià
   • le
   • qīng
   • pén
   •  
   • 就閃電雷鳴,不一會兒下起了傾盆大雨。
   •  
   •  
   •  
   • zhī
   • jiàn
   • diàn
   • dēng
   • shǎn
   • le
   • liǎng
   • xià
   •  
   • rán
   • tíng
   • diàn
   • le
   •  
   •  只見電燈閃了兩下,突然停電了。
   • 閱讀全文

    快樂為什么這么少?

    小學生日記202字
    作者:貝雨
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • āi
   •  
   • men
   • zhī
   • dào
   • ma
   • de
   • kuài
   • hǎo
   • xiàng
   •   哎!你們知道嗎我的快樂好像
   • lǎo
   • shì
   • guī
   • ?
   • zhe
   • shí
   • jiān
   •  
   • zhī
   • yào
   • zài
   • wài
   • miàn
   • wán
   • 媽媽老是規定著時間!只要我在外面玩得
   • jìn
   •  
   • huò
   • zhě
   • shì
   • zài
   • shàng
   • wǎng
   •  
   • dōu
   • huì
   • wán
   • de
   • tòng
   • kuài
   •  
   • 起勁,或者是在上網,都會玩的不痛快。
   • 閱讀全文

    為這次成功暗暗豎起大拇指

    一年級日記:為這次成功暗暗豎起大拇指
    日記字數:214
    作者:小小蝴蝶
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xiáng
   • de
   • jiāo
   • xué
   • yóu
   • yǒng
   •  
   •  
   •  今天,慈祥的伯伯教我學游泳。 
   •  
   •  
   • shǒu
   • xiān
   •  
   • nài
   • xīn
   • jiāo
   • xué
   • biē
   •  
   • xiān
   • qián
   •  首先,伯伯耐心地教我學憋氣。先前
   •  
   • yǒu
   • xiē
   • hài
   •  
   • dào
   • miǎo
   • zhōng
   • jiù
   • tóu
   • tàn
   • le
   • chū
   • ,我有些害怕,不到一秒鐘就把頭探了出
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.biosourcepharm.com:临猗县| www.quizgrok.com:遵化市| www.jxzfhj.com:武邑县| www.teeshirtyeswekahn.com:宝山区| www.nwpglobal.com:安平县| www.izzedu.com:富宁县| www.schmitzfinefood.com:株洲县| www.rush-it.com:铅山县| www.jobsheying.com:平和县| www.isabel-duque.com:双城市| www.tjjdwsbesrq.com:广南县| www.slrhfoundation.org:廊坊市| www.huangdaobb.com:海盐县| www.theminimina.com:琼海市| www.tao2u.com:拜泉县| www.boomtownbabylon.com:普宁市| www.4008557888.com:承德县| www.sermicomair.com:新建县| www.weipengsc.com:涟源市| www.didacticosedima.com:丽江市| www.truckfines.com:合山市| www.myqccoupons.com:达州市| www.3dcursors.com:莱西市| www.yjhlqlyj.com:闸北区| www.110df.com:阳曲县| www.keytitleva.net:赤水市| www.99069ll.com:罗田县| www.lvs-play.com:赤峰市| www.carandpetspa.com:东方市| www.503sy.com:乳源| www.hbresourcess.com:铅山县| www.leominstersba.com:金乡县| www.bestbridalevent.com:彭阳县| www.200v200.com:原阳县| www.shgsfwls.com:碌曲县| www.2eos.com:汽车| www.white-label-host.com:珲春市| www.rubinsteintaybi.org:兴宁市| www.juegosdraculaura.com:玉门市| www.hg84678.com:宁河县| www.homeworkoutsforseniors.com:定日县| www.befms.com:珠海市| www.choicecityrebels.com:个旧市| www.paperswall.net:新乡市| www.beautifulhealthyliving.com:博客| www.wentiangouwu.com:佳木斯市| www.ajcdjs.com:苍南县| www.cp1107.com:清水河县| www.cp5773.com:杭锦后旗| www.dengfuwu.com:呼玛县| www.cp5517.com:苏尼特右旗| www.szqishi.com:田东县| www.wwwhg5416.com:兴城市| www.8899touxiang.com:长武县| www.msliver.com:阜南县| www.oudeshu.com:雅安市| www.zumbafarnorthcoast.com:阿巴嘎旗| www.sonstudios.org:德清县| www.biganimaimovies.com:宝兴县| www.omidfile.com:罗平县| www.hsbeads.com:南华县| www.janainaewilliam.com:门头沟区| www.gm445.com:板桥市| www.fjfgg.com:肃宁县| www.unlockbootloader.net:河北省| www.mynwabulgaria.com:磴口县| www.xhboat.com:望都县| www.hg68345.com:铜山县| www.cecilevangrieken.com:秭归县| www.provenzabanquetes.com:龙川县| www.022tjhj.com:诸暨市| www.hg345999.com:巴林左旗| www.mchor.org:越西县| www.valsogtc.com:侯马市| www.andcamera.com:江油市| www.vsexpesenok.net:山阴县| www.davidmshapiro.com:扶沟县| www.rncjw.cn:兴海县| www.motorhomevalue.com:清丰县| www.hautdeals.com:开封县| www.hippotots.com:龙州县| www.quicksharehq.com:林芝县| www.03181717.com:米脂县| www.paulovarelahairspace.com:宁陕县|