• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   街邊麻辣不要吃

   小學生日記965字
   作者:曾伊
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. zhù
  6. le
  7. ma
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17. yuè
  18.   記住了嗎?    閱
  19. shì
  20.  
  21.  
  22.    
  23.  
  24. hēi
  25. fèn
  26. wéi
  27. céng
  28. de
  29. yuán
  30. shēng
  31. 讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生
  32. tài
  33. wén
  34.  
  35. 態文字;
  36.  
  37.    
  38.  
  39. ?
  40. ?
  41. hào
  42. miàn
  43. wén
  44.  
  45. shì
  46. bèi
  47. shān
  48. diào
  49. de
  50. céng
  51. yuán
  52. 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
  53. gǎo
  54. wén
  55.  
  56. 稿文字;
  57.  
  58.    
  59.  
  60. hóng
  61. wén
  62. wéi
  63. xiū
  64. gǎi
  65. zēng
  66. jiā
  67. de
  68. wén
  69. huò
  70. biāo
  71. diǎn
  72.  
  73. 3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87. jiē
  88. biān
  89. yào
  90. chī
  91. 街邊麻辣不要吃
  92.  
  93.             
  94. nián
  95.       
  96. yuè
  97.       
  98.  
  99.  
  100. xīng
  101.  
  102.  
  103. qíng
  104. 20081010日 星期五 晴
  105.  
  106. qián
  107.  
  108. bié
  109. huān
  110. chī
  111. sǒng
  112.  
  113. dàn
  114. shì
  115. 以前,我特別喜歡吃麻竦,但是父母不
  116. tóng
  117.  
  118. zuó
  119. tiān
  120. qián
  121. tōu
  122. tōu
  123. mǎi
  124. le
  125. jiē
  126. biān
  127. de
  128. 同意。昨天我拿錢偷偷地買了一次街邊的
  129.  
  130. jié
  131. guǒ
  132. cán
  133. liú
  134. zài
  135. qún
  136. shàng
  137. de
  138. wèi
  139. hěn
  140. kuài
  141. bèi
  142. 麻辣,結果殘留在裙子上的麻辣味很快被
  143. xiàn
  144. le
  145.  
  146. zhī
  147. xià
  148. le
  149.  
  150. zuó
  151. wǎn
  152. 媽媽發現了,爸爸一怒之下打了我。昨晚
  153.  
  154. duǒ
  155. zài
  156. bèi
  157. le
  158. hǎo
  159. zhèn
  160.    
  161. kèn
  162. biān
  163. gǎo
  164. zhí
  165. zhí
  166. ,我躲在被窩里哭了好一陣/裉煸縞習職侄
  167. yūn
  168. dān
  169. hái
  170. ǎn
  171. yuè
  172. gāo
  173.    
  174. chī
  175. yào
  176.  
  177. shēn
  178. běn
  179. lái
  180. jiù
  181. 暈宜擔骸俺月槔/吃毒藥。你身體本來就不
  182. hǎo
  183.  
  184. zài
  185. chī
  186. jiù
  187. huì
  188. shēng
  189. bìng
  190. le
  191.  
  192.  
  193. xìn
  194.  
  195. wéi
  196. 好,再吃麻辣就會生病了!”我不信,為
  197. le
  198. ràng
  199. xīn
  200. kǒu
  201.  
  202. jiù
  203. zài
  204. wǎng
  205. shàng
  206. chá
  207. xiàng
  208. guān
  209. de
  210. 了讓我心服口服,爸爸就在網上查相關的
  211. liào
  212.  
  213. kàn
  214. zhī
  215. dào
  216.  
  217. yuán
  218. lái
  219. chī
  220. yǒu
  221. shǎo
  222. hài
  223. 資料,不看不知道,原來吃麻辣有不少害
  224. chù
  225. ne
  226.  
  227.  
  228. 處呢! 
  229.  
  230. xué
  231. xiào
  232. páng
  233. biān
  234. jiù
  235. yǒu
  236. hěn
  237. duō
  238. rén
  239. mài
  240. zhè
  241. yàng
  242. de
  243.  
  244. 學校旁邊就有很多人賣這樣的麻辣,五
  245. yán
  246. liù
  247.  
  248. shí
  249. fèn
  250. hǎo
  251. kàn
  252.  
  253. chī
  254. kǒu
  255.  
  256. bié
  257. yǒu
  258. duō
  259. shuǎng
  260. 顏六色,十分好看,吃一口,別提有多爽
  261. kǒu
  262. le
  263.  
  264. dàn
  265. diàn
  266. nǎo
  267. shàng
  268. shuō
  269.  
  270.  
  271. xiǎo
  272. xué
  273. shēng
  274. fèn
  275. biàn
  276. néng
  277. chà
  278. 口了!但電腦上說:“小學生分辨能力差
  279.  
  280. men
  281. zhī
  282. dào
  283. yǒu
  284. hài
  285.  
  286. suǒ
  287. zhī
  288. yào
  289. hǎo
  290. chī
  291. jiù
  292. ,他們不知道麻辣有害,所以只要好吃就
  293. chī
  294.  
  295. shāng
  296. fàn
  297. men
  298. zǎo
  299. jiù
  300. zhī
  301. dào
  302. le
  303. zhè
  304. diǎn
  305.  
  306. suǒ
  307. 去吃。商販們早就知道了這一點,所以他
  308. men
  309. zhuān
  310. zài
  311. xué
  312. xiào
  313. jìn
  314. bǎi
  315. tān
  316.  
  317. biàn
  318. ràng
  319. tóng
  320. xué
  321. men
  322. lái
  323. mǎi
  324. 們專在學校附近擺攤,以便讓同學們來買
  325.  
  326. suī
  327. rán
  328. hǎo
  329. chī
  330.  
  331. dàn
  332. hún
  333. shēn
  334. shì
  335. hài
  336.  
  337. xiē
  338. 。雖然麻辣好吃,但渾身是害。那些麻辣
  339. de
  340. bāo
  341. zhuāng
  342. bān
  343. hěn
  344. cāo
  345.  
  346. yǒu
  347. xiē
  348. méi
  349. fēng
  350. hǎo
  351.  
  352. chén
  353. 的包裝一般很粗糙,有些沒封好,塵土一
  354. fēi
  355. jiù
  356. néng
  357. luò
  358. jìn
  359.  
  360. jìn
  361. le
  362. chén
  363. de
  364. shí
  365. pǐn
  366. hái
  367. néng
  368. chī
  369. me
  370. 飛就能落進去,進了塵土的食品還能吃么
  371.  
  372. ér
  373. qiě
  374. ya
  375.  
  376. shí
  377. pǐn
  378. hái
  379. tiān
  380. jiā
  381. le
  382. shǎo
  383.  
  384. shí
  385. me
  386. !而且呀,食品還添加了不少色素,什么
  387. hóng
  388.  
  389. qiǎn
  390.  
  391. jiāo
  392. huáng
  393.  
  394.  
  395. zhǒng
  396. yán
  397. yīng
  398. 橘紅色、淺綠色、焦黃色……各種顏色應
  399. yǒu
  400. jìn
  401. yǒu
  402.  
  403. quán
  404. shì
  405. diào
  406. chéng
  407. de
  408.  
  409. lìng
  410. wài
  411.  
  412. de
  413. 有盡有,全是色素調成的。另外,麻辣的
  414. wèi
  415. dào
  416. gèng
  417. shì
  418. duō
  419. zhǒng
  420. duō
  421. yàng
  422.  
  423. ya
  424.  
  425. xiāng
  426. ya
  427.  
  428. tián
  429. ya
  430.  
  431. 味道更是多種多樣。麻呀、香呀、甜呀、
  432. ya
  433.  
  434.  
  435. me
  436. hǎo
  437. de
  438. wèi
  439. ér
  440.  
  441. jìng
  442. rán
  443. shì
  444. tián
  445.  
  446. 辣呀……那么好的味兒,竟然是甜蜜素、
  447. huà
  448. gōng
  449. yuán
  450. liào
  451. děng
  452. yǒu
  453. hài
  454. zhì
  455. zuò
  456. chéng
  457. de
  458.  
  459. kuàng
  460. qiě
  461. ā
  462.  
  463. wéi
  464. 化工原料等有害物質做成的!況且啊,為
  465. le
  466. ràng
  467. zhè
  468. xiē
  469. dōng
  470. néng
  471. gòu
  472. bǎo
  473. cún
  474. zhǎng
  475. shí
  476. jiān
  477.  
  478. hái
  479. 了讓這些東西能夠保存長時間,麻辣里還
  480. tiān
  481. jiā
  482. yǒu
  483. fáng
  484.  
  485. jiè
  486. shào
  487.  
  488. zhè
  489. yàng
  490. de
  491. shí
  492. pǐn
  493. chī
  494. le
  495. 添加有防腐劑,據介紹,這樣的食品吃了
  496. néng
  497. yǐn
  498. kǒu
  499. qiāng
  500. kuì
  501. yáng
  502.  
  503. zhì
  504. hǎo
  505. děng
  506. zhèng
  507. zhuàng
  508.  
  509. yán
  510. zhòng
  511. 能引起口腔潰瘍、智力不好等癥狀,嚴重
  512. diǎn
  513. ér
  514. de
  515. hái
  516. yǐn
  517. ái
  518. zhèng
  519. ne
  520.  
  521. 點兒的還可以引發癌癥呢!
  522.  
  523. kàn
  524. jiàn
  525. le
  526. zhè
  527. xiē
  528. xìn
  529.  
  530. fēi
  531. cháng
  532. chī
  533. jīng
  534.  
  535. jué
  536. ?
  537. 我看見了這些信息,非常吃驚,我決定
  538. zhè
  539. xìn
  540. gào
  541. tóng
  542. xué
  543.  
  544. bié
  545. ràng
  546. men
  547. zài
  548. shòu
  549. hài
  550.    
  551. kèn
  552. 把這個信息告訴同學,別讓他們再受害/
  553. xián
  554. shū
  555.  
  556. chún
  557.  
  558. mén
  559. yān
  560. fēng
  561.    
  562. kǒu
  563. mǎi
  564. le
  565. sān
  566. bāo
  567. 焐銜紓?銥醇?門笥煙鋒R一口氣買了三包
  568. chòu
  569. gàn
  570.  
  571. zhèng
  572. jīn
  573. jīn
  574. yǒu
  575. wèi
  576. de
  577. chī
  578. zhe
  579. ne
  580.  
  581. zǒu
  582. 臭干子麻辣,正津津有味的吃著呢!我走
  583. dào
  584. shēn
  585. biān
  586.  
  587. zhǐ
  588. zhe
  589. zhēng
  590. yǎn
  591. jīng
  592. wèn
  593.  
  594.  
  595. wa
  596. 到她身邊,指著麻辣睜大眼睛問她:“哇
  597.  
  598. yào
  599. chī
  600. me
  601. duō
  602. ā
  603.  
  604.    
  605. jun4
  606. fēng
  607.    
  608. fǎn
  609. wèn
  610. !你要吃那么多啊!你不怕*穡俊碧鋒R反問
  611.  
  612.  
  613. zěn
  614. me
  615. huì
  616. bìng
  617. le
  618.  
  619. chī
  620. hǎo
  621. yuè
  622. le
  623.  
  624. :“怎么會病了?我吃麻辣好幾個月了,
  625. méi
  626. jiàn
  627. guò
  628. yǒu
  629. shí
  630. me
  631. wèn
  632.  
  633.  
  634. shuō
  635.  
  636.  
  637. zài
  638. 沒見過我有什么大問題。”我說:“我在
  639. diàn
  640. nǎo
  641. shàng
  642. chá
  643. le
  644. xià
  645.  
  646. diàn
  647. nǎo
  648. shàng
  649. shuō
  650. yǒu
  651. yǒu
  652.  
  653. 電腦上查了一下,電腦上說有麻辣有毒!
  654. zài
  655. guò
  656. liǎng
  657. sān
  658. nián
  659.  
  660. de
  661. shēn
  662. jiù
  663. zhēn
  664. huì
  665. chū
  666. máo
  667. bìng
  668. le
  669.  
  670. 再過兩三年,你的身體就真會出毛病了!
  671.  
  672. tán
  673. jìng
  674.    
  675. bǎi
  676. bǎi
  677. shǒu
  678.  
  679. shuō
  680.  
  681.  
  682. bié
  683. xìn
  684. zhè
  685. xiē
  686. huà
  687.  
  688. chī
  689. ”譚婧R擺擺手,說:“別信這些話!我吃
  690. le
  691. hǎo
  692. duō
  693. hǎo
  694. duō
  695. de
  696.  
  697. zěn
  698. me
  699. lián
  700. xiǎo
  701. máo
  702. bìng
  703. dōu
  704. 了好多好多的麻辣,怎么連一個小毛病都
  705. méi
  706. chū
  707.  
  708. zhè
  709. xiē
  710. huà
  711. jué
  712. duì
  713. shì
  714. jiǎ
  715. de
  716.  
  717.  
  718. shuō
  719. wán
  720.  
  721. biàn
  722. 沒出?這些話絕對是假的!”說完,她便
  723. chī
  724.  
  725. wèn
  726.  
  727.  
  728. guǎn
  729.  
  730.  
  731. 繼續吃麻辣。我問:“你爸媽不管你?”
  732.  
  733. dāng
  734. rán
  735. guǎn
  736. ya
  737.  
  738. tīng
  739. men
  740. jiù
  741. méi
  742. bàn
  743. ?
  744.  
  745.  
  746. “當然管呀,我不聽他們就沒辦法!”她
  747. shuō
  748.  
  749. jiàn
  750. xǐng
  751.  
  752. biàn
  753. zài
  754. quàn
  755. le
  756. 得意地說。我見她不醒悟,便不再勸她了
  757.  
  758.  
  759. wéi
  760. le
  761. de
  762. jiàn
  763. kāng
  764.  
  765. zhēn
  766. wàng
  767. suǒ
  768. yǒu
  769. de
  770. xué
  771. shēng
  772. 為了自己的健康,我真希望所有的學生
  773. dōu
  774. zài
  775. yào
  776. mǎi
  777. zhè
  778. zhǒng
  779.  
  780. zāng
  781. shí
  782. pǐn
  783.  
  784. chī
  785.  
  786. 都再也不要買這種“臟食品”吃!
  787.  
  788.  
  789.  
  790.  
  791.   
    
   無注音版:
    
    
     記住了嗎?
    
    
    
    閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
    2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原稿文字;
    3、紅色文字為修改增加的文字或標點。
    
    
    
    
    
    
    街邊麻辣不要吃
    2008年10月10日
    星期五
    晴
    以前,我特別喜歡吃麻竦,但是父母不同意。昨天我拿錢偷偷地買了一次街邊的麻辣,結果殘留在裙子上的麻辣味很快被媽媽發現了,爸爸一怒之下打了我。昨晚,我躲在被窩里哭了好一陣/裉煸縞習職侄暈宜擔骸俺月槔/吃毒藥。你身體本來就不好,再吃麻辣就會生病了!”我不信,為了讓我心服口服,爸爸就在網上查相關的資料,不看不知道,原來吃麻辣有不少害處呢!
     學校旁邊就有很多人賣這樣的麻辣,五顏六色,十分好看,吃一口,別提有多爽口了!但電腦上說:“小學生分辨能力差,他們不知道麻辣有害,所以只要好吃就去吃。商販們早就知道了這一點,所以他們專在學校附近擺攤,以便讓同學們來買。雖然麻辣好吃,但渾身是害。那些麻辣的包裝一般很粗糙,有些沒封好,塵土一飛就能落進去,進了塵土的食品還能吃么!而且呀,食品還添加了不少色素,什么橘紅色、淺綠色、焦黃色……各種顏色應有盡有,全是色素調成的。另外,麻辣的味道更是多種多樣。麻呀、香呀、甜呀、辣呀……那么好的味兒,竟然是甜蜜素、化工原料等有害物質做成的!況且啊,為了讓這些東西能夠保存長時間,麻辣里還添加有防腐劑,據介紹,這樣的食品吃了能引起口腔潰瘍、智力不好等癥狀,嚴重點兒的還可以引發癌癥呢!
    我看見了這些信息,非常吃驚,我決定把這個信息告訴同學,別讓他們再受害/裉焐銜紓?銥醇?門笥煙鋒R一口氣買了三包臭干子麻辣,正津津有味的吃著呢!我走到她身邊,指著麻辣睜大眼睛問她:“哇!你要吃那么多啊!你不怕*穡俊碧鋒R反問:“怎么會病了?我吃麻辣好幾個月了,沒見過我有什么大問題。”我說:“我在電腦上查了一下,電腦上說有麻辣有毒!再過兩三年,你的身體就真會出毛病了!”譚婧R擺擺手,說:“別信這些話!我吃了好多好多的麻辣,怎么連一個小毛病都沒出?這些話絕對是假的!”說完,她便繼續吃麻辣。我問:“你爸媽不管你?”“當然管呀,我不聽他們就沒辦法!”她得意地說。我見她不醒悟,便不再勸她了。
    為了自己的健康,我真希望所有的學生都再也不要買這種“臟食品”吃!
    
     

    不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

    小學生日記209字
    作者:張曉嵐
   •  
   •  
   • yào
   • duó
   • zǒu
   • běn
   • gāi
   • shǔ
   • men
   • de
   • ài
   •  
   •  
   • ài
   •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • zhōu
   • liù
   •  
   • yīn
   •  26日 周六 陰
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • yuàn
   • jiān
   •  
   • dào
   • qíng
   •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
   • 閱讀全文

    不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

    小學生日記209字
    作者:張曉嵐
   •  
   •  
   • yào
   • duó
   • zǒu
   • běn
   • gāi
   • shǔ
   • men
   • de
   • ài
   •  
   •  
   • ài
   •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • zhōu
   • liù
   •  
   • yīn
   •  26日 周六 陰
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • yuàn
   • jiān
   •  
   • dào
   • qíng
   •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
   • 閱讀全文

    不要外在美,要內在美

    小學生日記366字
    作者:徐驍123
   •  
   • men
   • jiā
   • páng
   • de
   • lín
   • tiān
   • tiān
   • dōu
   • shàng
   • bān
   •  
   • zhěng
   • tiān
   • 我們家旁的女鄰居天天都不上班,整天
   • nóng
   • zhuāng
   • yàn
   • ?
   • de
   •  
   • jiù
   • lián
   • zǒu
   • guò
   • de
   • shàng
   •  
   • liú
   • xià
   • 濃妝艷抹的,就連她走過的路上,也留下
   • le
   • zhèn
   • zhèn
   • xiāng
   • shuǐ
   • wèi
   •  
   • 了一陣陣香水味。
   • 閱讀全文

    媽媽,請您不要嘮叨了

    小學生日記313字
    作者:任婉瑋
   •  
   •  
   •  
   • qǐng
   • nín
   • yào
   • lào
   • dāo
   • le
   •  媽媽,請您不要嘮叨了
   •  
   •    
   • miǎo
   • mào
   •  
   • kèn
   • zhì
   •  
   • yáo
   •  
   •  
   • shuǎ
   •  
   •  
   • *杪瑁?裉煳矣痔?僥?倪脒渡?耍??
   • cōng
   • qìn
   • dǒu
   • luò
   • huáng
   • zǎn
   • huàn
   • shù
   •  
   •  
   • huāng
   • biàn
   •  
   •  
   • jiàn
   • 蓯沁脒陡雒煌昝渙恕D?懿荒芐??健
   • 閱讀全文

    不要隨便評價別人

    小學生日記225字
    作者:調皮精靈
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • míng
   • xiǎo
   • xué
   •   來 源   我是一名小學
   • shēng
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zài
   • huí
   • jiā
   • de
   • shàng
   • kàn
   • dào
   • le
   • jiā
   • de
   • 生,今天,我在回家的路上看到了我家的
   • gǒu
   • gǒu
   •  
   • bào
   •  
   • xiǎng
   • zài
   • kàn
   • kàn
   • wèi
   • jiā
   • 狗狗,我抱起它,想去再看看一位爺爺家
   • 閱讀全文

    街邊麻辣不要吃

    小學生日記965字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   記住了嗎?    閱
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • 讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生
   • tài
   • wén
   •  
   • 態文字;
   • 閱讀全文

    不要在小攤上買食品

    小學生日記774字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    不要往樓下亂丟東西

    小學生日記682字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • fèn
   • lèi
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • nián
   •      分類:小學四年
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • 級日記 閱讀提示: 1、黑色字體部分
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 為曾伊的原生態文字;
   • 閱讀全文

    小孩犯錯,不要隨便打

    小學生日記754字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •       閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    不要相信陌生人

    小學生日記151字
    作者:王逸靜
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • fàng
   • xué
   •  
   • tóng
   • xué
   • cáo
   • shèng
   • nán
   •   今天放學,我和同學曹圣楠一起
   • zǒu
   • huí
   • jiā
   •  
   • zǒu
   • dào
   • xué
   • xiào
   • mén
   • kǒu
   •  
   • sān
   • lún
   • chē
   • de
   • 走回家,走到學校門口,一個騎三輪車的
   • rén
   • gēn
   • cáo
   • shèng
   • nán
   • shuō
   •  
   •  
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   •  
   • lái
   • zuò
   • sān
   • lún
   • chē
   •  
   • 人跟曹圣楠說:“小朋友,來坐三輪車。
   • 閱讀全文

    不要亂扔西瓜皮

    小學生日記97字
    作者:劉依軻
   •  
   •  
   •  
   • luàn
   • rēng
   • guā
   •  不亂扔西瓜皮
   •  
   •  
   • yǒu
   • tiān
   • xiǎo
   • pàng
   • chèn
   • xià
   • shí
   • chī
   • guā
   • rán
   •  有一天小胖和我趁下課時吃西瓜突然
   • xiǎo
   • cóng
   • zǒu
   • guò
   • lái
   • jié
   • guǒ
   • xiǎo
   • xīn
   • huá
   • dào
   • le
   • 小麗從那里走過來結果不小心滑到了我和
   • 閱讀全文

    看圖說話:請不要這樣做

    小學生日記147字
    作者:文姬道韞
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • tiān
   •  
   • xiǎo
   • míng
   • zhe
   • xiǎo
   • wǎng
   • chū
   • wán
   •   有一天,小明拿著小網出去玩
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • zhī
   • měi
   • de
   • qīng
   • tíng
   • zài
   • tóu
   • dǐng
   • shàng
   •  他看見一只美麗的蜻蜓在他頭頂上
   • 閱讀全文

    不要去拔牙啦

    小學生日記117字
    作者:葉宣辰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yào
   •  
   •  
   •   不要去拔牙啦 
   •  
   •  
   • zhōng
   • fàng
   • xué
   • huí
   • jiā
   •  
   • gāo
   • xìng
   • de
   • duì
   • shuō
   •  
   •  中午放學回家,我高興的對媽媽說:
   •  
   •  
   • zhī
   • dào
   • wéi
   • shí
   • me
   • zhè
   • me
   • gāo
   • xìng
   • ma
   •  
   •  
   • “媽媽,你知道我為什么這么高興嗎?”
   • 閱讀全文

    請不要隨身進入

    三年級日記:請不要隨身進入
    日記字數:309
    作者:周炎南
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  201064日 星期五 晴 
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • xià
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • yuán
   • zuò
   • dèng
   • shàng
   • bèi
   • bǎo
   • ān
   • shū
   •  昨天下午,我看見圓坐凳上被保安叔
   • gěi
   • fēng
   • le
   •  
   • zhí
   • dào
   • jiāo
   • xué
   • lóu
   • hòu
   • miàn
   • de
   • gāo
   • 給封閉了,一直到教學樓后面的一棵高大
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.masterdealzone.com:革吉县| www.jhtmnc.com:麻城市| www.sz-jinxuan.com:开封市| www.hzjjqp.com:凤翔县| www.720742.com:镇康县| www.hitsandlyrics.com:江孜县| www.kvnsc.com:汉川市| www.99069ff.com:寻甸| www.tkozelibitimilijunas.com:喀什市| www.chuangxinyuanyi.com:简阳市| www.gutbrodpackaging.com:诏安县| www.zrvzsv.com:阳谷县| www.go115.com:韩城市| www.bnachamber.com:塔河县| www.taobaokk8.com:即墨市| www.goodnewsbro.com:浦北县| www.baijiale55.com:临夏县| www.chery-ruixiang.com:涿州市| www.gongweb.com:永宁县| www.tmcmotor.com:泾川县| www.lool82.com:水城县| www.cuidighlinn.com:伽师县| www.yjxsfz.com:酒泉市| www.917wm.com:浮梁县| www.sxpak.com:承德市| www.getappcatalyst.com:道真| www.soulmotivedjs.com:米林县| www.adams-sailing.com:长岛县| www.donyahost.com:维西| www.voilayl.com:浮梁县| www.pasion4x4rosario.com:沙雅县| www.nt755.com:金乡县| www.pulaumandeh.com:辽阳县| www.andrewcambron.com:乐业县| www.sqtextiles.com:镇安县| www.guanglistone.com:新丰县| www.yomuca.com:阿图什市| www.bcsvolleyball.com:开鲁县| www.15221109153ks.com:阳西县| www.seocontest2008.com:玉溪市| www.dachadian.com:车致| www.welcolan.com:四子王旗| www.sufeautolights.com:平陆县| www.showproducer.net:石楼县| www.nosdepotsvente.com:河东区| www.cp22277.com:陕西省| www.zgkzjz.com:平武县| www.mfdgn.com:镇江市| www.69k96.com:栾城县| www.xianglinhe.com:庆城县| www.mahomesearcher.com:上林县| www.char-o-lotranch.com:乡宁县| www.ymzhby.com:武城县| www.jsduke.com:壤塘县| www.jamesstephenshurling.com:内黄县| www.qm-cz.com:耒阳市| www.internationalchalice.com:新田县| www.syyunshengs.com:西充县| www.weiyanwangluo.com:秦安县| www.dianehamburg.com:托里县| www.tl0553.com:石泉县| www.936729.com:门头沟区| www.qhzxz.com:福建省| www.cp7579.com:涡阳县| www.lemonadedoll.com:佛教| www.avancemosconosur.org:广河县| www.paknts.com:新田县| www.cdkemu.com:海淀区| www.kusenet.com:平遥县| www.shkef.com:高雄市| www.concordbeats.com:石阡县| www.dianpuyu.com:历史| www.wh256.com:浦北县| www.mikestockerphoto.com:玉林市| www.creantik.com:西盟| www.kpwgw.cn:安新县| www.jingmeihb.com:太康县| www.yeahw.com:新邵县| www.jhjzqc.com:益阳市| www.boutiquenergizhotel.com:临桂县| www.ereglielitogrencievi.com:富裕县| www.lacettiid.com:聂拉木县| www.bymio.com:得荣县| www.cufeedulx.com:金阳县|