• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   我們的新班主任

   小學生日記287字
   作者:欣欣向榮
  1.  
  2.  
  3.  
  4.    
  5. yuè
  6.    
  7.  
  8. xīng
  9.  
  10. yīn
  11.  95日 星期五 陰
  12.  
  13.  
  14. nián
  15. shàng
  16. xué
  17. men
  18. bān
  19. huàn
  20. le
  21. bān
  22. zhǔ
  23. rèn
  24.  四年級上學期我們班換了一個班主任
  25.  
  26. xìng
  27. yáng
  28.  
  29. gāng
  30. kāi
  31. shǐ
  32.  
  33. rèn
  34. wéi
  35. lǎo
  36. shī
  37. zhǎng
  38. hěn
  39. piāo
  40. ,她姓楊。剛開始,我認為老師長得很漂
  41. liàng
  42.  
  43. duì
  44. men
  45. ?
  46. hěn
  47. hǎo
  48.  
  49. shì
  50. xīn
  51. lǎo
  52. shī
  53. duì
  54. 亮,對我們一定也很好。可是新老師對我
  55. men
  56. de
  57. yào
  58. qiú
  59. hěn
  60. yán
  61.  
  62. guǒ
  63. shū
  64. hǎo
  65. yào
  66. duō
  67. 們的要求很嚴格,如果讀書讀不好要多讀
  68. liǎng
  69. sān
  70. biàn
  71.  
  72. tóng
  73. xué
  74. men
  75. zài
  76. hòu
  77. jīng
  78. cháng
  79. bào
  80. yuàn
  81.  
  82. shuí
  83. 兩三遍,同學們在課后也經常抱怨,可誰
  84. yòu
  85. gǎn
  86. gào
  87. lǎo
  88. shī
  89. ne
  90.  
  91. zhī
  92. néng
  93. bào
  94. yuàn
  95. de
  96. huà
  97. cáng
  98. zài
  99. xīn
  100. 又敢告訴老師呢?只能把抱怨的話藏在心
  101. le
  102.  
  103. 里了。
  104.  
  105.  
  106. dàn
  107. shì
  108.  
  109. jiàn
  110. jiàn
  111.  
  112. jiào
  113. yáng
  114. lǎo
  115. shī
  116. suī
  117. rán
  118. duì
  119.  但是,漸漸地,我覺得楊老師雖然對
  120. men
  121. yán
  122.  
  123. dàn
  124. yáng
  125. lǎo
  126. shī
  127. píng
  128. tóng
  129. xué
  130. shí
  131.  
  132. de
  133. liǎn
  134. 我們嚴格,但楊老師批評同學時,她的臉
  135. shàng
  136. hái
  137. huì
  138. dài
  139. zhe
  140. fèn
  141. wēi
  142. xiào
  143.  
  144. hái
  145. huì
  146. gěi
  147. men
  148. jiǎng
  149. xiào
  150. huà
  151. 上還會帶著幾分微笑,還會給我們講笑話
  152. ne
  153.  
  154. lǎo
  155. shī
  156. de
  157. wēi
  158. xiào
  159. cháng
  160. cháng
  161. dài
  162. dòng
  163. quán
  164. bān
  165. tóng
  166. xué
  167. xiào
  168. 呢!老師的微笑常常帶動全班同學大笑起
  169. lái
  170.  
  171. jiàn
  172. jiàn
  173. huān
  174. yáng
  175. lǎo
  176. shī
  177. shàng
  178. de
  179. le
  180.  
  181. 來,我漸漸喜歡楊老師和她上的課了。可
  182. shí
  183. cháng
  184. huì
  185. xiǎng
  186. niàn
  187. men
  188. bān
  189. qián
  190. de
  191. bān
  192. zhǔ
  193. rèn
  194. zhāng
  195. lǎo
  196. 我時常也會想念我們班以前的班主任張老
  197. shī
  198.  
  199. fēi
  200. cháng
  201. piāo
  202. liàng
  203.  
  204. 師,她也非常漂亮。
  205.  
  206.  
  207. huì
  208. yǒng
  209. yuǎn
  210. zhù
  211. péi
  212. bàn
  213. le
  214. men
  215. sān
  216. nián
  217. de
  218. zhāng
  219. lǎo
  220.  我會永遠記住陪伴了我們三年的張老
  221. shī
  222.  
  223. dàn
  224. huì
  225. gěi
  226. yáng
  227. lǎo
  228. shī
  229. liú
  230. xià
  231. hǎo
  232. de
  233. yìn
  234. xiàng
  235.  
  236. 師,但我也會給楊老師留下好的印象。
  237.  
  238.  
  239.  
  240.  
  241.  
  242.  
  243.  
  244.   
    
   無注音版:
    
    
    9月5日 星期五 陰
     四年級上學期我們班換了一個班主任,她姓楊。剛開始,我認為老師長得很漂亮,對我們一定也很好。可是新老師對我們的要求很嚴格,如果讀書讀不好要多讀兩三遍,同學們在課后也經常抱怨,可誰又敢告訴老師呢?只能把抱怨的話藏在心里了。
     但是,漸漸地,我覺得楊老師雖然對我們嚴格,但楊老師批評同學時,她的臉上還會帶著幾分微笑,還會給我們講笑話呢!老師的微笑常常帶動全班同學大笑起來,我漸漸喜歡楊老師和她上的課了。可我時常也會想念我們班以前的班主任張老師,她也非常漂亮。
     我會永遠記住陪伴了我們三年的張老師,但我也會給楊老師留下好的印象。
    
    
    
    

    不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

    小學生日記209字
    作者:張曉嵐
   •  
   •  
   • yào
   • duó
   • zǒu
   • běn
   • gāi
   • shǔ
   • men
   • de
   • ài
   •  
   •  
   • ài
   •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • zhōu
   • liù
   •  
   • yīn
   •  26日 周六 陰
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • yuàn
   • jiān
   •  
   • dào
   • qíng
   •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
   • 閱讀全文

    不要奪走本該屬于我們的愛——母愛

    小學生日記209字
    作者:張曉嵐
   •  
   •  
   • yào
   • duó
   • zǒu
   • běn
   • gāi
   • shǔ
   • men
   • de
   • ài
   •  
   •  
   • ài
   •  不要奪走本該屬于我們的愛——母愛
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • zhōu
   • liù
   •  
   • yīn
   •  26日 周六 陰
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • yuàn
   • jiān
   •  
   • dào
   • qíng
   •  媽媽住院間,我遇到一個和媽媽情
   • 閱讀全文

    網絡對我們的危害

    小學生日記709字
    作者:陳詩霄
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhàn
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wǎng
   • luò
   • duì
   • men
   • de
   • wēi
   •   站長 。  網絡對我們的危
   • hài
   • qīn
   • ài
   • de
   • lǎo
   • shī
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   •  
   • 親愛的老師、同學們:
   • 閱讀全文

    祖國,你是我們的驕傲

    小學生日記806字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •     
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • men
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   •  
   • jiā
   • hǎo
   •  
   •  
   •  
   •  老師們,同學們,大家好: 
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • shì
   • zhōng
   • guó
   • rén
   • shí
   •  
   • kěn
   •  每當提起自己是一個中國人時,你肯
   • 閱讀全文

    祖國,你是我們的驕傲

    小學生日記806字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •     
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • men
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   •  
   • jiā
   • hǎo
   •  
   •  
   •  
   •  老師們,同學們,大家好: 
   •  
   •  
   • měi
   • dāng
   • shì
   • zhōng
   • guó
   • rén
   • shí
   •  
   • kěn
   •  每當提起自己是一個中國人時,你肯
   • 閱讀全文

    我們的科學老師

    小學生日記692字
    作者:櫻桃1
   •  
   •  
   • men
   • de
   • xué
   • lǎo
   • shī
   •  我們的科學老師
   •  
   •  
   • men
   • de
   • xué
   • lǎo
   • shī
   • bié
   • gǎo
   • xiào
   •  
   • zhì
   • zěn
   • me
   •  我們的科學老師特別搞笑,至于怎么
   • gǎo
   • xiào
   •  
   • ràng
   • dāo
   • lái
   •  
   •  
   • 搞笑,不如讓我細細叨來……
   • 閱讀全文

    新班主任

    小學生日記758字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    閱讀提示: 1、黑色字體
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    嚴格的新班主任

    小學生日記308字
    作者:覃薈霖
   •  
   •  
   •  
   • yán
   • de
   • xīn
   • bān
   • zhǔ
   • rèn
   •  
   •  嚴格的新班主任 
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • le
   • zhēn
   • gāo
   • xìng
   •  
   • men
   • de
   • bān
   • zhǔ
   • rèn
   • huàn
   • le
   •  開學了真高興!我們的班主任已換了
   •  
   • shì
   • wèi
   • yīn
   • lǎo
   • shī
   •  
   •  
   • liáng
   • lǎo
   • shī
   •  
   • ,是一位音樂老師——梁老師。
   • 閱讀全文

    我們的新班主任

    小學生日記287字
    作者:欣欣向榮
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •  95日 星期五 陰
   •  
   •  
   • nián
   • shàng
   • xué
   • men
   • bān
   • huàn
   • le
   • bān
   • zhǔ
   • rèn
   •  四年級上學期我們班換了一個班主任
   •  
   • xìng
   • yáng
   •  
   • gāng
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • rèn
   • wéi
   • lǎo
   • shī
   • zhǎng
   • hěn
   • piāo
   • ,她姓楊。剛開始,我認為老師長得很漂
   • 閱讀全文

    老師又霸占我們的體育課

    小學生日記399字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   330日 星期一 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • quán
   • bān
   • tóng
   • xué
   • dōu
   • shí
   • fèn
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  今天,全班同學都十分高興,個個
   • dōu
   • zài
   • liàn
   • tiào
   • shéng
   • de
   • dòng
   • zuò
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhōng
   • jiù
   • 都在練習跳繩的動作,因為中午體育課就
   • 閱讀全文

    給斯里蘭卡小朋友們的一封信

    小學生日記283字
    作者:何一凡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gěi
   • lán
   • ?
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   • men
   • de
   • fēng
   • xìn
   •   給斯里蘭卡小朋友們的一封信
   •  
   •  
   •  
   • qīn
   • ài
   • de
   • lán
   • ?
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   •  
   •  
   •  
   • 親愛的斯里蘭卡小朋友: 
   • 閱讀全文

    我們的新老師

    小學生日記1105字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yōu
   • xiù
   • zuò
   • wén
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •   優秀作文 閱讀提示: 1、黑色
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我們的代課老師

    小學生日記842字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    閱讀提示: 1、黑色字體
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我們的自由時間

    小學生日記291字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • men
   • de
   • yóu
   • shí
   • jiān
   •  
   •  
   •   我們的自由時間 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2009611日 星期四 晴 
   •  
   •  
   •  
   • gāng
   • xià
   • èr
   • jiē
   •  
   • xià
   •  
   • quán
   • tóng
   • xué
   •  剛下第二節課,一下子,全體同學
   • 閱讀全文

    新班主任(代替)

    小學生日記148字
    作者:容文倩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • āi
   •  
   • zhēn
   • zhī
   • dào
   • men
   • de
   •   x  唉!真不知道我們的
   • lǎo
   • shī
   • jìng
   • rán
   • bìng
   • le
   •  
   • lái
   • le
   • dài
   • bān
   • zhǔ
   • rèn
   •  
   • jiào
   • 徐老師竟然病了,來了一代替班主任,叫
   •  
   • lóng
   • lǎo
   • shī
   •  
   • zhēn
   • de
   • hǎo
   • fán
   • rén
   • zuò
   • zhì
   • de
   • duō
   • duō
   • :龍老師,她真的好煩人作業布置的多多
   • 閱讀全文

    屬于我們的圣誕節

    小學生日記422字
    作者:容文倩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • qíng
   •  
   • xīng
   •     20091225日 晴 星期五
   •  
   •  
   • dīng
   • dīng
   • dīng
   •  
   • shàng
   • le
   •  
   • zhī
   • dào
   • zhè
   • jiē
   • shì
   • shí
   • me
   •  叮叮叮!上課了,知道這節是什么課
   • ma
   •  
   • gào
   • shì
   • měi
   • shù
   •  
   • guò
   • zhè
   • shì
   •  
   • shèng
   • dàn
   • 嗎?告訴你是美術課,不過這次是:圣誕
   • 閱讀全文

    大力士們的突破

    小學生日記189字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   • shì
   • men
   • de
   •   x 大力士們的突破
   •  
   •  
   • cóng
   •    
   • yuè
   •    
   • yǒu
   • zhòng
   • sài
   • kāi
   • shǐ
   •  
   • zhōng
   • guó
   • de
   •  從89日有舉重比賽開始,中國的大力
   • shì
   • men
   • měi
   • tiān
   • dōu
   • gěi
   • men
   • dài
   • lái
   • jīng
   •  
   • cóng
   • chén
   • xiè
   • xiá
   • 士們每一天都給我們帶來驚喜,從陳燮霞
   • 閱讀全文

    讓我們的校園更安全

    小學生日記311字
    作者:陳俊彥
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • zhuǎn
   • qíng
   •  
   •  
   •   54日 星期二 雨轉晴 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • sòng
   • shàng
   • xué
   •  
   • xiàn
   •  今天早上,媽媽送我去上學。我發現
   • xiào
   • mén
   • wài
   • yǒu
   • jǐng
   • chá
   • jǐng
   • chē
   • le
   •  
   • ér
   • qiě
   • xiào
   • mén
   • wài
   • de
   • xiǎo
   • 校門外有警察和警車了,而且校門外的小
   • 閱讀全文

    我的班主任——陳老師

    小學生日記189字
    作者:wangzilu…
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gāo
   • ǎi
   •  
   • zuǐ
   •  
   • xiào
   •   個子不高不矮,嘴巴不大,一笑
   • lái
   •  
   • jiù
   • chū
   • liǎng
   • xiǎo
   • jiǔ
   •  
   • hái
   • yǒu
   • shuāng
   • jiǒng
   • jiǒng
   • 起來,就露出兩個小酒窩。還有一雙炯炯
   • yǒu
   • shén
   • de
   • yǎn
   • jīng
   •  
   • měi
   • dāng
   • tóng
   • xué
   • men
   • zuò
   • le
   • yīng
   • gāi
   • zuò
   • 有神的大眼睛。每當同學們做了不應該做
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.wzktly.com:舟山市| www.b-ads.com:泗水县| www.muslimkitapp.com:临邑县| www.simuladorpoupanca.com:南投县| www.zuyiku.com:阿瓦提县| www.cqtmc.com:淮阳县| www.pboworks.com:蓬莱市| www.wwwhg8682.com:广灵县| www.streetpass.org:泽库县| www.ycjzsy.com:招远市| www.jonandlaurenwedding.com:榆树市| www.champaignilmls.com:阜平县| www.zimuv587.com:灵宝市| www.maxxsaccessoires.com:克山县| www.play-nike.com:盈江县| www.wgylj.cn:绥德县| www.chinajx6688.com:嘉兴市| www.wed-direct.com:丰城市| www.hg74678.com:华容县| www.thewavesmalta.com:冕宁县| www.boyimall.com:博白县| www.blgzs88.com:亚东县| www.klkls.com:阳西县| www.xajsmy.com:伊川县| www.akaeno.com:莆田市| www.bostonsalist.com:枞阳县| www.brqxbjgs.com:昌吉市| www.uclubct.com:乡城县| www.ircdzone.net:镇平县| www.vennaresidence.com:新泰市| www.nawalodge.com:土默特右旗| www.rudrayogacentre.com:广宗县| www.pb556.com:凤冈县| www.floridahospitaldls.com:胶州市| www.illusionsandreality.com:新巴尔虎右旗| www.clubxshow.com:六盘水市| www.ypyqw.cn:平陆县| www.123zph.com:江山市| www.fam-love.com:湖州市| www.chateaudumarteray.com:白玉县| www.hqjyjg.cn:博罗县| www.cf1000.com:紫金县| www.hg61456.com:上蔡县| www.shishibo4646.com:广安市| www.globalryb.com:昌宁县| www.rabarg.com:新安县| www.char-o-lotranch.com:资溪县| www.autoinsurancebuyersguide.com:商河县| www.youngwon1004.com:抚顺市| www.celineverlant.com:大厂| www.bintangnusantara.com:大埔县| www.caitaocongtrinh.com:阿拉善左旗| www.sermicomair.com:佛坪县| www.puzzle-tours.com:新昌县| www.howtowriteanad.com:南充市| www.apexautoleasing.com:镶黄旗| www.crecerjuntosmex.com:松滋市| www.shamrockestatesaz.com:无极县| www.xtrunchang.com:洪洞县| www.domrestaurante.com:顺昌县| www.cp2939.com:桓台县| www.logochargers.com:玉林市| www.lnwnk.com:福建省| www.busybeesflorist.com:灵宝市| www.agrinafta.com:慈溪市| www.ohhiyo.com:新巴尔虎左旗| www.fzjiaolun.com:仪征市| www.adipexdietpillblog.com:亳州市| www.soulshakti.org:元氏县| www.lakestreettrading.com:轮台县| www.293385.com:仙游县| www.626037.com:沙河市| www.club-editeur-web.com:汉源县| www.diextro.com:湾仔区| www.j2jb.com:山东省| www.iphonecheckbook.com:宽甸| www.airotours.com:屯留县| www.yjefu.com:长乐市| www.elbertcastaneda.com:惠水县| www.69k96.com:南充市| www.alexandralipkova.com:抚宁县| www.eradio66.com:沧源| www.tzdqw.com:邯郸县| www.desaisartstudio.com:阜康市|